Ewch i’r prif gynnwys

Ymgysylltu

Wedi'n sbarduno gan ein hymrwymiad i roi Gwerth Cyhoeddus, rydyn ni’n gweithio gydag ystod o randdeiliaid gwahanol i gynyddu ein cyfraniad i'n cymunedau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol i'r eithaf, gan gynnwys byd busnes, y llywodraeth, cyrff anllywodraethol, elusennau a sefydliadau eraill yn y trydydd sector.

Rydyn ni wedi ymrwymo i gynyddu hyd a lled y ffordd rydyn ni’n ymgysylltu ynghyd â'r gwerth economaidd a chymdeithasol y mae'n ei greu.

Gwneud gwahaniaeth

Rhagor o wybodaeth am sut mae ymchwil a gwaith ymgysylltu â'n sefydliadau partner yn creu effaith a Gwerth Cyhoeddus:

Stock image of man in a mask looking out of the window

Adroddiad ar effaith Covid-19 ar gymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifol Ethnig yn arwain at newid yng Nghymru

Cyflwynodd adroddiad gan academydd o Brifysgol Caerdydd dros 30 argymhelliad

UK Currency

The Living Wage – Employer experience

Understanding the motivations, challenges and opportunities of becoming an accredited living wage employer.

Town hall sign

Ai maint yw popeth ym myd llywodraeth leol?

Ystyried sut mae awdurdodau lleol yn cyflwyno gwasanaethau ac a fydd eu maint yn berthnasol yn y dyfodol.

Image of a teenager suffering from whiplash following a car accident

Iawndaliadau tecach i ddioddefwyr damweiniau anafiadau personol

Mae ymchwil o Ysgol Busnes Caerdydd yn dangos nad yw llawer o hawlwyr clwyfedig yn cael iawndal teg ac yn dangos sut gall y broses iawndaliadau fod yn decach i ddioddefwyr anafiadau.