Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr newydd o’r UE/AAE neu’r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU

Dyma wybodaeth i fyfyrwyr newydd sy’n wladolion o’r UE/AAE neu’r Swistir o du allan i'r DU  sy'n dod i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Nid ydym yn disgwyl newidiadau i statws mewnfudo myfyrwyr or UE sy'n cyrraedd cyn diwedd cyfnod gweithredu Brexit y Llywodraeth ar 31 Rhagfyr 2020.

Gall myfyrwyr barhau i astudio yng Nghaerdydd ar ôl i'r DU adael yr UE (2021) er bod manylion ynglŷn â ffioedd dysgu, cyllid a rheoliadau mewnfudo eto i'w cadarnhau. Byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted ag y caiff unrhyw wybodaeth ei ryddhau.

Ffioedd dysgu a chyllid

Cyrsiau'n dechrau yn 2019/20 a 2020/21

Mewn datganiad gan Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ym mis Gorffennaf 2018, bydd gwladolion yr UE sy'n bwriadu astudio yng Nghymru ym mlwyddyn academaidd 2019/20 a 2020/21 yn gymwys i dalu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr o Gymru. Byddant hefyd yn gymwys i gael benthyciadau a/neu grantiau gan Gyllid Myfyrwyr Cymru – yn amodol ar y meini prawf presennol. Bydd myfyrwyr yn parhau i fod yn gymwys drwy gydol eu cwrs, hyd yn oed os ddaw'r cwrs i ben ar ôl i'r DU adael yr UE.

Rheolau mewnfudo

Myfyrwyr sy'n cyrraedd ar ôl 31 Rhagfyr 2020

Daw Rheolau Mewnfudiaeth newydd i rym yn 2021, a byddant yn amlinellu'r gofynion sy'n rhaid i chi eu bodloni er mwyn astudio yn y DU o'r dyddiad hwnnw ymlaen. Nid yw'r Llywodraeth wedi cyhoeddi'r rheolau hynny eto.

Gweithio wrth astudio

Nid ydym yn disgwyl unrhyw newid i hawliau gwaith myfyrwyr o'r UE sy'n cyrraedd cyn diwedd cyfnod rhoi Brexit ar waith Llywodraeth y DU ar 31 Rhagfyr 2020.

Bydd rheolau mewnfudo newydd yn dod i rym yn 2021, fydd yn amlinellu'r gofynion y bydd angen i chi eu bodloni er mwyn gweithio yn y DU o'r dyddiad hwnnw ymlaen. Nid yw Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi'r rheolau hyn eto.

Mae croeso i fyfyrwyr ar draws y byd ddod i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd. Fodd bynnag, gallai rheoliadau mewnfudo newid ar ôl dyddiad Brexit di-gytundeb. Caiff diweddariadau ynghylch hynny eu rhoi pan fyddant ar gael.

Defnyddiwn y term "dim cytundeb" i ddisgrifio sefyllfa lle bod y Deyrnas Unedig yn gadael yr UE heb Gytundeb Ymadael.

Ffioedd dysgu a chyllid

Cyrsiau'n dechrau yn 2019/20 a 2020/21

Mewn datganiad gan Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ym mis Gorffennaf 2018, bydd gwladolion yr UE sy'n bwriadu astudio yng Nghymru ym mlwyddyn academaidd 2019/20 a 2020/21 yn gymwys i dalu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr o Gymru. Byddant hefyd yn gymwys i gael benthyciadau a/neu grantiau gan Gyllid Myfyrwyr Cymru – yn amodol ar y meini prawf presennol. Bydd myfyrwyr yn parhau i fod yn gymwys drwy gydol eu cwrs, hyd yn oed os ddaw'r cwrs i ben ar ôl i'r DU adael yr UE.

Rheolau mewnfudo

Cyrsiau hirach na 36 mis

Mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau, os nad oes cytundeb, gall myfyrwyr yr UE sydd eisiau astudio yn y wlad am fwy na thri mis wneud cais am 'Hawl i Ddinasyddion AEE Aros Dros Dro' – math o ganiatâd mewnfudo sy'n para hyd at 36 mis. Ni fydd yr amser a dreulir o dan y categori hwn yn cyfrif tuag at unrhyw gais i sefydlu, neu hawl amhenodol i aros.

Bydd yn rhaid i'r rheiny sydd eisiau aros yn y DU ar ôl 36 mis fodloni Rheolau Ymfudo newydd y DU, a ddaw i rym yn 2021. Nid oes gwybodaeth am y Rheolau hynny wedi'i chyhoeddi eto.

Cyrsiau hirach na 36 mis gyda lleoliad gwaith

Mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau, os nad oes cytundeb, gall myfyrwyr yr UE sy’n dod o du allan i’r DU sydd eisiau gweithio yn y wlad am fwy na thri mis wneud cais am 'Hawl i Ddinasyddion AEE Aros Dros Dro' – math o ganiatâd mewnfudo sy'n para hyd at 36 mis. Nid yw'r llywodraeth wedi cyhoeddi unrhyw wybodaeth fanwl am y llwybr hwn, hyd yn hyn, ond mae wedi datgan ei fod yn briodol ar gyfer gweithio ac astudio.

Byddem yn disgwyl bod yr un caniatâd o 36 mis yn gymwys ar gyfer lleoliadau gwaith.

Os nad ydych wedi cwblhau'ch rhaglen o fewn 36 mis, disgwylir eich bod yn gwneud cais i aros yn y DU o dan y rheoliadau mewnfudo newydd ar ôl 1 Ionawr 2021. Nid oes gwybodaeth am y rheolau hynny wedi'i chyhoeddi eto.

Ymweld â'ch cartref cyn diwedd eich cyfnod astudio

Bydd yn rhaid i chi gydymffurfio ag unrhyw ofynion eich hawl i aros dros dro.

Byddwn felly yn eich cynghori i gadw eich llythyr prawf o ymrestru gyda chi er mwyn cadarnhau manylion eich cwrs ym Mhrifysgol Caerdydd. Mewngofnodwch i'r cyfrif SIMS ar-lein i gael copi o'ch llythyr ymrestru.

Gweithio wrth astudio

Bydd yn rhaid i chi gydymffurfio ag unrhyw ofynion eich hawl i aros dros dro. Bydd yn rhaid i'r rheiny sydd eisiau aros yn y DU i astudio a/neu weithio ar ôl 36 mis fodloni Rheolau Ymfudo newydd y DU, a ddaw i rym yn 2021. Nid oes gwybodaeth am y Rheolau hynny wedi'i chyhoeddi eto.

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni am ragor o gyngor.

Rhyngwladol