Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr newydd o’r UE/AAE neu’r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU

Dyma wybodaeth i fyfyrwyr newydd sy’n wladolion o’r UE/AAE neu’r Swistir sy'n dod i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Ar 31 Ionawr 2020, fe adawodd y DU yr UE, ac mae nawr wedi dechrau cyfnod pontio a disgwylir iddo ddod i ben ar 31 Rhagfyr 2020.

Tan hynny, rydym yn disgwyl i'r DU barhau i lynu wrth reolau'r UE ac nid ydym yn rhagweld unrhyw newidiadau i statws mewnfudo myfyrwyr o'r UE sy'n cyrraedd cyn diwedd y cyfnod pontio. Gall myfyrwyr barhau i astudio yng Nghaerdydd ar ôl i'r DU adael yr UE yn gyfangwbl (2021) er bod manylion ynglŷn â ffioedd dysgu, cyllid a rheoliadau mewnfudo eto i'w cadarnhau.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted ag y bydd ar gael, ac felly dylech wirio ein gwefan yn rheolaidd er mwyn cadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Ffioedd dysgu a chyllid

Cyrsiau'n dechrau yn 2019/20 a 2020/21

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bydd myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd (a ystyrir fel myfyrwyr o'r UE at ddibenion ffioedd) sy'n cychwyn astudio yn y flwyddyn academaidd 2019/20 a 2020/21 yn gymwys i dalu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr Cymraeg. Bydd y myfyrwyr hyn hefyd yn gymwys i dderbyn benthyciadau a/neu grantiau gan Gyllid Myfyrwyr Cymru - yn amodol ar y meini prawf presennol. Bydd myfyrwyr yn parhau i fod yn gymwys am yr amodau ffioedd a chyllid hyn drwy gydol eu cwrs.

Rheolau mewnfudo

Myfyrwyr sy'n cyrraedd ar ôl 31 Rhagfyr 2020

Daw rheolau mewnfudo newydd i rym yn 2021, a byddant yn amlinellu'r gofynion sy'n rhaid i chi eu bodloni er mwyn astudio yn y DU o'r dyddiad hwnnw ymlaen. Nid yw'r Llywodraeth wedi cyhoeddi'r rheolau hynny eto.

Byddwn yn parhau i fonitro datblygiadau a darparu unrhyw wybodaeth newydd cyn gynted ag y bydd ar gael.

Gweithio wrth astudio

Nid ydym yn disgwyl unrhyw newid i hawliau gwaith myfyrwyr o'r UE sy'n cyrraedd cyn diwedd cyfnod rhoi Brexit ar waith Llywodraeth y DU ar 31 Rhagfyr 2020.

Bydd rheolau mewnfudo newydd yn dod i rym yn 2021, fydd yn amlinellu'r gofynion y bydd angen i chi eu bodloni er mwyn gweithio yn y DU o'r dyddiad hwnnw ymlaen. Nid yw Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi'r rheolau hyn eto.

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni am ragor o gyngor.

Rhyngwladol