Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr Erasmus+ sydd i fod i astudio gyda ni yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20

Gwybodaeth i fyfyrwyr Erasmus+ sydd i fod i astudio gyda ni ym Mhrifysgol Caerdydd yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Rydym yn annog ceisiadau gan fyfyrwyr o'n prifysgolion partner fel arfer ar gyfer y flwyddyn academaidd 2019/20.

Os yw'r DU yn gadael yr UE heb Gytundeb Gadael, bydd y DU yn cymryd rhan yn Erasmus+ hyd at ddiwedd y gylchred bresennol yn 2020.

Yn sgil hyn, os bydd gennym gytundeb Erasmus+ rhyng-sefydliadol gyda'ch sefydliad, byddwch yn gallu dod i astudio gyda ni drwy'r rhaglen fel arfer. Rydym yn eich annog i wneud cais fel arfer.

Yn amodol ar ein cytundeb gyda'ch prifysgol gartref, byddem yn hoffi eich croesawu i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, boed hynny drwy Erasmus+ neu'r tu allan i'r rhaglen honno.

Grantiau

Os byddwch chi'n astudio gyda ni ar leoliad Erasmus+ sydd wedi'i ariannu ar ddyddiad Brexit di-gytundeb, mae Cyngor a Senedd Ewrop wedi mabwysiadu rheoliad i osgoi amharu ar weithgareddau symudedd Erasmus+ os na fydd cytundeb. Maent wedi cyhoeddi canllawiau i'r rhai sy'n cymryd rhan, ac fe'ch gwahoddwn i'w hystyried.

Os byddwch yn dechrau eich lleoliad gyda ni ar ôl dyddiad ymadael â'r UE, dylech gysylltu â'ch prifysgol gartref i gael cyngor pellach ynghylch cyllid grant.

Statws mewnfudo

Os ydych yn bwriadu cyrraedd ar ôl dyddiad Brexit di-gytundeb, mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau, os na fydd cytundeb, y bydd myfyrwyr o'r UE/AEE ac o'r Swistir sy'n dymuno aros yn y wlad am fwy na thri mis yn cael gwneud cais am 'Hawl i Aros Dros Dro i Bobl o Ewrop' – math o ganiatâd mewnfudo sy'n para hyd at 36 mis.

Ni fydd yr amser a dreulir yn rhan o'r categori hwn yn cyfrif tuag at unrhyw gyfnod setlo neu ganiatâd i aros am gyfnod amhenodol. Nid oes unrhyw wybodaeth eto am sut i wneud cais na'r costau cysylltiedig. Bydd angen i chi gydymffurfio â gofynion eich hawl i aros dros dro wrth deithio i mewn ac allan o'r DU.

Gofal iechyd ac yswiriant

Mae ansicrwydd o hyd ynghylch y gofal iechyd sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr yr UE sy'n cyrraedd y DU ar ôl dyddiad Brexit di-gytundeb. Os oes Brexit di-gytundeb, fe'ch cynghorwn i gysylltu â'ch sefydliad cartref i holi a oes ganddynt bolisi fydd yn rhoi gofal iechyd i chi, neu a ddylech gael yswiriant teithio ac iechyd cyn teithio.

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni am ragor o gyngor.

Swyddfa Erasmus+