Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr Erasmus+ y disgwylir iddynt fod yn astudio gyda ni yn ystod blwyddyn academaidd 2018/19

Gwybodaeth i fyfyrwyr Erasmus+ y disgwylir iddynt fod yn astudio gyda ni yn ystod blwyddyn academaidd 2018/19.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Aros yn y DU tan ddiwedd eich astudiaethau a mynd adref am ymweliad cyn diwedd eich astudiaethau

Os ydych yn y DU ar ddiwrnod Brexit di-gytundeb neu cyn hynny, byddwch yn gallu aros yn y DU hyd at ddiwedd eich astudiaethau. Os ydych yn bwriadu parhau i astudio gyda ni y tu hwnt i ddiwedd blwyddyn academaidd 2018/19, gallech ystyried gwneud cais am statws Cyn Dod yn Breswylydd Sefydlog o dan y Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE er mwyn i chi allu teithio yn ôl ac ymlaen i’r DU fel y mynnoch.

Os byddwch yn mynd adref dros wyliau'r Pasg, rydym yn eich cynghori i fynd â llythyr prawf o'ch ymrestriad gan Gofnodion Myfyrwyr gyda chi i gadarnhau manylion eich cwrs ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae eich llythyr ymrestru ar eich cyfrif SIMS ar-lein.

Os ydych yn cyrraedd ar ôl dyddiad Brexit di-gytundeb, mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau, os na fydd cytundeb, y bydd myfyrwyr o'r UE/AEE ac o'r Swistir sy’n dod o du allan i’r DU a sy'n dymuno aros yn y wlad am fwy na thri mis yn gallu gwneud cais am 'Hawl i Aros Dros Dro i Bobl o Ewrop' – math o ganiatâd mewnfudo sy'n para hyd at 36 mis. Ni fydd yr amser a dreulir yn rhan o'r categori hwn yn cyfri tuag at unrhyw gyfnod setlo neu ganiatâd i aros am gyfnod amhenodol. Nid oes unrhyw wybodaeth wedi'i rhyddhau eto am y broses ymgeisio na'r costau cysylltiedig. Bydd angen i chi gydymffurfio â gofynion eich hawl i aros dros dro wrth deithio i mewn ac allan o'r DU.

Grantiau

Os byddwch chi'n astudio gyda ni ar leoliad Erasmus+ sydd wedi'i ariannu ar ddyddiad Brexit di-gytundeb, mae Cyngor a Senedd Ewrop wedi mabwysiadu rheoliad i osgoi amharu ar weithgareddau symudedd Erasmus+ os na fydd cytundeb. Maent wedi cyhoeddi canllawiau i'r rhai sy'n cymryd rhan, ac fe'ch gwahoddwn i'w hystyried.

Os byddwch yn dechrau eich lleoliad gyda ni ar ôl dyddiad Brexit di-gytundeb, dylech gysylltu â'ch prifysgol gartref i gael cyngor pellach ynghylch cyllid grant.

Gofal iechyd

Os ydych yn fyfyriwr o'r AEE / EFTA sy'n astudio yn y DU ar neu ar ôl dyddiad Brexit di-gytundeb, byddwch yn parhau i gael mynediad i ofal iechyd yn y DU gyda'ch Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd (EHIC) drwy gydol eich cwrs, hyd yn oed os yw'r DU yn gadael yr UE cyn i'ch cwrs ddod i ben.

Os ydych yn cyrraedd y DU ar ôl dyddiad Brexit di-gytundeb, mae ansicrwydd o hyd ynghylch y gofal iechyd sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr yr UE. Fe'ch cynghorwn i gysylltu â'ch sefydliad cartref i holi a oes ganddynt bolisi fydd yn rhoi gofal iechyd i chi, neu a ddylech gael yswiriant teithio ac iechyd cyn teithio.

Aros yn y DU tan ddiwedd eich astudiaethau

O dan delerau'r Cytundeb Ymadael presennol, byddwch yn gallu parhau i astudio gyda ni ar ôl y dyddiad ymadael â'r UE. Bydd gennych yr opsiwn i wneud cais am statws preswylydd sefydlog o dan y cynllun 'Statws Preswylydd' newydd, ond nid ydym yn argymell hynny dim oni bai eich bod am barhau yn y DU ar ôl 2021.

Gan eich bod yn dychwelyd i'ch sefydliad cartref ar ôl gorffen eich lleoliad Erasmus+ nid ydym yn awgrymu eich bod yn gwneud cais o dan y cynllun. Os ydych yn disgwyl bod y tu allan i'r DU ar y dyddiad ymadael ac yn bwriadu dychwelyd i'r wlad ar ôl y dyddiad hwnnw i gwblhau eich rhaglen ym Mhrifysgol Caerdydd, fe'ch cynghorwn i ddod â'ch llythyr prawf o ymrestriad gyda chi i gadarnhau manylion eich cwrs ym Mhrifysgol Caerdydd. Mewngofnodwch i SIMS ar-lein i gael copi o'ch llythyr ymrestru.

Grantiau

Os bydd y DU yn gadael yr UE o dan delerau Cytundeb Gadael, byddwch yn parhau i allu cael grantiau Erasmus+ fel arfer.

Gwybodaeth fisa ar gyfer myfyrwyr sy'n cyrraedd ar ôl dyddiad gadael yr UE

O dan delerau'r Cytundeb Ymadael presennol, byddwch yn gallu mynd i'r DU i ddechrau eich astudiaethau ar ôl y dyddiad ymadael â'r UE o dan gynllun 'Statws Preswylydd' newydd. Bydd gennych tan fis Mehefin 2021 i wneud cais o dan y Cynllun hwn. Byddwn yn rhoi mwy o gyngor i chi maes o law. Nid yw'r trefniant hwn yn effeithio ar ddinasyddion Iwerddon.

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni am ragor o gyngor.

Swyddfa Erasmus+