Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr presennol

Dyma wybodaeth i sy’n wladolion o’r UE/AAE neu’r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU sy'n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd ar hyn o bryd.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Cyllid ffioedd dysgu

Os ydych yn fyfyriwr presennol o'r UE, byddwch yn parhau i allu cael arian o dan feini prawf cymhwysedd presennol.

Astudiaethau gohiriedig

Os ydych yn fyfyriwr sydd wedi gohirio astudiaethau ac yn bwriadu dychwelyd i'r DU ar ôl dyddiad gadael yr UE, o dan delerau'r Cytundeb Gadael presennol, byddwch yn gallu parhau i astudio gyda ni cyn belled â'ch bod yn gwneud cais o dan gynllun 'Statws Preswylydd' newydd, os yw eich cynllun yn para'r tu hwnt i 31 Rhagfyr 2020 (bydd gennych tan fis Mehefin 2021 i wneud cais o dan y Cynllun hwn).

Serch hynny, rydym yn cynghori eich bod yn cadw eich llythyr prawf o ymrestru gyda chi i gadarnhau manylion eich cwrs ym Mhrifysgol Caerdydd. Mewngofnodwch i'r cyfrif SIMS ar-lein i gael copi o'ch llythyr ymrestru. Nid yw'r trefniant hwn yn effeithio ar ddinasyddion Iwerddon.

Statws mewnfudo

Os oes cytundeb rhwng y DU a'r UE, ni fydd newid i statws mewnfudo myfyrwyr yr UE sydd yma'n barod, neu sy'n cyrraedd cyn diwedd cyfnod rhoi Brexit ar waith Llywodraeth y DU ar 31 Rhagfyr 2020.

Os ydych hanner ffordd drwy'ch cwrs, mae'n bosib y bydd angen i chi reoleiddio eich statws o ran mewnfudo os yw eich cwrs a/neu gyfnod preswylio yn y DU yn debygol o bara y tu hwnt i fis Rhagfyr 2020.

O dan delerau'r Cynllun Ymadael presennol, byddwch yn gallu parhau i astudio gyda ni, gan gynnwys gwneud unrhyw waith ar ôl gorffen astudiaethau, y tu hwnt i'r dyddiad ymadael â'r UE o dan gynllun 'Statws Preswylydd' newydd. Mae hwn ar gael i aelodau o'r teulu hefyd. Byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth ynghylch aros yn y DU yn y tymor hir o dan y cynllun hwn.

Yn y cyfamser, fe'ch cynghorir i gadw llygad ar y wybodaeth swyddogol am fewnfudo.

Angenion fisa er mwyn mynychu seremoni graddio

Ni fydd angen fisa arnoch chi na'ch teulu er mwyn mynychu seremoni graddio os bydd yn digwydd cyn 31 Rhagfyr 2020. O dan delerau'r Cytundeb Gadael presennol, gall myfyrwyr yr UE ac unrhyw aelod o'r teulu o'r UE sydd eisiau ymweld â'r DU wneud hynny heb wneud cais am unrhyw ganiatâd mewnfudiaeth.

O 2021 ymlaen bydd rheoliadau mewnfudo newydd y DU mewn grym ond nid yw'r rhain wedi eu cyhoeddi eto.

Ailsefyll arholiad

Os oes angen i chi ailsefyll arholiad y flwyddyn nesaf ac ystyrir eich bod yn fyfyriwr allanol, gallwch barhau i fod yn y wlad ar ôl dyddiad gadael yr UE er mwyn ailsefyll eich arholiad gan eich bod yn y DU ar hyn o bryd.

Os ydych yn dewis gadael y DU cyn y dyddiad ymadael â'r UE ac yn dychwelyd i'r wlad wedi hynny er mwyn ailsefyll arholiad, gall myfyrwyr yr UE ac unrhyw aelodau o'r teulu o'r UE sydd eisiau ymweld â'r DU wneud hynny heb wneud cais am unrhyw ganiatâd mewnfudo o dan delerau'r Cytundeb Gadael presennol.

Cyllid i weithwyr ymfudol o'r UE

Os ydych yn fyfyriwr presennol o'r UE sy'n cael ei asesu gan Gyllid Myfyrwyr fel gweithiwr mudol o'r UE, rydym o'r farn y byddwch yn parhau i allu cael cyllid i dan feini prawf cymhwyso presennol.

Byddwn yn eich diweddaru cyn gynted ag y cawn wybodaeth bellach.

Gweithio yn y DU ar ôl graddio

Daw Rheolau Mewnfudiaeth newydd i rym yn 2021, a byddant yn amlinellu'r gofynion sy'n rhaid i chi eu bodloni er mwyn gweithio yn y DU o'r dyddiad hwnnw ymlaen. Nid yw'r Llywodraeth wedi cyhoeddi'r rheolau hynny eto.

Hyd at y cam hwn, bydd myfyrwyr yr UE sydd yn y DU ar hyn o bryd cyn y dyddiad ymadael â'r UE yn gallu aros yn y wlad, a byddant yn parhau i gael unrhyw hawl presennol i weithio yn y DU.

Defnyddiwn y term 'dim cytundeb' i ddisgrifio sefyllfa lle bod y Deyrnas Unedig yn gadael yr UE heb Gytundeb Ymadael.

Cyllid ffioedd dysgu

Os ydych yn fyfyriwr presennol o'r UE, byddwch yn parhau i allu cael arian o dan feini prawf cymhwysedd presennol am lawn hyd eich astudiaethau.

Statws mewnfudo

Yn ôl papur polisi diweddaraf Llywodraeth Prydain (dyddiedig 4/9/19), ni fydd statws mewnfudo myfyrwyr o'r UE sy'n dod o du allan i'r DU, o'r AEE na'r Swistir sydd eisoes yn y DU erbyn dyddiad Brexit di-gytundeb yn newid tan 31 Rhagfyr 2020. Mae hyn yn cynnwys hawliau presennol i deithio y tu allan i'r DU, er enghraifft ymweld ag adref.
Er mwyn diogelu eich hawliau presennol, mae'n bosibl y byddwch eisiau gwneud cais am statws preswylydd sefydlog neu cyn dod yn breswylydd sefydlog o dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE. Argymhellir hyn hyd yn oed os nad ydych chi'n siŵr eto a fyddwch chi'n aros yn y DU ar ôl gorffen astudio.

Mae hyn yn arbennig o bwysig os ydych ran o'r ffordd drwy eich cwrs, ac mae eich cwrs a/neu'ch cyfnod preswyl yn y DU yn debygol o ymestyn y tu hwnt i Ragfyr 2020. Fel arall, bydd raid i chi wneud cais i adael dan ba bynnag reolau mewnfudo sydd yn eu lle ar y pryd.

Gallwch wneud cais ar gyfer y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE unrhyw bryd cyn 31 Rhagfyr 2020; fodd bynnag, bydd rhaid i chi allu dangos tystiolaeth eich bod chi yn y DU cyn dyddiad Brexit di-gytundeb. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais i Gynllun Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ar fewnrwyd y myfyrwyr.

Gadael a chyrraedd y DU

Er bod yr Adran dros Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd wedi cadarnhau y gallwch barhau i ddefnyddio eich cerdyn adnabod cenedlaethol er mwyn mynd a dod o'r DU, gorau oll os oes gennych eich cerdyn adnabod a'ch pasbort wrth law, os oes gennych un. Byddwch yn gallu defnyddio'r e-gatiau os oes gennych basbort biometrig. Rydym yn argymell yn gryf eich bod chi'n mynd â llythyr prawf o'ch ymrestriad gyda chi i gadarnhau manylion eich cwrs ym Mhrifysgol Caerdydd. Mewngofnodwch i'ch cyfrif SIMS ar-lein i gael copi o'ch llythyr ymrestru.

Y ffordd orau o brofi eich bod yn y DU cyn dyddiad Brexit di-gytundeb yw gwneud cais am statws preswylydd sefydlog neu cyn dod yn breswylydd sefydlog o dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth cyn gynted ag y caiff y canllawiau eu diweddaru. Yn y cyfamser, fe'ch cynghorir i gadw llygad ar y cyngor swyddogol ynghylch mewnfudo.

Astudiaethau gohiriedig

Os ydych yn fyfyriwr o’r UE ar hyn o bryd sydd wedi gohirio astudiaethau ac yn disgwyl dychwelyd i'r DU ar ôl dyddiad Brexit di-gytundeb a chyn 31 Rhagfyr 2020, dylech allu dychwelyd fel arfer.

Gallech wneud cais am statws Cyn Dod yn Breswylydd Sefydlog o dan Gynllun Setliad yr UE. Mewn unrhyw achos, byddem yn eich cynghori i fynd â llythyr prawf o'ch ymrestriad gyda chi i gadarnhau manylion eich cwrs ym Mhrifysgol Caerdydd. Mewngofnodwch i'ch cyfrif SIMS ar-lein i gael copi o'ch llythyr ymrestru.

Pan fyddwch yn ôl yn y DU, fe'ch cynghorir i edrych ar y dudalen hon eto, rhag ofn bod yn rhaid i chi gymryd unrhyw gamau pellach.

Os ydych dychwelyd ar ôl 31 Rhagfyr 2020, os na fydd cytundeb, gallai eich hawliau fel dinesydd yr UE yn y DU newid ac efallai y cewch eich trin fel gwladolyn trydydd parti, yn amodol ar y rheolau a'r gofynion mewnfudo sydd ar waith ar y pryd ar gyfer gwladolion nad ydynt o'r AEE oni bai eich bod wedi gwneud cais am statws Preswylydd Sefydlog neu Cyn Dod yn Breswylydd Sefydlog erbyn hynny.

Ailsefyll arholiad

Os oes angen i chi ailsefyll arholiad y flwyddyn nesaf ac ystyrir eich bod yn fyfyriwr allanol, gallwch barhau i fod yn y wlad ar ôl dyddiad Brexit di-gytundeb er mwyn sefyll eich arholiad.

Os byddwch yn penderfynu gadael y DU cyn dyddiad Brexit di-gytundeb ac yn dychwelyd i'r wlad wedi hynny cyn 31 Rhagfyr 2020 er mwyn ailsefyll arholiad, mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau, os na cheir cytundeb, y gall dinasyddion yr UE sydd am ymweld â'r DU neu weithio neu astudio yma am hyd at dri mis, wneud hynny heb orfod gwneud cais am unrhyw ganiatâd mewnfudo. Nid yw'r trefniant hwn yn effeithio ar ddinasyddion Iwerddon.

Os ydych dychwelyd ar ôl 31 Rhagfyr 2020, os na fydd cytundeb, gallai eich hawliau fel dinesydd yr UE yn y DU newid ac efallai y cewch eich trin fel gwladolyn trydydd parti, yn amodol ar y rheolau a'r gofynion mewnfudo sydd ar waith ar y pryd ar gyfer gwladolion nad ydynt o'r AEE, oni bai eich bod wedi gwneud cais am statws Preswylydd Sefydlog neu Cyn Dod yn Breswylydd Sefydlog erbyn hynny.

Angenion fisa er mwyn mynychu seremoni graddio

Ni fydd angen fisa arnoch chi na'ch teulu er mwyn mynychu seremoni graddio. Mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau, os nad oes cytundeb, gall myfyrwyr yr UE ac unrhyw aelod o'r teulu o'r UE sydd eisiau ymweld â'r DU am hyd at 3 mis wneud hynny heb wneud cais am unrhyw ganiatâd mewnfudiaeth.

Byddwn yn parhau i fonitro'r sefyllfa a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf cyn gynted ag y bydd ar gael.

Cyllid i weithwyr mudol o'r UE

Os ydych yn fyfyriwr presennol o'r UE sy'n cael ei asesu gan Gyllid Myfyrwyr fel gweithiwr mudol o'r UE, rydym o'r farn y byddwch yn parhau i allu cael cyllid i dan feini prawf cymhwyso presennol.

Byddwn yn eich diweddaru cyn gynted ag y cawn wybodaeth bellach.

Gweithio yn y DU ar ôl graddio

Mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau, os na cheir cytundeb, bydd myfyrwyr yr UE sydd yn y DU ar hyn o bryd ar ôl dyddiad Brexit di-gytundeb yn gallu aros yn y wlad ac y byddant yn parhau i feddu ar unrhyw hawliau presennol i weithio yn y DU tan 31 Rhagfyr 2020. Cyn y dyddiad hwnnw, mae'n bosibl y byddwch eisiau gwneud cais am statws preswylydd sefydlog neu cyn dod yn breswylydd sefydlog o dan Gynllun Setliad Ewrop.

Bydd rheolau mewnfudo newydd yn dod i rym yn 2021. Nid yw'r wybodaeth am y rheolau hyn wedi ei chyhoeddi eto.

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni am ragor o gyngor.

Ymholiadau Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol