Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr presennol

Dyma wybodaeth i fyfyrwyr sy’n wladolion o’r UE/AAE neu’r Swistir sy'n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd ar hyn o bryd.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Cyllid ffioedd dysgu

Os ydych yn fyfyriwr presennol o'r UE, byddwch yn parhau i allu cael arian o dan feini prawf cymhwysedd presennol.

Statws mewnfudo

Gadawodd y DU yr UE ar 31 Ionawr 2020, ar sail cytundeb rhwng y DU a'r UE a elwir yn Gytundeb Ymadael. Mae'r Du wedi trafod cytundebau ar wahân gyda gwladwriaethau'r AAE a EFTA (Norwy, Gwlad yr Iâ a Lichtenstein) a'r Swistir.

Mae llywodraeth y DU wedi rhoi'r cytundebau hyn ar waith drwy osod Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2020.

Mae'r Ddeddf yn cynnwys cytundeb ar hawliau dinasyddion yn ystod cyfnod pontio/gweithredol yn syth ar ôl i'r DU adael yr UE. Disgwylir i'r cyfnod pontio hwn bara tan 31 Rhagfyr 2020. Yn ystod y cyfnod hwn, gall dinasyddion yr UE, AAE a'r Swistir ac aelodau perthnasol eu teuluoedd ddod neu aros yn y DU ar yr un sail a chyn i Brexit ddigwydd. Golyga hyn bod "rhyddid unigolion i symud" yn parhau a gall myfyrwyr ac aelodau o'u teuluoedd gael yr un hawliau preswylio yn y DU yn ystod y cyfnod hwn.

Fodd bynnag, os ydych yn y DU ar hyn o bryd ac yn bwriadu aros tu hwnt i 31 Rhagfyr 2020, bydd angen i chi wneud cais ar gyfer Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE. Mae'r cynllun hwn yn rhad ac am ddim ar hyd o bryd ac yn rhoi'r cyfle i ddinasyddion yr UE, AAE a'r Swistir, ac aelodau perthnasol o'u teuluoedd, allu diogelu eu hawl i breswylio yn y DU ar ôl i' r cyfnod pontio ddod i ben.

Nid yw'r cynllun hwn ar gyfer rheiny sy'n bwriadu aros yn y DU ar ôl i'w cwrs orffen yn unig. Er gall arwain at setliad gall hefyd gael ei ddefnyddio fel caniatâd mewnfudo. Gyda chaniatâd o dan y cynllun hwn ni fydd unrhyw gyfyngiadau ar astudiaeth.

Bydd angen i'r rhai sydd â hawl preswylio parhaol wedi'i ddogfennu gwneud cais ar gyfer y cynllun cyn diwedd y cyfnod pontio (neu o dan categori arall y Rheoliadau Mewnfudo), gan fod yr hawl i breswylio'n barhaol yn un UE, ac ni fydd yn cael ei gydnabod ar ôl y cyfnod pontio. Gall y rheiny sydd â dogfen yn cadarnhau eu hawl i breswylio'n barhaol wneud cais ac os ydynt yn llwyddiannus, cael statws 'wedi sefydlu'.

Mwy o wybodaeth swyddogol gan lywodraeth y DU am y Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Mae Cyngor y DU ar gyfer materion myfyrywr rhyngwadol (UKCIS) wedi creu arweiniad defnyddiol am y Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE a'r broses ymgeisio ar gyfer myfyrwyr yn benodol.

Astudiaethau gohiriedig

Os ydych yn fyfyriwr o'r UE sydd wedi gohirio astudiaethau, neu'n bwriadu gohirio astudiaethau, sy'n golygu y bydd eich cwrs yn parhau tan ar ôl 31 Rhagfyr 2020, dylech wneud cais ar gyfer Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Os ydych wedi gadael y DU, fydd gan y rhai sy'n dychwelyd i'r DU cyn 31 Rhagfyr tan 30 Mehefin 2021 i wneud cais am y cynllun.

Bydd angen i'r rhai sy'n dychwelyd i'r wlad ar ôl 31 Rhagfyr sydd heb wneud cais ar gyfer y Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE gael caniatâd mewnfudo drwy'r rheolau mewnfudo newydd sy'n dod i rym ym mis Ionawr 2021. Nid yw'r rhain wedi eu cyhoeddi eto.

Angenion fisa er mwyn mynychu seremoni graddio

Ni fydd angen fisa arnoch chi na'ch teulu er mwyn mynychu seremoni graddio os bydd yn digwydd cyn 31 Rhagfyr 2020. Yn ystod y cyfnod pontio, mae hawl unigolion i symud yn rhydd yn parhau. Gall myfyrwyr yr UE ac unrhyw aelod o'r teulu o'r UE sydd eisiau ymweld â'r DU wneud hynny heb wneud cais am unrhyw ganiatâd mewnfudo.

O 2021 ymlaen bydd rheoliadau mewnfudo newydd y DU mewn grym ond nid yw'r rhain wedi eu cyhoeddi eto.

Ailsefyll arholiad

Os oes angen i chi ailsefyll arholiad y flwyddyn academaidd hon ac ystyrir eich bod yn fyfyriwr allanol, gallwch barhau i fod yn y wlad, neu ddod yn ôl i'r wlad, er mwyn ailsefyll eich arholiad yn ystod y cyfnod pontio.

Os oes angen i chi ailsefyll arholiad yn y flwyddyn academaidd 2020/21 ac rydych yn gadael ac yna'n dychwelyd i'r wlad cyn 31 Rhagfyr, ni fydd angen unrhyw ganiatâd mewnfudo arnoch gan fod y cyfnod pontio yn parhau. Bydd gennych y dewis i wneud cais ar gyfer y Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Os oes angen i chi ailsefyll arholiad ar ôl 31 Rhagfyr 2020 ac rydych yn dychwelyd i'r Du ar ôl y dyddiad hwn bydd angen eich bod wedi gwneud cais ar gyfer y Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yn barod, neu eich bod wedi gwneud cais am ganiatâd mewnfudo arall o dan y Rheoliadau Mewnfudo newydd. Nid yw'r rhain wedi eu cyhoeddi eto.

Cyllid i weithwyr ymfudol o'r UE

Os ydych yn fyfyriwr presennol o'r UE sy'n cael ei asesu gan Gyllid Myfyrwyr fel gweithiwr mudol o'r UE, rydym o'r farn y byddwch yn parhau i allu cael cyllid i dan feini prawf cymhwyso presennol. Byddwn yn eich diweddaru cyn gynted ag y cawn wybodaeth bellach.

Gweithio yn y DU ar ôl graddio

Daw Rheolau Mewnfudio newydd i rym yn 2021, a byddant yn amlinellu'r gofynion sy'n rhaid i chi eu bodloni er mwyn gweithio yn y DU o'r dyddiad hwnnw ymlaen. Nid yw'r Llywodraeth wedi cyhoeddi'r rheolau hynny eto.

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni am ragor o gyngor.

Ymholiadau Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol