Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu mynd ar leoliadau Erasmus+ yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21

Dyma wybodaeth i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n bwriadu astudio neu weithio dramor drwy Erasmus+ yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Os yw'r DU yn gadael yr UE o dan delerau'r Cytundeb Gadael presennol, byddwch yn gallu astudio dramor drwy'r rhaglen Erasmus+ fel arfer yn ystod 2020/21.

Fisâu

O dan delerau'r Cytundeb Ymadael presennol, rydym ar ddeall y gall myfyrwyr mewn sefydliadau yn y DU barhau i fod yn rhan o raglenni cyfnewid a lleoliadau Erasmus+ ar ôl y dyddiad ymadael â’r UE, a hyd at ddiwedd rhaglen bresennol Erasmus+. Byddwn yn rhoi'r newyddion diweddaraf i chi pan fydd y sefyllfa yn fwy eglur.

Cyllid grant

Mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau os bydd y DU yn gadael yr UE gyda Chytundeb Ymadael, bydd y DU yn rhan o Erasmus+ hyd at ddiwedd 2020. Nid effeithir ar arian yr UE ar gyfer y rhai sy’n cymryd rhan na phrosiectau'r DU yn ystod cyfnod y prosiectau hyn, gan gynnwys y rheini sy'n para y tu hwnt i 2020.

Os byddwn yn ymadael â'r UE heb gytundeb, mae Llywodraeth y DU wedi nodi y bydd yn ymgysylltu â'r Comisiwn Ewropeaidd er mwyn ceisio gwneud yn siŵr bod y DU yn parhau i allu cymryd rhan yn llawn yn Erasmus+ tan 2020. Rhag ofn na fydd hyn yn bosibl, mae Prifysgol Caerdydd yn gweithio hefyd gyda'n partneriaid yn Ewrop i alluogi, lle bo hynny'n rhesymol, y bydd cyfleoedd i astudio dramor a hyfforddeiaethau y tu allan i raglen Erasmus+ os oes angen.

Fisâu

Mae trafodaethau yn mynd rhagddynt gydag aelod-wladwriaethau'r UE ynghylch hawliau dinasyddion y DU yn yr UE os nad oes cytundeb. Byddwn yn rhoi'r newyddion diweddaraf i chi pan fydd y sefyllfa yn fwy eglur. Yn y cyfamser, fe’ch cynghorir i gadw llygad ar y cyngor swyddogol ynghylch mewnfudo.

Os ydych yn ddinesydd Gwyddelig, byddwch yn gallu parhau i weithio a/neu astudio yn y DU neu'r UE fel arfer, hyd yn oed os na fydd cytundeb wrth ymadael â’r UE.

Pasportau

Os byddwn yn ymadael heb gytundeb, bydd y rheolau ar gyfer teithio i wledydd yn yr UE yn newid. Fe'ch cynghorir y dylai fod o leiaf chwe mis ar ôl ar eich pasport pan fyddwch yn teithio. Darllenwch arweiniad y Llywodraeth ynghylch rheolau pasport a defnyddio'r teclyn pasport ar-lein i wneud yn siŵr bod eich pasport yn ddilys ar gyfer teithio.

Cyngor teithio

Mae Llywodraeth y DU wedi rhoi gwybodaeth hanfodol i wladolion y DU sy'n teithio i'r UE. Cofrestrwch i gael ebyst y Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad (FCO) a darllenwch y canllawiau byw ar gyfer y wlad fydd yn eich cynnal.

Cyllid grant

Ar hyn o bryd, nid oes gwarant y bydd llywodraeth y DU yn ymrwymo i ariannu gweithgareddau Erasmus+ yn 2020/21 os byddwn yn ymadael heb gytundeb.  Fodd bynnag, mae Prifysgol Caerdydd wedi cytuno i warantu’r arian ar gyfer myfyrwyr fydd yn cymryd rhan mewn astudiaethau a lleoliadau gwaith Ewropeaidd yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21, pe na bai rhaglen Erasmus+ ar gael i’r DU erbyn hynny.

Pe bai angen i Brifysgol Caerdydd warantu’r arian, bydd cyllid fel a ganlyn, lle cynhelir lleoliadau mewn gwledydd sy’n cymryd rhan yn Erasmus+.

Astudio Dramor
Hyd at €370 y mis ar gyfer pob gwlad gyda €120 ychwanegol y mis ar gyfer myfyrwyr sy’n cael Bwrsariaeth Caerdydd.

Gweithio dramor/hyfforddeiaethau

Hyd at €470 y mis ar gyfer pob gwlad gyda €20 ychwanegol y mis ar gyfer myfyrwyr sy’n cael Bwrsariaeth Caerdydd.

Mae myfyrwyr sy'n mynd dramor ar gyfer y flwyddyn academaidd lawn yn gymwys i gael grant am hyd at 9 mis, ac mae myfyrwyr sy'n mynd am semester yn cael grant am hyd at 4.5 mis.

Os bydd y DU yn parhau i fod yn rhan o raglen Erasmus+, mae cyfraddau cyllido ar gyfer 2020/21 i’w cadarnhau o hyd.

Gofal Iechyd

Os bydd y DU yn ymadael â'r UE heb gytundeb, bydd y drefn yn newid o ran y gofal iechyd y gall gwladolion y DU fanteisio arno yng ngwledydd yr UE. Bydd hefyd yn golygu efallai na fydd eich Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd (EHIC) yn ddilys mwyach.

Mae llywodraeth y DU wrthi'n ceisio dod i gytundeb gyda gwledydd yr UE ynghylch trefniadau gofal iechyd ar gyfer gwladolion y DU ar ôl y dyddiad ymadael, er nad oes dim wedi'i gadarnhau pan ysgrifennwyd y darn hwn. Os na fydd y cerdyn EHIC yn ddilys mwyach, y £25 sy'n daladwy am dreuliau meddygol fydd yr unig wahaniaeth. Bydd yswiriant Prifysgol Caerdydd yn parhau i'ch diogelu os na cheir cytundeb.

I gael rhagor o wybodaeth am ofal iechyd dramor, darllen y wybodaeth hanfodol i wladolion y DU sy'n teithio i'r UE.

Taliadau crwydro

Efallai y codir taliadau crwydro symudol yn yr UE os na cheir cytundeb. Cysylltwch â'ch cwmni ffôn symudol cyn mynd dramor a gwybod sut i ddiffodd eich data crwydro er mwyn osgoi unrhyw daliadau diangen. Mae gwybodaeth y Llywodraeth ynghylch ymweld ag Ewrop ar ôl Brexit yn cynnwys gwybodaeth am daliadau crwydro.

Gyrru yn yr UE

Os ydych yn bwriadu gyrru yn yr UE, efallai y bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch chi. Cysylltwch â'ch darparwr yswiriant a darllenwch wybodaeth y Llywodraeth ynghylch ymweld ag Ewrop ar ôl Brexit.

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni am ragor o gyngor.

Swyddfa Erasmus+