Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr Caerdydd ar leoliadau Erasmus+ yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20

Gwybodaeth i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n astudio a gweithio dramor drwy Erasmus+.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Grantiau Erasmus+

Mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau os yw'r DU yn gadael yr UE gyda Chytundeb Ymadael, bydd y DU yn rhan o gylchred presennol Erasmus+ hyd nes bydd yn gorffen ar ddiwedd 2020. Ni effeithir ar arian yr UE ar gyfer y rhai sy’n cymryd rhan na phrosiectau'r DU yn ystod cyfnod y prosiectau, gan gynnwys y rheini sy'n para y tu hwnt i 2020.

Cwblhau dogfennaeth

Rhaid i chi barhau i gwblhau eich dogfennaeth Erasmus+ fel arfer, i gael eich grant.

Fisâu

O dan delerau'r Cytundeb Gadael presennol, ni chyfyngir ar deithio i'r UE, a bydd yn aros felly tan o leiaf 31 Rhagfyr 2020. Ni fydd angen i chi wneud cais am fisa ar gyfer teithio, gweithio neu astudio yn yr UE tan ar ôl 31 Rhagfyr 2020.

Pasbortau

Ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n cyrraedd gwlad eu lleoliad ar ôl y dyddiad ymadael â’r UE, gallwch ddilyn cyngor y Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad a gwneud yn siŵr bod eich pasbort yn ddilys am o leiaf chwe mis o'r dyddiad pan fyddwch yn cyrraedd.

Myfyrwyr yr UE sydd ar leoliad dramor ar hyn o bryd

O dan delerau'r Cytundeb Gadael presennol, byddwch yn gallu dychwelyd i'r DU a pharhau i astudio gyda ni. Fodd bynnag, rydym yn eich cynghori i fynd â llythyr prawf o'ch ymrestriad gyda chi i gadarnhau manylion eich cwrs ym Mhrifysgol Caerdydd. Mewngofnodwch i'ch cyfrif SIMS ar-lein i gael copi o'ch llythyr ymrestru.

Pan fyddwch yn ôl yn y DU, fe'ch cynghorir i edrych ar y dudalen hon eto, rhag ofn bod yn rhaid i chi gymryd unrhyw gamau pellach.

Grantiau Erasmus+

Mae trefniadau wrth gefn yr UE ar gyfer myfyrwyr Erasmus+ yn sicrhau fod rheiny sydd dramor pan fydd y DU yn gadael yr UE yn gallu cwblhau eu lleoliad Erasmus+ heb unrhyw ohirio, ar ôl derbyn eu grant Erasmus+.

Mae Llywodraeth y DU wedi cytuno i warantu arian grant Erasmus+ presennol ar gyfer myfyrwyr ar leoliadau yn ystod blwyddyn academaidd 2018/19.

Cwblhau dogfennaeth

Oni bai y cewch eich cynghori fel arall, bydd rhaid i chi gwblhau holl ddogfennaeth Erasmus+ o hyd. Cysylltwch â Swyddfa Erasmus+ ar frys os dewch ar draws unrhyw broblemau o ran cael gafael ar lofnodion.

Fisâu

Mae trafodaethau yn mynd rhagddynt gydag aelod-wladwriaethau'r UE ynghylch hawliau dinasyddion y DU yn yr UE os nad oes cytundeb. Byddwn yn rhoi'r newyddion diweddaraf i chi pan fydd y sefyllfa yn fwy eglur. Yn y cyfamser, fe'ch cynghorir i gadw golwg ar y cyngor swyddogol ynghylch mewnfudo a dilyn unrhyw gyngor gan eich prifysgol/sefydliad sy’n eich cynnal.

Os ydych yn ddinesydd Gwyddelig, byddwch yn gallu parhau i weithio a/neu astudio yn y DU neu'r UE fel arfer, hyd yn oed os na fydd cytundeb wrth ymadael â’r UE.

Pasbortau

Mae'r Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad (FCO) yn cynghori y dylai eich pasbort fod yn ddilys am o leiaf chwe mis arall o'r dyddiad pan fyddwch yn teithio.

Myfyrwyr yr UE sydd ar leoliad dramor ar hyn o bryd

Gall myfyrwyr o'r UE sy'n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd sydd dramor ar leoliad ddychwelyd i'r DU ar ddiwedd eu lleoliad.

Cyngor teithio

Mae Llywodraeth y DU wedi darparu gwybodaeth allweddol i wladolion y DU sy’n teithio i’r UE. Cofrestrwch i gael ebyst y Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad (FCO) a darllenwch y canllawiau byw ar gyfer y wlad fydd yn eich cynnal.

Gofal Iechyd

Os bydd y DU yn ymadael â'r UE heb gytundeb, bydd y drefn yn newid o ran y gofal iechyd y gall gwladolion y DU fanteisio arno yng ngwledydd yr UE. Bydd hefyd yn golygu efallai na fydd eich Cerdyn Yswiriant Iechyd Ewropeaidd (EHIC) yn ddilys mwyach.

Mae llywodraeth y DU wrthi'n ceisio dod i gytundeb gyda gwledydd yr UE ynghylch trefniadau gofal iechyd ar gyfer gwladolion y DU ar ôl y dyddiad ymadael, er nad oes dim wedi'i gadarnhau pan ysgrifennwyd y darn hwn. Os na fydd y cerdyn EHIC yn ddilys mwyach, y £25 sy'n daladwy am dreuliau meddygol fydd yr unig wahaniaeth. Bydd yswiriant Prifysgol Caerdydd yn parhau i'ch diogelu os na cheir cytundeb.

I gael rhagor o wybodaeth am ofal iechyd dramor, darllen y wybodaeth hanfodol i wladolion y DU sy'n teithio i'r UE.

Taliadau crwydro

Efallai y codir taliadau crwydro symudol yn yr UE os na cheir cytundeb. Cysylltwch â'ch cwmni ffôn symudol cyn mynd dramor a gwybod sut i ddiffodd eich data crwydro er mwyn osgoi unrhyw daliadau diangen. Mae gwybodaeth y Llywodraeth ynghylch ymweld ag Ewrop ar ôl Brexit yn cynnwys gwybodaeth am daliadau crwydro.

Gyrru yn yr UE

Os ydych yn bwriadu gyrru yn yr UE, efallai y bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch chi. Cysylltwch â'ch darparwr yswiriant a darllenwch wybodaeth y Llywodraeth ynghylch ymweld ag Ewrop ar ôl Brexit.

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni am ragor o gyngor.

Swyddfa Erasmus+