Ewch i’r prif gynnwys

Staff sy'n bwriadu gweithio/mynd i gynadleddau dramor

Gwybodaeth ar gyfer staff sy'n cynllunio teithiau gwaith/maes dramor.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Efallai bydd ychydig o darfu ar drafnidiaeth ar neu yn ystod yr wythnosau yn dilyn y dyddiad ymadael â'r UE, yn enwedig os na fydd cytundeb. Felly, rydym yn cynghori’r holl staff sy’n teithio dramor i gadw llygad ar unrhyw bosibilrwydd o darfu ar drafnidiaeth. Mae Llywodraeth y DU wedi rhoi gwybodaeth hanfodol i wladolion y DU sy'n teithio i'r UE.

Os bydd cytundeb yna fe all gwladolion yr UE/AEE a'r Swistir barhau i deithio yn rhydd o fewn yr UE, AEE neur Swistir gyda phasbort neu gerdyn adnabod hyd at ddiwedd y cyfnod pontio yn Rhagfyr 2020. Wedi hynny, ni fydd angen fisa ar wladolion y DU ond byddant angen ETIAS i deithio i'r UE/EEA neu'r Swsitir.

Os nad oes cytundeb wrth ymadael â'r UE, bydd angen i chi gymryd camau newydd cyn teithio i wlad yn ardal Schengen (heblaw Iwerddon). Mae Bwlgaria, Croatia, Cyprus a Rwmania yn yr UE ond nid ydynt yn ardal Schengen, felly mae'n bosibl y bydd gofynion gwahanol o ran mynd i'r gwledydd hyn.

Bydd angen i chi fod yn ymwybodol o nifer o faterion wrth gynllunio ar gyfer teithio i'r UE ar gyfer staff neu fyfyrwyr. Mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi gwybodaeth am y camau y bydd angen i chi eu hystyried, gan gynnwys o ran pasportau, gofal iechyd a thrafnidiaeth. Mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau y bydd ehediadau'n parhau os yw'r DU yn ymadael â'r UE heb gytundeb. Awgrymwn eich bod yn gwirio'r newyddon diweddaraf ynghylch gofynion mynediad ymlaen llaw ar gyfer y wlad yr ydych yn ymweld â hi.

Ar ôl dyddiad Brexit di-gytundeb, bydd angen i wladolion y DU wirio manylion eu pasbortau ac, os oes angen, gwneud cais am un newydd cyn teithio i wlad yn Ardal Schengen. Ni fydd yn rhaid i'r rhan fwyaf o bobl gymryd camau, ond os yw'r pasport yn ddilys am lai na chwe mis ar y dyddiad teithio, bydd angen ei adnewyddu ymlaen llaw. Darllenwch arweiniad y Llywodraeth ynghylch ymweld ag Ewrop ar ôl Brexit.

Bydd y trefniadau presennol ar gyfer gwladolion y DU ac Iwerddon yn yr Ardal Teithio Cyffredin yn cael eu gwarchod a'u cynnal yn llawn.