Ewch i’r prif gynnwys

Rheolwyr llinell sy'n penodi staff o'r UE/AEE neu'r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU

Gwybodaeth i reolwyr llinell.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Penodi gwladolyn yr UE/AEE neu'r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU i swydd yn y Brifysgol

Ar gyfer y cyfnod rhwng dyddiad Brexit di-gytundeb a 31 Rhagfyr 2020, bydd gwladolion yr UE/AEE neu'r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU ac aelodau o'u teuluoedd o'r UE/AEE yn dal i allu dod i'r DU i weithio, astudio neu ymweld heb Fisa am hyd at dri mis.

Fodd bynnag, os ydynt am aros yn hirach, bydd angen iddynt, o fewn tri mis ar ôl cyrraedd, wneud cais ar-lein ar gyfer Hawl i Aros Dros Dro i Bobl o Ewrop.

Bydd angen i wladolion yr UE/Swistir sy’n dod o du allan i'r DU sydd eisiau aros am dros dair blynedd wneud cais pellach o dan system fewnfudo'r dyfodol sy'n seiliedig ar sgiliau fydd yn dod i rym yn 2021.

Efallai y byddai'n ddoeth i ymgeiswyr sy'n dechrau ar neu ar ôl y dyddiad ymadael â’r EU ddod i mewn i'r DU cyn gynted â phosibl cyn y dyddiad hwn er mwyn iddynt allu gwneud cais drwy lwybr mewnfudo sy'n rhoi mwy o sicrwydd.

Rhaid i unrhyw benderfyniad a wneir i ddechrau’r cwrs ynghynt fod yn unol ag anghenion gweithredol y Coleg/Gwasanaeth Proffesiynol a hynny yn dilyn trafodaeth a chytundeb llawn yr ymgeisydd a phob parti perthnasol arall.

Gwirio'r hawl i weithio yn y DU

Ni fydd unrhyw newid i wiriadau hawl i weithio tan Ionawr 2021. Felly bydd y gweithdrefnau presennol ar gyfer gwirio hawl i weithio yn parhau i gael eu defnyddio hyd yn oed ar gyfer dinasyddion UE/AEE a'r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU sy'n cyrraedd ar ôl y dyddiad ymadael.

Mae hyn yn golygu y bydd dinasyddion yr UE/AEE a'r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU yn gallu parhau i gyflwyno tystiolaeth o'u hawl i weithio yn y DU trwy ddangos naill ai eu pasbort neu eu cerdyn adnabod cenedlaethol. Ni fydd yn ofynnol i ddinasyddion yr UE/AEE a'r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU hysbysu'r brifysgol eu bod wedi ennill statws naill ai trwy Gynllun Preswylio'n Sefydlog yr UE neu'r broses Hawl i Aros Dros Dro i Bobl o Ewrop.

Penodi un o wladolion yr EU/EEA neu'r Swistir i swydd yn y Brifysgol

Os oes cytundeb, ni fydd newid ar gyfer staff yr UE/AEE neu'r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU ac sy'n byw ac yn gweithio yn y DU neu'n dechrau swyddi newydd yn y DU tan ar ôl mis Rhagfyr 2020.

Wedi hyn, os nad ydynt wedi cael statws wedi sefydlu ac nad ydynt yn gymwys ar gyfer y statws hwnnw cyn 30 Mehefin 2021, bydd angen iddynt wneud cais o dan y system fewnfudo newydd ar sail siliau, sy'n dechrau ar 1 Ionawr 2021.

Ni oes angen talu i wneud cais i'r Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE; Gall dinasyddion yr UE, AEE neu'r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU wneud cais i'r Cynllun er mwyn parhau i fyw yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021.

Gwirio'r hawl i weithio yn y DU

Ni fydd unrhyw newid i wiriadau hawl i weithio tan Ionawr 2021. Felly bydd y gweithdrefnau presennol ar gyfer gwirio hawl i weithio yn parhau i gael eu defnyddio hyd yn oed ar gyfer dinasyddion UE/AEE a'r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU sy'n cyrraedd ar ôl y dyddiad ymadael.

Mae hyn yn golygu y bydd dinasyddion yr UE/AEE a'r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU yn gallu parhau i gyflwyno tystiolaeth o'u hawl i weithio yn y DU trwy ddangos naill ai eu pasbort neu eu cerdyn adnabod cenedlaethol. Ni fydd yn ofynnol i ddinasyddion yr UE/AEE a'r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU hysbysu'r Brifysgol eu bod wedi ennill statws naill ai trwy Gynllun Preswylio'n Sefydlog yr UE neu'r broses Hawl i Aros Dros Dro i Bobl o Ewrop.

O 1 Ionawr 2021, bydd canllawiau newydd ar waith ar gyfer gwiriadau hawl i weithio. Mae'r Swyddfa Gartref yn nodi y bydd y canllawiau hyn yn cael eu cyhoeddi “maes o law”.