Ewch i’r prif gynnwys

Rheolwyr llinell sy'n recriwtio staff sy'n wladolion yr UE/AAE neu’r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU

Gwybodaeth i reolwyr llinell.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Penodi un o wladolion yr EU/EEA neu'r Swistir i swydd yn y Brifysgol

Os oes cytundeb, ni fydd newid ar gyfer staff yr UE/AEE neu'r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU ac sy'n byw ac yn gweithio yn y DU neu'n dechrau swyddi newydd yn y DU tan ar ôl mis Rhagfyr 2020.

Wedi hyn, os nad ydynt wedi cael statws wedi sefydlu ac nad ydynt yn gymwys ar gyfer y statws hwnnw cyn 30 Mehefin 2021, bydd angen iddynt wneud cais o dan y system fewnfudo newydd ar sail siliau, sy'n dechrau ar 1 Ionawr 2021.

Ni oes angen talu i wneud cais i'r Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE; Gall dinasyddion yr UE, AEE neu'r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU wneud cais i'r Cynllun er mwyn parhau i fyw yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021.

Gwirio'r hawl i weithio yn y DU

Ni fydd unrhyw newid i wiriadau hawl i weithio tan Ionawr 2021. Felly bydd y gweithdrefnau presennol ar gyfer gwirio hawl i weithio yn parhau i gael eu defnyddio hyd yn oed ar gyfer dinasyddion UE/AEE a'r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU sy'n cyrraedd ar ôl y dyddiad ymadael.

Mae hyn yn golygu y bydd dinasyddion yr UE/AEE a'r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU yn gallu parhau i gyflwyno tystiolaeth o'u hawl i weithio yn y DU trwy ddangos naill ai eu pasbort neu eu cerdyn adnabod cenedlaethol. Ni fydd yn ofynnol i ddinasyddion yr UE/AEE a'r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU hysbysu'r Brifysgol eu bod wedi ennill statws drwy Gynllun Preswylio'n Sefydlog yr UE.

O 1 Ionawr 2021, bydd canllawiau newydd ar waith ar gyfer gwiriadau hawl i weithio. Mae'r Swyddfa Gartref yn nodi y bydd y canllawiau hyn yn cael eu cyhoeddi “maes o law”.

Penodi gwladolyn yr UE/AEE neu'r Swistir o'r tu allan i'r DU i swydd yn y Brifysgol

Yn ystod cyfnod trosiannol ar ôl Brexit tan 31 Rhagfyr 2020, bydd dinasyddion yr UE/AEE a'r Swistir nad ydynt o'r DU, ac aelodau o'u teuluoedd, yn gallu symud i'r DU a byw, astudio, gweithio a chael yr hawl i fudd-daliadau a gwasanaethau, yn union fel y gallant ar hyn o bryd.

Bydd angen i'r rheiny sy'n symud i'r DU ar ôl Brexit ac sy'n dymuno aros y tu hwnt i 2020 wneud cais am statws mewnfudo'r DU su'n rhoi'r hawl iddynt i aros.

Ar ôl Brexit, bydd y Swyddfa Gartref yn rhoi cynllun mewnfudo gwirfoddol newydd ar waith – cynllun hawl i aros dros dro i bobl Ewrop (TLR) – er mwyn cynnig llwybr i wneud cais ar gyfer y statws menwfudo hwn. I wneud cais, bydd angen dilyn proses ar-lein syml a bodloni gwiriadau adnabod, diogelwch a throseddu.

Caiff ymgeiswyr llwyddiannus i'r cynllun Euro TLR gyfnod o 36 mis i aros yn y DU, o'r dyddiad pan ganiateir y caniatâd ymlaen. Bydd hyn yn rhoi mwy o hyder a sicrwydd i ddinasyddion yr UE sy'n symud i'r DU ar ôl iddi adael yr UE, a'u cyflogwyr, yn ystod y cyfnod trosiannol, ac yn sicrhau bod ganddynt statws cyfreithiol diogel yn y DU cyn cyflwyno system fewnfudo newydd o fis Ionawr 2021 ymlaen.

Gwirio'r hawl i weithio yn y DU

Ni fydd unrhyw newid i wiriadau hawl i weithio tan Ionawr 2021. Felly bydd y gweithdrefnau presennol ar gyfer gwirio hawl i weithio yn parhau i gael eu defnyddio hyd yn oed ar gyfer dinasyddion UE/AEE a'r Swistir nad ydynt o'r DU sy'n cyrraedd ar ôl y dyddiad ymadael.

Mae hyn yn golygu y bydd dinasyddion yr UE/AEE a'r Swistir nad ydynt o'r DU yn gallu parhau i gyflwyno tystiolaeth o'u hawl i weithio yn y DU trwy ddangos naill ai eu pasbort neu eu cerdyn adnabod cenedlaethol.  Fel arall, os ydynt yn dymuno gwneud, gall dinesydd yr UE/AEE/y Swistir heb fod o'r DU ddefnyddio ei statws digidol, a roddwyd o dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE neu'r cynllun Euro TLR, i brofi bod ganddo'r hawl i weithio a'r hawl i bethau eraill, o dan wasanaeth gwirio statws digidol y Swyddfa Gartref.