Ewch i’r prif gynnwys

Gwladolion yr UE/AEE a'r Swistir (o du allan i'r DU) sy'n bwriadu gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd

Gwybodaeth ar gyfer y rheiny sy'n ystyried dychwelyd i'r DU i weithio yn y Brifysgol ar ôl dyddiad Brexit di-gytundeb.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Gall gwladolion yr UE/AEE neu'r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU sy'n cyrraedd y DU ar ôl dyddiad Brexit di-gytundeb er mwyn byw, astudio a gweithio am gyfnod sy'n hirach na thri mis, wneud cais ar gyfer Hawl i Aros Dros Dro i Bobl o Ewrop. Bydd yr hawl hwn ar gael nes bydd system fewnfudo newydd y DU sy'n seiliedig ar sgiliau yn dod i rym ar 1 Ionawr 2021.

Pe caiff yr hawl ei roi, bydd yn caniatáu unigolion i aros am 36 mis i fyw, gweithio neu astudio yn y DU (o'r dyddiad pan gaiff ei ganiatáu). Statws mewnfudo dros dro yw hwn, ac mae'r Llywodraeth wedi'i gwneud yn glir na fydd yn arwain at gael statws preswylio parhaol. Nid oes angen gwneud cais ar gyfer statws mewnfudo penodol neu fisa os ydych yn aros am lai na 3 mis.

Ni fydd angen i wladolion Iwerddon wneud cais am hawl i aros dros dro i bobl o Ewrop, ond bydd angen i'w dibynyddion nad ydynt o Iwerddon wneud hynny.

Bydd angen i aelodau o'r teulu nad ydynt o'r UE/AEE/Swistir sydd eisiau mynd gyda dinesydd o'r UE/AEE/Swistir sy’n dod o du allan i'r DU o dan y trefniadau hyn, wneud cais ymlaen llaw am drwydded teulu.

Os oes cytundeb, ni fydd newid ar gyfer staff yr UE/AEE neu'r Swistir sy'n byw ac yn gweithio yn y DU neu'n dechrau swyddi newydd yn y DU tan ar ôl mis Rhagfyr 2020.

Byddai angen i staff sy'n gymwys am statws wedi sefydlu neu cyn-sefydlu wneud hynny cyn y dyddiad cau ar 30 Mehefin 2021. Unwaith i'r dyddiad cau basio, byddai'n rhaid i'r staff ymgeisio ar sail y system mewnfudo ar sail sgiliau.