Ewch i’r prif gynnwys

Staff sy’n wladolion o’r UE/AAE neu’r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU

Gwybodaeth i staff o'r UE/AEE neu'r Swistir sy'n gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Os ydych yn wladolyn yr UE/AEE neu'r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU gallwch chi a'ch teulu wneud cais am y Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE er mwyn parhau i fyw yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021. Os bydd eich cais yn llwyddiannus cewch statws wedi sefydlu neu cyn-sefydlu.

Mae gwneud cais i'r Cynllun hwn yn rhad ac am ddim.

Bydd cardiau adnabod UE yn parhau i fod yn ddilys o ran teithio i’r DU gan na fydd newid ar unwaith os bydd cytundeb ai peidio. Unwaith y bydd y system fewnfudo newydd ar waith o 1 Ionawr 2021, mae’n bosibl y bydd newid o ran eich gallu i ddefnyddio cerdyn adnabod a dod i mewn i’r DU. Bydd Llywodraeth y DU yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth nes at yr amser.

Gall staff gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE ar y fewnrwyd staff.

Rhai nad oes angen iddynt wneud cais am Gynllun Sefydlu

Does dim rhaid i chi wneud cais:

  • os ydych yn un o Ddinasyddion Iwerddon (ond bydd yn dal i fod angen i aelodau o'ch teulu y tu allan i'r DU neu Iwerddon wneud cais)
  • os oes gennych hawl amhenodol i ddod i'r DU
  • os oes gennych hawl amhenodol i aros yn y DU.

Gallwch wneud cais os oes eisoes gennych hawl amhenodol i aros yn, neu ddod i'r DU, ond does dim rhaid i chi wneud hynny. Bydd yn dal i fod angen i aelodau o'ch teulu y tu allan i'r DU neu Iwerddon wneud cais, hyd yn oed os nad oes angen i chi wneud hynny.

Bydd gwladolion o’r UE/AAE neu’r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU ac aelodau agos o'u teuluoedd sy'n byw yn y DU cyn dyddiad Brexit di-gytundeb yn gallu aros yn y DU a gweithio, astudio a chael budd-daliadau a gwasanaethau o dan fwy neu lai yr un telerau â'r rhai presennol hyd at ddiwedd 2020.

Yn y cyd-destun hwn, mae 'aelod agos o'r teulu' yn golygu:

  • priod
  • partner sifil neu bartner dibriod
  • plant (yn cynnwys plant sy'n oedolion ac yn ddibynyddion)
  • rhieni sy'n ddibynyddion a pherthnasoedd eraill.

Gallai fod angen i rai aelodau'r teulu ddangos cardiau cofrestru.

Os ydych yn wladolyn o’r UE/AAE neu’r Swistir sy’n dod o du allan i'r DU, bydd angen i chi wneud cais i aros yn y DU os ydych yn bwriadu aros yn y DU ar ôl 2020. Os bydd y DU yn ymadael â'r UE heb gytundeb, byddai Cynllun Setliad yr UE yn agored i'r rheiny sy'n byw yn y DU hyd at ddyddiad Brexit di-gytundeb. Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais fydd 31 Rhagfyr 2020 os yw'r DU yn ymadael heb gytundeb.

Bydd cardiau adnabod yr UE yn parhau i fod yn ddilys o ran teithio i’r DU oherwydd ni fydd newid yn digwydd ar unwaith p'un ai fydd cytundeb ai peidio. Pan fydd y system fewnfudo newydd ar waith o 1 Ionawr 2021, mae’n bosibl y bydd newid o ran eich gallu i ddefnyddio cerdyn adnabod a dod i mewn i’r DU. Bydd Llywodraeth y DU yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth yn nes at yr amser.