Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliadau Partner Erasmus+

Gydag ansicrwydd yn parhau ynghylch Brexit, rydym eisiau tawelu meddwl pob un o'n partneriaid Erasmus+ ein bod yn gwerthfawrogi ein partneriaeth gyfnewid yn fawr iawn, ac y byddwn yn hoffi parhau â hynny, waeth beth fydd yn digwydd.

Bydd y canllawiau yn cael eu hadolygu yn rheolaidd a'u diweddaru mewn modd priodol. Fe'ch cynghorwn i ailymweld â'r dudalen yn rheolaidd i gadw golwg ar y wybodaeth ddiweddaraf.

Rydym yn gwneud cynlluniau wrth gefn rhag ofn y byddwn yn y sefyllfa anffodus o fethu parhau'n rhan o'r rhaglen Erasmus+.

I wneud yn siŵr bod rhaglenni cyfnewid yn parhau ar gyfer staff a myfyrwyr, sy'n dod yma a mynd dramor, rydym wedi drafftio llythyr cytundeb i sefydliadau partner ei ystyried. Dylai pob un o bartneriaid presennol Erasmus+ fod wedi cael y llythyr hwn yn ddiweddar.

Mae'r llythyr hwn yn ein hymrwymo i barhau â'n partneriaeth ryng-sefydliadol bresennol y tu allan i Raglen Erasmus+ os na fyddwn yn gallu bod yn rhan, mwyach, ac yn amlinellu'r newidiadau gofynnol. Dim ond os bydd y DU yn gadael rhaglen Erasmus+ y daw’r newidiadau hynny i rym.

Enwebiadau

Rydym yn annog sefydliadau partner i barhau i enwebu myfyrwyr ar gyfer Prifysgol Caerdydd fel arfer ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20. Rydym yn edrych ymlaen at groesawu eich myfyrwyr i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, boed hynny drwy Erasmus+ neu y tu allan i'r rhaglen, fel y bo angen.

Cysylltu

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr ar barhau i gydweithio â chi. Os oes gennych gwestiynau neu os hoffech gael eglurhad pellach, cysylltwch â Swyddfa Erasmus+

Swyddfa Erasmus+