Ewch i’r prif gynnwys

Symposiwm Myfyrwyr Ymchwil 2023 Cymdeithas Ymchwil y Dyniaethau Pensaernïol

London protest

Bydd yn cael ei gynnal ar 12 a 14 Ebrill 2023 yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, y DU.

Ymchwil mewn argyfwng: tactegau a dulliau

Rydym yn falch iawn o wahodd myfyrwyr ymchwil i Symposiwm Myfyrwyr Ymchwil Cymdeithas Ymchwil y Dyniaethau Pensaernïol, a fydd yn cael ei gynnal yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd. Nod y symposiwm yw ymchwilio i’r defnydd o dactegau a dulliau ymchwil yn y maes, a hynny yng nghyd-destun argyfwng. Rydym yn croesawu cynigion i gyflwyno papurau nad ydynt ar eu ffurf derfynol eto, dangos posteri a chael trafodaeth mewn grwpiau ynghylch y canlynol:

  • Prosiectau ymchwil sy’n ystyried pynciau sy’n ymwneud ag argyfwng, fel prosiectau sy'n ymchwilio i newid yn yr hinsawdd, newid economaidd, materion iechyd y cyhoedd, hiliaeth, lles ac ati.
  • Prosiectau ymchwil sy'n ystyried goblygiadau ehangach argyfyngau a sut maent yn datgelu problemau sylfaenol a/neu strwythurol presennol neu’n dod â nhw i’r amlwg.
  • Ymchwil sy'n canolbwyntio ar heriau, sy’n anelu at atal a/neu liniaru argyfyngau yn y dyfodol neu wella prosesau casglu data a gwneud penderfyniadau mewn argyfwng.
  • Tactegau a ddatblygwyd yn sgîl argyfyngau, fel cyfnodau clo yn ystod pandemig COVID-19, mesurau cadw pellter cymdeithasol, gweithio o bell ac ati.
  • Datblygiadau arloesol methodolegol neu ddulliau newydd a ddatblygwyd mewn ymateb i argyfyngau a/neu fethiant ymchwil.
  • Heriau ymchwil a dulliau neu fethodolegau yr ystyrir eu bod ‘mewn perygl’.

Ynglŷn â Chymdeithas Ymchwil y Dyniaethau Pensaernïol

Mae Cymdeithas Ymchwil y Dyniaethau Pensaernïol yn sefydliad academaidd nid-er-elw. Cafodd ei chreu i fod yn rhwydwaith cynhwysol a chynhwysfawr sy’n cefnogi ymchwilwyr ym maes y dyniaethau pensaernïol ledled y DU a thu hwnt. Mae’n hyrwyddo, yn cefnogi, yn datblygu ac yn lledaenu ymchwil o ansawdd uchel yn y maes.

Mae’n hwyluso rhwydwaith cynhwysfawr rhyngwladol o academyddion sefydledig, a hynny drwy annog gwaith sy’n datblygu ymchwilwyr iau a rhoi cymorth i drin a thrafod meysydd ymchwil newydd a chynyddol amlwg yn y maes. Mae'n lledaenu ymchwil yn y maes drwy gynadleddau blynyddol, cyfarfodydd, symposia ymchwil a chyhoeddiadau ymchwil o ansawdd uchel.

Mae’r Pwyllgor Trefnu’n bwriadu cynnal cynnwys ar wefan y symposiwm am flwyddyn o leiaf, hyrwyddo’r cynnwys hwnnw ar y cyfryngau cymdeithasol a chyflwyno uchafbwyntiau a/neu waith dethol yn arddangosfa diwedd blwyddyn Ysgol Pensaernïaeth Cymru. Bydd gwobr yn cael ei rhoi ar gyfer y poster gorau, hefyd. Ymhlith manteision eraill bod yn bresennol mae’r cyfle i gynnig papur i’w gyhoeddi yn Architecture and Culture – cyfnodolyn rhyngwladol Cymdeithas Ymchwil y Dyniaethau Pensaernïol sy’n cael ei adolygu gan gymheiriaid. Bydd myfyrwyr yn cael eu hannog yn gryf i gyflwyno papur a dderbyniwyd i’r cyfnodolyn.

Dyddiadau allweddol

DyddiadDigwyddiad
6 Ionawr 2023Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno crynodeb 350 gair drwy Microsoft Forms
2 Chwefror 2023Hysbysu’r siaradwyr
17 Mawrth 2023Dyddiad cau ar gyfer cofrestru
12 Ebrill 2023Sesiynau panel, prif anerchiad(au), cyflwyniadau poster, trafodaeth mewn grwpiau
13 Ebrill 2023Sesiynau panel, prif anerchiad(au), trafodaeth lawn
14 Ebrill 2023Gweithgareddau cymdeithasol dewisol ar gyfer y rhai sy’n bresennol

Galwad am gyflwyniadau

Nid ydym bellach yn derbyn cyflwyniadau newydd.

Gofynnir i awduron y crynodebau a ddewiswyd gyflwyno eu hymchwil mewn 10-20 munud, gan ddibynnu ar y fformat, yn y symposiwm. Gellir trafod cyfrannu mewn ffyrdd eraill gyda’r Pwyllgor Trefnu ymlaen llaw. Os hoffech gael trafodaeth o’r fath, ebostiwch researchincrisis@caerdydd.ac.uk.

Gwahoddir myfyrwyr ymchwil i arddangos eu hymchwil ar boster A2 (portread neu dirwedd) yn ystod y symposiwm, hefyd. Y cyfranogwr sy'n gyfrifol am argraffu’r poster a’i gyflwyno i bwyllgor y gynhadledd.

Anogir presenoldeb wyneb-yn-wyneb. Fodd bynnag, os bydd gennych unrhyw anghenion arbennig (e.e. oherwydd eich bod yn ymprydio yn ystod Ramadan) neu unrhyw gyflwr iechyd a fyddai’n eich rhwystro rhag bod yn bresennol wyneb-yn-wyneb, cysylltwch â ni er mwyn i ni allu gwneud trefniadau ar-lein. Mae’r symposiwm yn rhad ac am ddim.

Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei ariannu ar y cyd gan Ysgol Pensaernïaeth Cymru a'r Academi Ddoethurol.

Cofrestru

Mae cofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn nawr ar agor.

Gall cyfranogwyr gofrestru drwy ffurflenni Microsoft Teams. Rhowch eich cyfeiriad ebost proffesiynol i gofrestru.

Sylwch mai dim ond cyfranogwyr sydd wedi cofrestru fydd yn cael mynediad i sesiynau a chyfleoedd rhwydweithio ar ddyddiau'r digwyddiad.

Trwy gofrestru, mae cyfranogwyr yn cydnabod ac yn cytuno y gall eu cyfraniadau (sylwadau, trafodaethau, sgyrsiau bwrdd crwn, cwestiynau, ac ati) gael eu cofnodi gan bwyllgor yr AHRA ar gyfer cyhoeddiadau cynhadledd.

Dim ond Symposiwm Myfyrwyr Ymchwil AHRA 2023 fydd yn defnyddio'r wybodaeth a ddarperir.

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru: 17 Mawrth 2023,13:00

Cofrestrwch nawr

Prif areithiau

  • Yr Athro Camillo Boano, Uned Cynllunio Datblygu, UCL y Adran Astudiaethau Rhanbarthol a Threfol a Chynllunio, Politecnico di Torino
  • Dr Dimitra Ntzani
  • Dr Federico Wulff
  • Yr Athro Clarice Bleil De Souza and Dr Camilla Pezzica

Cyfrifoldeb y rhai a fydd yn bresennol yw talu costau teithio i’r symposiwm. Anogir defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus – mae’r lleoliad yn daith gerdded fer o safleoedd bws a’r orsaf drenau. Nid oes lleoedd parcio ar gael, ac eithrio ar gyfer y rhai ag anghenion hygyrchedd. Bydd rhestr o westai pris rhesymol a argymhellir yn cael ei rhannu ymlaen llaw.

Bydd cinio bwffe fegan a lluniaeth ar gael ar y ddau ddiwrnod. Anogir pawb i ddod â’u potel ddŵr a/neu eu cwpan eu hunain a rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion deietegol cyn cofrestru.