Ewch i’r prif gynnwys

Stiwdio Fertigol

Gwybodaeth am y prosiect

Mae Stiwdio Fertigol yn brosiect cydweithredol i fyfyrwyr BSc blwyddyn un a dau. Bydd myfyrwyr yn dewis o blith amrywiaeth o unedau – penseiri, artistiaid ac ymarferwyr eraill o’r tu allan i'r brifysgol sy’n cynnal llawer ohonynt. Mae pob stiwdio’n annog arbrofi a mentro, er mwyn datblygu syniadau dylunio mewn cyfeiriadau newydd.

Drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau y tu hwnt i feini prawf dysgu craidd ein rhaglen BSc, mae’r Stiwdio Fertigol yn cynnig cyfleoedd i gyfoethogi ac amrywio profiad a sgiliau ein myfyrwyr. Hefyd gellir defnyddio’r gwaith y mae myfyrwyr yn ei gysylltu yn y stiwdio o’u dewis i ehangu eu portffolio dylunio.

Unedau ar gyfer 2020

Arweinydd uned: Zoe Berman

Gweithdy dylunio gwledig a chymryd rhan cymunedol. Bydd cyfranogwyr Gweithiau Gwledig yn treulio wythnos ar ystâd Staveley Farm yn Cumbria, yn archwilio’r dirwedd drwy luniadau arsylwi. Gyda’n gilydd byddwn yn dysgu am faterion penodol y lle hwn, ac yn cynnig syniadau ar raddfa fach a chanolig ar gyfer ymyriadau a fyddai’n gwella a chyfoethogi’r pentref gwledig hwn.

Arweinydd uned: Arjun Rajah

Mae Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg a’r Ysgol Mathemateg yn mynd i symud i gyfleuster newydd, wedi’i adeiladu’n benodol ar Gampws Cathays. Mae’r Ysgolion wedi rhoi tasg i fyfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru ddylunio ‘Nodwedd sy’n Arwydd Dinesig’ a allai fod yn rhan o’r ardal gyhoeddus y tu allan i’w cartref newydd. Awgrymir bod hyn yn cynnwys dwy fainc y byddai modd eu dylunio i adlewyrchu’r math o astudiaethau sy’n digwydd yn yr adeilad.

Arweinydd uned: Mhairi McVicar

Mae ‘Gwnewch eich hun yn gartrefol/Make yourself at home’ yn brosiect ar y cyd rhwng yr artistiaid Chris Williams, Mhairi McVicar (WSA ac arweinydd academaidd y Porth Cymunedol) a Phafiliwn Grange. Byddwch chi’n gweithio mewn grwpiau bach i ddylunio a gwneud prototeipiau ar gyfer uned storio symudol, a chadair/mainc y mae’n bosibl ei phlygu neu bentyrru a/neu fwrdd y mae’n bosibl ei dynnu’n ddarnau ar gyfer Pafiliwn Grange, adeilad sy’n eiddo i’r gymuned sy’n agor ym mis Ebrill 2020.

Arweinydd uned: Shanks Raj

Sut rydyn ni’n dylunio pwll nofio awyr agored i gymuned? Cynnig rhagor o amser ym myd natur ac iechyd a llesiant gwell.

Arweinwyr uned Amalia Banteli a Jon Dafydd-Kidd

Bydd myfyrwyr yn edrych ar anghenion perfformwyr ag anableddau corfforol a/neu ddysgu a sut mae’r perfformwyr hyn yn ymwneud â gofodau perfformio. Bydd eu hymchwiliadau’n seiliedig ar friff byw gyda dau grŵp drama cymunedol cynhwysol.

Arweinydd uned: Alexandros Kallegias

Mae elfennau penodol fel ‘cynhwysion’ yn dod i’w lle i greu ffurf sy’n gweithio fel wal. Bydd ‘Pobwch fy wal/Bake my wall’ yn edrych eto ar y cysyniad o wal drwy thema dylunio cynhyrchiol a chyfrifiant pensaernïol.

Arweinydd uned: Stephanie Bolt

Bydd yr uned yn annog myfyrwyr i nodi, archwilio, ymweld (yn lleol) ac ymchwilio i ofodau cyfamser, damcaniaeth ofodol a phrosesau economaidd sy’n gysylltiedig ag ailddatblygu, adfywio a boneddigeiddio, yn ogystal â meddwl pam mae mwy o bwyslais ar ddefnydd cyfamser a dim llawer o gydnabyddiaeth bod angen sefydlogrwydd a hunanbenderfyniaeth ar ddefnyddwyr (artistiaid, ac ati).

Arweinwyr uned Graziella Corti a Gianpiero Latorre

Y dyddiau hyn mae pobl yn gyfarwydd â rhuthro’n ddiddiwedd. Mae popeth wedi’i amserlennu a’i fwcio, ac mae’r rhan fwyaf o bobl yn poeni am sut mae amser yn hedfan ac yn meddwl tybed i ble mae’n mynd. Bydd y stiwdio hon yn gofyn i’w gyfranwyr ‘oedi’, anadlu, archwilio a dylunio ffyrdd arloesol o stopio’n greadigol a gwneud mwy o amser iddyn nhw eu hunain.

Arweinwyr uned Andrew O’Murchu a Kate Rushe

Bydd myfyrwyr yn cael eu herio i fabwysiadu ac ystyried cynefinoedd anifeiliaid a phlanhigion drwy archwilio gwerslyfrau, cyfnodolion gwyddonol ac astudio ar-lein. Drwy luniadu eu testun yn agos, bydd myfyrwyr yn gwneud y wybodaeth hon yn weladwy, wrth ddatblygu eu gallu i gyfathrebu drwy luniadu â llinell a thôn.

Arweinwyr uned Antonio Capelao a Mark Zudini

Bydd myfyrwyr yn ymateb i ymchwil astudiaethau achos Tŷ Corc a Stiwdio Gorc ac yn canolbwyntio ar bosibiliadau corc fel deunydd adeiladu cynaliadwy. Fel man cychwyn, gofynnir i’r myfyrwyr gyflwyno eu hymchwil a gwneud gwrthrych wrth raddfa, sy’n dangos eu canfyddiadau ac yn crynhoi eu hemosiynau ‘emosiynol’ i gyd-destun eu dewis.

Arweinwyr uned Alessandro Columbano ac Anna Parker

Mae gwneuthurwyr y dyfodol neu ‘futuremakers’ yn fenter dylunio sy’n bwriadu amlygu gwerth dylunio a’r amgylchedd adeiledig i grwpiau gwahanol o gyfranogwyr drwy broses chwarae, gwneud, adeiladu. Bydd y gwneud yn canolbwyntio ar greu cyfres o gitiau chwarae hawdd eu defnyddio a’u cysylltu neu strwythurau tegan ar raddfa fawr sy’n galluogi defnyddwyr o bob oed i gydosod amgylchedd cyd-gysylltiedig – man i’r cyhoedd chwarae.

Arweinydd uned: Pensaernïaeth Amgen

Bydd y stiwdio hon yn archwilio ac yn dathlu priodweddau un deunydd – papur. Bydd myfyrwyr yn archwilio papur ac yn arbrofi ag ef er mwyn deall ei briodweddau annatod a’i bosibiliadau.

Arweinwyr uned Caroline Esclapez a Georgia Habützel

Bydd y stiwdio hon yn gofyn i’r myfyrwyr ymwneud â Chaerdydd fel safle ac yn eu hannog i feddwl yn feirniadol am sut maen nhw’n gweld, cofnodi a throsi’r ddinas. Byddwn yn edrych ar sut mae llyfrau wedi’u defnyddio a’u hail-greu’n barhaus er mwyn cario gwahanol syniadau cymdeithasol, gwleidyddol a phensaernïol.

Arweinydd uned: Sam Parsons a Rob Stiles

Yng ngoleuni’r gwelliannau arfaethedig i Bute, bydd yr uned hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ystyried eu hamgylchedd stiwdio, gan greu atebion sy’n meithrin cynhyrchiant a chreadigrwydd. Mae Sam a Rob yn defnyddio technoleg CNC i weithgynhyrchu dodrefn a gwaith saer pensaernïol pwrpasol.

Arweinydd uned: Sarah Hayton

Wrth ystyried gwaith ffotograffwyr, a damcaniaethwyr gofod trefol, bydd y grŵp yn astudio ‘Palmentydd Caerdydd’ gwahanol ac yn datblygu eu prosiectau ffotograffiaeth eu hunain gyda lleoliadau grŵp wedi’u rhannu ac yna’n cydweithio i baratoi i’w harddangos.

Arweinydd uned: Claire Reed

Mae’r caban croeso yn The Courts wedi’i addasu llawer. Gofynnir i fyfyrwyr ymateb i friff gan gleient am ‘gaban’ newydd a dehongli hyn yn unol â dealltwriaeth o’r safle, ei ysbryd lle unigryw, a’r angen gweithredol a masnachol.

Arweinydd uned: Richard Powell

Adeiladu prototeip o ‘sedd gyhoeddus’ ar gyfer tri lleoliad yn Nhreherbert.  Ymarfer dychmygus ac ymarferol, sy’n uno’r gorffennol, ein presennol, a beth allai ddod flynyddoedd i’r dyfodol.

Arweinydd uned: Selim Halulu

Pensaernïaeth sinematig Ymatebion hapfasnachol sy’n chwilio am ddiffiniadau newydd ar gyfer: dinas symud, dinas blastig, dinas rhodfeydd, dinas ddi-stop, dinas prifysgolion, dinas bwyd, dinas gerddi, dinas plygio i mewn. Does dim byd yn cael ei gau allan, mae popeth yn cael ei gwestiynu. Ffilm fel llyfr brasluniau. Cefnogwyr ffilm ond pob peth sydd â chymeriad eu hamser nhw. Diwylliant yw’r hyn y mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei wneud y rhan fwyaf o’r amser. Dilyniant a bwrdd stori. Toriad y Cyfarwyddwr 60 o eiliadau.

Arweinydd uned: Claire Parry-Witchell

Er mwyn gwreiddio addysg menter i mewn i ddysgu ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio yn y brifysgol, bydd myfyrwyr yn dechrau ar daith ddarganfod a fydd yn mynd â nhw o gynhyrchu syniadau i ddatblygu cynnig busnes. Gall y fenter fod yn unrhyw beth o gynnyrch neu wasanaeth newydd i rywbeth sydd ag effaith gymdeithasol a gallan nhw fod mor greadigol ag y dymunant.

Arweinydd uned: Hiral Patel

Bydd uned ‘Gwneud arddangosfa Stiwdio Fertigol’ yn gwneud cyfraniad allweddol. Bydd yr uned yn datblygu strategaethau arddangos drwy ymgysylltu ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd gwahanol drwy ddull cyfranogi. Drwy’r uned hon, bydd y myfyrwyr yn dysgu technegau ymchwilio, sgiliau cydweithio a chyfathrebu i ddatblygu arddangosfeydd.

Arweinydd uned: Ed Green

I ddathlu 100fed pen-blwydd Bauhaus, mae Blwyddyn 2 BSc yn gweithio mewn timau i ddylunio cadair. Drwy gystadleuaeth ddylunio fyw, bydd panel o feirniaid yn dewis un neu ragor o’u dyluniadau. Dylai’r dyluniadau sy’n ennill fod yn gyfforddus, yn driw i’r deunyddiau sy’n rhan ohonyn nhw, yn gynaliadwy ac yn gain.

Cysylltu â ni

Stiwdio Fertigol