Ewch i’r prif gynnwys

Meistr mewn Pensaernïaeth

Mae'r Meistr mewn Pensaernïaeth (MArch) yn gynllun gradd unigryw, a gyflawnir ar ôl Rhan 1 y BSc mewn Astudiaethau Pensaernïol.

MArch studies

Mae’n ateb gofynion ail ran y cymhwyster proffesiynol i benseiri ac mae sêl bendith Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA) a Bwrdd Cofrestru’r Penseiri (ARB) arno.

Ym mlwyddyn gyntaf yr MArch – y flwyddyn addysg mewn practis – byddwch mewn practis pensaernïol yn bennaf. Mae'n cynnwys tri chwrs byr a gynhelir yn yr Ysgol a strwythur modiwlaidd o waith cwrs cysylltiedig.

Cynhelir ail flwyddyn y rhaglen MArch yn yr Ysgol yn amser llawn ac mae’n fodd i fyfyrwyr astudio dyluniad pensaernïol ar lefel uwch. Mae'n cynnig fforwm dwys a bywiog ar gyfer archwilio a thrafod materion cyfoes ym maes pensaernïaeth, ac mae hefyd yn cynnwys cyrsiau mewn economeg adeiladau ac ymarfer proffesiynol.

Sut i wneud cais

Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais ôl-raddedig a rhoi portffolio o’ch gwaith celf.

Dylai’r portffolio gynnwys cyfuniad o waith academaidd a phroffesiynol, gan ganolbwyntio'n benodol ar brosiect(au) terfynol/graddio o'ch astudiaethau pensaernïol Rhan 1 RIBA (neu’r hyn sy’n gyfwerth). Dylai gwaith sy’n deillio o gyfnod ymarfer gael ei gyflwyno mewn ffordd sy'n nodi'n glir sut roeddech chi wedi cyfrannu ar sail unigol neu fel awdur unigol.

Gellir cynnwys gwaith arall, er enghraifft, cystadleuaeth ddylunio, lluniadau bywyd neu allbynnau ymarfer creadigol eraill. Rydyn ni’n chwilio am ddulliau sy’n cyfannu byd dylunio a phrosiectau pensaernïol integredig yn enwedig h.y. prosiectau sy'n dod â dylunio pensaernïol a thechnoleg a byd theori ynghyd. Mae'r dewis yn seiliedig ar eich cymwysterau, eich portffolio a’ch datganiad personol.

Rhagofynion

Graddedigion Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Fel rheol rhaid i raddedigion feddu ar o leiaf radd 2:1 Anrhydedd mewn BSc mewn Astudiaethau Pensaernïol a ddyfarnwyd gan Brifysgol Caerdydd

Graddedigion o Ysgol arall

Os ydych yn dod o Ysgol arall, byddai angen o leiaf gradd dosbarth 2:1 neu gymhwyster cyfatebol fel arfer, fel na fydd rhaid i chi sefyll Rhan 1 arholiad RIBA, ARB neu LAM. Bydd achrediadau pensaernïol eraill yn cael eu hystyried fesul achos. Ym mhob achos, bydd portffolio dylunio da’n hanfodol.

Byddwn yn ystyried ymgeiswyr o ysgolion eraill sydd â dosbarthiad 2:2 ar y cyfan, ynghyd â graddau arbennig o gryf mewn modiwlau dylunio ar lefel radd (2:1 uchel ac uwch), felly mae croeso i fyfyrwyr sy’n credu eu bod yn y categori hwn gyflwyno cais.

Ni chaiff ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr eu hystyried nes byddwn wedi cael y ffurflen gais a’r portffolio.

Achrediad

Achredir ein cwrs gan:

Cyfarwyddwr y Cwrs

Dr Steve Coombs

Dr Steve Coombs

Director of Undergraduate Teaching | Year 5 chair

Email
coombss@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5972

Cefnogi Derbyn Myfyrwyr

Gweinyddwr Derbyn Myfyrwyr Pensaernïaeth