Ewch i’r prif gynnwys

Meistr mewn Pensaernïaeth

Mae'r Meistr mewn Pensaernïaeth (MArch) yn gynllun gradd unigryw, a gyflawnir ar ôl Rhan 1 y BSc mewn Astudiaethau Pensaernïol.

MArch studies

Mae’n ateb gofynion ail ran y cymhwyster proffesiynol i benseiri ac mae sêl bendith Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA) a Bwrdd Cofrestru’r Penseiri (ARB) arno.

Ym mlwyddyn gyntaf yr MArch – y flwyddyn addysg mewn practis – byddwch mewn practis pensaernïol yn bennaf. Mae'n cynnwys tri chwrs byr a gynhelir yn yr Ysgol a strwythur modiwlaidd o waith cwrs cysylltiedig.

Cynhelir ail flwyddyn y rhaglen MArch yn yr Ysgol yn amser llawn ac mae’n fodd i fyfyrwyr astudio dyluniad pensaernïol ar lefel uwch. Mae'n cynnig fforwm dwys a bywiog ar gyfer archwilio a thrafod materion cyfoes ym maes pensaernïaeth, ac mae hefyd yn cynnwys cyrsiau mewn economeg adeiladau ac ymarfer proffesiynol.

Sut i wneud cais

Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais ôl-raddedig a rhoi portffolio o’ch gwaith celf.

Dylai’r portffolio gynrychioli a chyfathrebu’n gryno ffyrdd dychmygus a chysyniadol o feddwl, ymwybyddiaeth ofodol, datrysiad technegol a chyfathrebu syniadau yn ogystal â gwaith ysgrifenedig fel traethodau, datganiadau myfyriol a thraethodau hir.

Dylai portffolios gynnwys cydbwysedd o waith academaidd, sy’n canolbwynio’n bennaf ar waith y flwyddyn olaf, yn ogystal â gwaith y cyfeirir ato o unrhyw brofiad o ymarfer. Wrth gyflwyno portffolio eich gwaith bydd angen iddo fod ar ffurf PDF, a heb fod yn fwy na 10MB o ran maint. Ni allwn dderbyn dolenni i bortffolios.

Caiff ymgeiswyr eu dethol ar sail cymwysterau a phortffolio, ond gallai’r broses gynnwys cyfweliad hefyd.

Dylai pob cais ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021/2 gael ei wneud erbyn dydd Mercher 30 Mehefin 2021. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau.

Rhagofynion

Graddedigion Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Fel rheol rhaid i raddedigion feddu ar o leiaf radd 2:1 Anrhydedd mewn BSc mewn Astudiaethau Pensaernïol a ddyfarnwyd gan Brifysgol Caerdydd

Graddedigion o Ysgol arall

Os ydych yn dod o Ysgol arall, byddai angen o leiaf gradd dosbarth 2:1 neu gymhwyster cyfatebol fel arfer, fel na fydd rhaid i chi sefyll Rhan 1 arholiad RIBA, ARB neu LAM. Ym mhob achos, bydd portffolio dylunio da’n hanfodol.

Byddwn yn ystyried ymgeiswyr o ysgolion eraill sydd â dosbarthiad 2:2 ar y cyfan, ynghyd â graddau arbennig o gryf mewn modiwlau dylunio ar lefel radd (2:1 uchel ac uwch), felly mae croeso i fyfyrwyr sy’n credu eu bod yn y categori hwn gyflwyno cais.

Ni chaiff ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr eu hystyried nes byddwn wedi cael y ffurflen gais a’r portffolio.

Achrediad

Achredir ein cwrs gan:

Cyfarwyddwr y Cwrs

Dr Steve Coombs

Dr Steve Coombs

Director of Undergraduate Teaching | Year 5 chair

Email
coombss@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5972

Cefnogi Derbyn Myfyrwyr

Architecture Admissions