Ewch i’r prif gynnwys

Ehangu mynediad

Mae ehangu mynediad yn ymdrin â recriwtio, cadw a dilyniant myfyrwyr o amrywiaeth eang o grwpiau a dangynrychiolir yn draddodiadol mewn addysg uwch.

Mae'r rhain yn cynnwys pobl o grwpiau lleiafrifoedd ethnig, o gymunedau difreintiedig, pobl ag anableddau a rhai o deuluoedd heb unrhyw brofiad blaenorol o addysg uwch.

Mae Prifysgol Caerdydd yn ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb. Rydym yn cydnabod y manteision sy'n deillio o gymuned ddawnus ac amrywiol o fyfyrwyr. Rydym yn ymrwymedig i ymateb i ddisgwyliadau Llywodraeth Cymru a nodir yn ei strategaeth addysg uwch - Er Mwyn Ein Dyfodol - ac wedi datblygu strategaeth ehangu mynediad a chadw. Trwy’r strategaeth hon byddwn yn:

  • codi dyheadau a chyrhaeddiad myfyrwyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch yng Nghymru
  • sicrhau ein bod yn recriwtio myfyrwyr i'r Brifysgol o bob cefndir gan gydnabod potensial llawn myfyrwyr yn ystod y broses dderbyn
  • cynnig llwybrau ychwanegol at gyrsiau israddedig amser llawn dethol a dulliau cyflwyno mwy hyblyg i ôl-raddedigion
  • darparu cymorth wedi'i deilwra i fyfyrwyr i'w galluogi i ddatblygu’n academaidd, yn broffesiynol ac yn bersonol i'w llawn botensial.

Mae llawer o staff a myfyrwyr ar draws y Brifysgol yn ymwneud â’r gwaith pwysig hwn.

Ein Strategaeth

Widening access and retention strategy 2016 (CY)

Darllenwch ein strategaeth ehangu mynediad a chadw, sy’n esbonio sut fyddwn yn denu, recriwtio a chadw'r myfyrwyr mwyaf galluog o’r cefndiroedd mwyaf amrywiol a’u galluogi nhw i fanteisio ar eu potensial.

Cysylltwch â ni

Tîm Ehangu Mynediad