Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen Camu i Fyny

Nod Rhaglen Camu i Fyny i’r Brifysgol yw codi dyheadau, gwella cyrhaeddiad a chynnig cymorth i ddisgyblion ysgolion uwchradd mewn ardaloedd difreintiedig i barhau â’u hastudiaethau ôl-16.

HIgher Education Roadshow

Mae'r rhaglen yn rhan greiddiol o’n rhaglen ehangu mynediad. Mae'n datblygu perthynas tair blynedd gyda disgyblion mewn ysgolion sydd â chyfraddau isel o ddilyniant i’r brifysgol yn draddodiadol.

Mae staff y Brifysgol yn ymweld ag ysgolion targed i siarad â disgyblion ym Mlwyddyn 11. Mae’n hyrwyddo manteision ymuno â’r rhaglen i ddisgyblion, sydd wedyn yn gallu ymgeisio i gofrestru ar y rhaglen.

Ar ôl cael eu derbyn, mae disgyblion yn gallu cyrchu cylchlythyrau, e-fentora a digwyddiadau cyffredinol a phwnc-benodol yn ystod Blwyddyn 11/12. Ym Mlwyddyn 13, mae disgyblion yn gallu manteisio ar wybodaeth, cyngor ac arweiniad arbenigol yn ystod y broses ymgeisio. Mae'r rhai sy'n ymgeisio am gyrsiau gofal iechyd hefyd yn cael gwarant o gyfweliad, yn amodol ar allu academaidd.

Mae’r rhaglen Camu i Fyny wedi bod yn anhygoel yn enwedig y gefnogaeth a dderbyniais yn ystod Rhaglan Camu i Fyny'r Haf. Rwy’n credu bod y gwaith mae’r Brifysgol yn ei wneud yn wych ac yn bwysig iawn. Wrth dargedu myfyrwyr yn mynd i mewn i flwyddyn 11 gan eu bod yn eu hysgogi i wneud yn well ac i anelu at rywbeth.

Henna Ahmed, sydd wedi graddio o’r Rhaglen Camu i Fyny a bellach yn astudio Fferylliaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Yn ogystal, caiff llefydd eu cadw i holl aelodau Camu i Fyny mewn digwyddiadau eraill yn y Brifysgol fel darlithoedd cyhoeddus, MedWales a’r Diwrnod Agored.

Caiff cynnydd disgyblion ei fonitro a'i dracio drwy gydol y cyfnod tair blynedd. Fel arfer, ceir tua 3,000 o ddisgyblion (Blwyddyn 11, 12 a 13) ar y rhaglen ar unrhyw adeg.

Mae pob un o ysgolion academaidd y Brifysgol yn cyfrannu at y rhaglen sy'n canolbwyntio'n bennaf ar ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf de ddwyrain Cymru, ond mae elfennau iechyd y rhaglen hefyd ar gael mewn rhannau o'r Canolbarth a'r Gogledd.

Rheolir a chyflwynir y rhaglen Camu i Fyny gan y Tîm Recriwtio Israddedigion ac Ehangu Mynediad mewn partneriaeth ag ysgolion academaidd y Brifysgol a chymorth nifer o sefydliadau allanol.

Cysylltu â ni

Os hoffech ragor o wybodaeth am y rhaglen Camu i Fyny, ebostiwch ni.