Ewch i’r prif gynnwys

Porth Cymunedol

Yn 2012, daeth Cardiff Futures, ein rhaglen arweinyddiaeth a datblygu, ag wyth aelod o staff ymchwil a phroffesiynol uwch o amrywiaeth eang o gefndiroedd at ei gilydd.

Datblygodd diddordeb cyffredin yn sgil y cydweithio hwn ar draws y Brifysgol: sef datblygu perthynas ystyrlon a thymor hir gyda chymunedau lleol gan arwain at rannu ein cymuned a'n harbenigedd i gyflawni amcanion cyffredin.

Grange Gardens

Daeth y Porth Cymunedol i fod fel llwyfan ar gyfer datblygu perthynas o'r fath, gyda chynllun peilot cychwynnol yn Grangetown, un o'r ardaloedd etholiadol mwyaf o ran maint ac amrywiaeth diwylliannol yng Nghaerdydd. Cododd fformat y llwyfan o ymgynghori â'r gymuned a digwyddiadau yn Grangetown a drefnwyd rhwng 2012 a 2014.,

Gofynnon ni i'n staff ac i gymunedau Grangetown beth fyddai'n gwneud gwahaniaeth. Dywedon nhw yr hoffen nhw ein gweld ni'n gweithio gyda'r gymuned ac ynddi, i ddathlu a chynorthwyo mentrau cyfredol a chynnig arbenigedd. Dywedon nhw hefyd yr hoffen nhw ein gweld ni'n creu prosiectau newydd i feithrin datblygiadau cymdeithasol ac economaidd, gan ganolbwyntio ar iechyd, cynaladwyedd a'r amgylchedd.

Nod y Prosiect

Wrth i ni lansio'r llwyfan hwn, mae gennym ni'r nodau canlynol:

  • Cyflawni effaith weladwy, briodol, er budd i bawb
  • Datblygu partneriaeth gymunedol hir dymor a allai gefnogi amrywiaeth o brosiectau dros gyfnod sylweddol o amser
  • Cydweithio gyda chymunedau Grangetown, gan ymateb i'w pryderon a'u hanghenion fel partneriaid cyfartal
  • Datblygu cyfleoedd partneru rhyngom ni a Grangetown i rannu ein harbenigedd, ein hangerdd a'n gweledigaeth amrywiol ein gilydd.

Datblygiad

Mae grŵp llywio'r Porth Cymunedol wedi’i ffurfio gyda chynrychiolwyr y gymuned ac aelodau’r Brifysgol. Mae’r grŵp yn cwrdd yn chwarterol i drafod effeithiolrwydd y prosiect, sut mae'n gallu helpu'r gymuned ac i wneud penderfyniadau am unrhyw geisiadau ar gyfer nawdd prosiect a dderbynnir. Mae’r Porth Cymunedol hefyd wedi sefydlu Bwrdd Cynghorol, sy’n rhoi cyngor strategol am gynaliadwyedd a phroffil y prosiect. Hefyd mae panel Cynghorol Ysgolion sy’n cwrdd yn chwarterol i sicrhau bod ysgolion lleol yn cymryd rhan mewn prosiectau cymunedol newydd a chyfredol.

Ym mis Mai 2015, gwnaeth ymgynghoriad cyhoeddus gymryd lle o’r enw ‘Caru Grangetown’ gyda’r nod i ddarganfod beth oedd preswylwyr lleol yn teimlo oedd y materion pwysig o fewn yr ardal. O’r ymgynghoriad, daeth naw thema i’r wyneb: Siopa a Gweithio yn lleol, Grangetown diogel, parch ar yr heol, Grangetown iach, cymunedau cyfeillgar, darpariaeth i bobl ifanc, cyfathrebu heb rwystrau, mannau cyfarfod cymunedol a strydoedd glan, a mannau gwyrdd. O’r themâu yma, derbyniwyd dros 100 mynegiad o ddiddordeb ar gyfer prosiectau cydweithredol. Ar hyn o bryd mae 32 o brosiectau mynediad naill ai ar y gweill neu wedi dod i ben, gyda llawer mwy i ddod dros y 12 mis nesaf.

Mae Porth Cymuned hefyd yn y broses o sicrhau prydles ar gyfer Pafiliwn Bowls Grange, a fydd yn orsaf a chanolfan yn Grangetown gyda digwyddiadau dros dro a phrosiectau cymunedol – yn dod â Phrifysgol Caerdydd i’r gymuned.

I weld digwyddiadau neu i gymryd rhan yng ngweithgareddau Pafiliwn Bowls.

Yn y tymor hir, byddwn yn anelu at ehangu’r model mewn cymunedau eraill yng Nghaerdydd a Chymru.

Dewch i gymryd rhan

Y Porth Cymunedol