Ewch i’r prif gynnwys

Cyfnewid Dinas-Rhanbarth

Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu dau ddinas-ranbarth newydd yng Nghymru, gydag un yn cwmpasu Caerdydd a de-ddwyrain Cymru. Gelwir y rhanbarth hwn yn Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Dinas-Ranbarth yw’r enw a roddir ar y rhanbarth economaidd gweithredol o amgylch y ddinas – economi lleol y ddinas a’i chefnwlad.

Bwriedir y bydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn annog y deg awdurdod lleol a'r chwaraewyr allweddol eraill o fewn ei ffiniau i gydweithio ar brosiectau a chynlluniau ar gyfer yr ardal. Y prif syniad yw y bydd hyn yn cyfoethogi'r potensial ar gyfer datblygu economaidd, llwyddiant a chyfleoedd i greu swyddi ar draws yr ardal. Mae hyn yn dilyn profiad dinas-ranbarthau eraill ar draws y DU a thu hwnt sydd wedi adeiladu ar y cyfleoedd a'r potensial a ddaw yn sgil rhwydweithiau a chynlluniau metropolitan cryf.

Bwriad y prosiect ymgysylltu dinas-ranbarth, a elwir yn Gyfnewid Dinas-Ranbarth, yw astudio a chyfranogi yn y datblygiad parhaus hwn. Bydd y prosiect yn ymgysylltu â'r cymunedau sy'n rhan hanfodol o'r economi lleol a hefyd gyda rheini sy'n helpu i ffurfio datblygiad y dinas-ranbarth. Mae'r rhain yn cynnwys cymunedau o wneuthurwyr polisi fel y llywodraethau lleol amrywiol a Bwrdd newydd Prifddinas Ranbarth Caerdydd, yn ogystal â busnesau a chyflogwyr a'u grwpiau cynrychioliadol.

Mae hefyd yn fwriad i ymgysylltu â'r grwpiau sy'n cynrychioli rhai o'r gwahanol gymunedau mewn lleoliadau gwahanol sy'n ffurfio dinas-ranbarth Caerdydd

Nod y Prosiect

Nod yw prosiect yw cyfrannu at ddatblygiad a ffurf y dinas-ranbarth a sicrhau gwell dealltwriaeth a darparu'r sail o wybodaeth a thystiolaeth sydd ei hangen ar y cymunedau gwahanol i helpu'r dinas-ranbarth i weithredu'n effeithiol.

Street in Treorchy

Er enghraifft, yn ogystal â darparu gwybodaeth am yr hyn sydd wedi gweithio mewn dinas-ranbarthau eraill, bydd y prosiect yn ymgysylltu â'r gwahanol gymunedau diddordeb a lle i edrych ar beth a allai eu helpu i fynd i'r afael â'r problemau a'r heriau penodol sy'n wynebu datblygiad dinas-ranbarth Caerdydd.

Yna bydd yn tynnu ar ein gwahanol sgiliau a gwybodaeth i ddatblygu set o brosiectau sydd â'r bwriad o helpu datblygiad y dinas-ranbarth i drawsnewid bywydau'r bobl sy'n byw ac yn gweithio yma. Mewn geiriau eraill, sut fydd y dinas-ranbarth yn gwella cyfleoedd economaidd fel gwell cysylltiadau rhwng busnesau a lleoliad, ond hefyd yn mynd i'r afael â materion cymdeithasol hanfodol fel amddifadedd, eithrio a lefelau isel o sgiliau?

Bydd y prosiect hefyd yn hwyluso datblygiad rhwydweithiau a chynghreiriau allweddol a fydd yn hollbwysig i ddatblygiad y dinas-ranbarth. Drwy wneud hyn y gobaith yw y bydd yn helpu i gryfhau a dyfnhau ein rôl ni a'n hymgysylltu â chwaraewyr a materion allweddol yn yr economi lleol.