Ewch i’r prif gynnwys

Ymgysylltu

Rydym yn anelu at ddangos ein hymrwymiad i gymunedau Caerdydd a Chymru trwy brosiectau cyfnewid gwybodaeth sy'n helpu'r rhai hynny nad ydynt yn draddodiadol yn ymgysylltu â ni.

Yn ogystal â chreu prosiectau a phartneriaethau gyda chymunedau, rydym hefyd yn croesawu'r cyhoedd i nifer o’n digwyddiadau a gweithgareddau. Gallant gael mynediad i’n cyfleusterau, o’n llyfrgelloedd i’n clinig ffisiotherapi – neu gymryd cwrs Addysg Barhaol a Phroffesiynol.

Prif brosiectau

Mae gennym pum prosiect ymgysylltu blaenllaw – a adnabyddir fel ein rhaglen Trawsnewid Cymunedau sy'n gweithio gyda chymunedau ar faterion fel mynd i'r afael â thlodi, hybu'r economi a gwella iechyd, addysg a lles. Mae Llywodraeth Cymru, GIG Cymru, ac awdurdodau lleol ymysg eraill, wedi chwarae rôl bwysig wrth ddatblygu prosiectau.

Mae'r syniadau a'r brwdfrydedd yn y cymunedau eu hunain yn ysbrydoledig, ac rydym yn sianelu hyn i mewn i'n cynlluniau arloesol i ddod â manteision hirdymor. Mae'r cymunedau eu hunain yn chwarae rhan allweddol wrth siapio'r gweithgareddau, gan dynnu ar eu gwybodaeth leol. Dyma'r pum prosiect:

Cyfnewid Dinas-Rhanbarth

Mae ein gwaith yn chwarae rôl ganolog mewn llunio Rhanbarth Prifddinas Caerdydd wrth iddo ymdrechu i hybu'r economi a chreu swyddi newydd.

Porth Cymunedol

Rydym yn gweithio gyda phreswylwyr fel partneriaid cyfartal i ddod â chynlluniau arloesol i fywyd fydd yn elwa eu cymuned, gan ddechrau yn Grangetown, Caerdydd.

Newyddiaduriaeth Gymunedol

Rydym yn cefnogi cymunedau sydd heb fynediad i newyddion lleol i ddatblygu gwefannau newyddion i’r gymuned.

Prosiect Phoenix

Yn cydweithio gyda rhaglen Llywodraeth y Cynulliad, Cymru o blaid Affrica, byddwn yn gweithredu yn Namibia ac yn cyfrannu i Nodau Datblygu Mileniwm y Cenhedloedd Unedig.

Cymunedau Iach, Pobl Iachach

Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar iechyd a lles, i ddechrau yng Ngogledd Merthyr ac ardaloedd Tre Biwt, ardaloedd Glanrafon a Grangetown Caerdydd.

Professor Colin Riordan

Dyma un o gynlluniau mwyaf uchelgeisiol y Brifysgol i gymunedau ac un o’r mwyaf blaengar o’i bath gan unrhyw Brifysgol yn y DU.

Colin Riordan, Llywydd ac Is-ganghellor

Cefnogi addysg

Rydym ni'n gweithio'n agos gydag ysgolion a cholegau i gefnogi pobl ifanc gyda'u dysgu er mwyn iddyn nhw gyflawni eu potensial. Rydym ni am eu hannog i anelu at – a chyrraedd – addysg uwch.

Rydym ni'n datblygu partneriaethau strategol gydag ysgolion uwchradd i gynorthwyo a chyfoethogi'r cwricwlwm.

Rydym ni'n trefnu gweithgareddau drwy'r flwyddyn sy'n helpu disgyblion i ddysgu'r sgiliau a chael y profiad angenrheidiol i sicrhau lle yn y brifysgol. Rydym ni'n trefnu gweithgareddau gwyddoniaeth a thechnoleg i ysgolion sy'n cyrraedd dros 28,000 o bobl.

Cefnogi cymunedau

Mae ein hacademyddion a'n myfyrwyr yn cefnogi cymunedau drwy rannu ymchwil a sgiliau arbenigol. Mae'r enghreifftiau yn cynnwys:

  • Clinig y Gyfraith - sy'n cynorthwyo aelodau o'r gymuned a grwpiau bregus nad oes cymorth cyfreithiol ar eu cyfer.
  • Prosiect Etifeddiaeth CAER - partneriaeth rhwng archeolegwyr a chymunedau Trelái a Chaerau sy'n helpu i gysylltu cymunedau gyda'u treftadaeth a datblygu cyfleoedd addysg.
  • Gwirfoddoli Caerdydd - wedi'i leoli yn yr Undeb Myfyrwyr, mae Gwirfoddoli Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o brosiectau cyffrous i ddewis ohonynt.
  • Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd - elusen annibynnol sy'n cael ei redeg gan fyfyrwyr yn astudio yn y Ddinas.

Lawrlwytho'r adroddiad

Ymgysylltu yng Nghaerdydd

Ymgysylltu yng Nghaerdydd

22 Rhagfyr 2017

Darllenwch ein hadolygiad sy’n amlygu rhai o’n gweithgareddau ymgysylltu yng Nghaerdydd, Cymru a thu hwnt.

PDF

Cysylltwch â’r tîm Ymgysylltu

Tîm Ymgysylltu