Ewch i’r prif gynnwys

Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd

Prof Amanda Coffey
Yr Athro Amanda Coffey BA (Anrh), TAR, MSc, PhD, FHEA, FAcSS

Yr Athro Amanda Coffey yw’r Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd.

Mae hi’n gyfrifol am bortffolio dysgu ac addysgu’r Brifysgol, ei rhaglenni astudio, ei safonau academaidd ac ansawdd profiad y myfyrwyr. Fel Dirprwy Is-Ganghellor, mae’r Athro Coffey hefyd yn aelod o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol.

Cyfrifoldebau

Mae cyfrifoldebau penodol yr Athro Coffey yn cynnwys:

  • goruchwylio’r gwaith o ddatblygu a chyflwyno ein strategaeth addysg
  • prosesausicrhau ansawdd ar gyfer rhagoriaeth mewn safonau academaidd
  • gwella profiad myfyrwyr
  • Gweithgareddau cyfranogiad ac ehangu mynediad.

Ymchwil

Mae’r Athro Coffey yn gymdeithasegydd, gyda hanes nodedig o ymchwil mewn amrywiaeth o feysydd y gwyddorau cymdeithasol, gan gynnwys addysg, pobl ifanc, pontio i oedolaeth ac astudiaethau ynghylch mabwysiadu.

Yn benodol, mae hi wedi datblygu enw da yn rhyngwladol am ragoriaeth ym maes datblygu ymchwil ansoddol a methodolegau ansoddol. Bu’n gyfarwyddwr ar uned Caerdydd Canolfan Genedlaethol ESRC ar gyfer Dulliau Ymchwil rhwng 2005 a 2008, gan arwain rhaglen o feithrin gallu ac ymchwil, a oedd o fudd uniongyrchol i ymchwilwyr proffesiynol, yn y gwyddorau cymdeithasol yn bennaf, ac mewn disgyblaethau eraill hefyd. Yn ogystal, roedd hi’n un o’r cyd-gyfarwyddwyr a ffurfiodd Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD), sef canolfan ymchwil ryngddisgyblaethol sy'n parhau i ymgymryd â rhaglen uchelgeisiol o integreiddio data, ymchwil sylfaenol a meithrin gallu ledled Cymru.

Mae gan Amanda hanes cryf o ddenu ymchwil a ariennir yn allanol a rheoli ymchwil. Mae hefyd wedi bod yn olygydd cyfnodolion blaenllaw’r gwyddorau cymdeithasol, gan gynnwys Sociology a Sociological Research Online, ac yn olygydd gweithredol y British Journal of Sociology of Education.

Dysgu ac Addysgu

Mae arweinyddiaeth ym maes addysgu, dysgu ac addysg wedi bod yn elfen bwysig o yrfa Amanda. Mae hi wedi dal nifer o swyddi cysylltiedig ag addysg yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ac ar draws y Brifysgol. Yn 2012, arweiniodd bartneriaeth lwyddiannus o sefydliadau addysg uwch i achredu a chyflwyno Gradd Meistr mewn Ymarfer Addysgol Llywodraeth Cymru, a luniwyd i roi gwell cefnogaeth a gwybodaeth i athrawon newydd gymhwyso er mwyn iddynt gael effaith gadarnhaol ar ddeilliannau dysgwyr yng Nghymru.

Aelodaeth

Yn 2011, etholwyd yr Athro Coffey yn gymrawd Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol. Mae’n gymrawd yr Academi Addysg Uwch hefyd.

Mae'r Athro Coffey yn cynrychioli’r Brifysgol ar nifer o bwyllgorau yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig, yn gysylltiedig â’i phortffolio.

Manylion cyswllt

Cynorthwy-ydd Personol: Emma Mattin