Ewch i’r prif gynnwys

Len Richards

Len yw un o hoelion wyth y GIG yn y DU ac yn rhyngwladol, ac wedi gweithio ac arwain yn y sector iechyd ers dros 30 mlynedd.

Ei rôl bresennol yw Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Mae gan Len arbenigedd helaeth o ran arwain a rheoli gofal iechyd. Mae hefyd wedi gweithio mewn partneriaeth ag ystod o ddarparwyr gofal iechyd, gan gynnwys y sector masnachol, i gynhyrchu canlyniadau ar sail tystiolaeth. Mae pob un o’r rhain yn gwella ansawdd ac yn cefnogi gofal cleifion.

Mae wedi gweithio ar raglenni trawsnewid gwasanaethau, rhaglenni datblygu cyfalaf gan gynnwys datblygu Canolfan Canser $280 miliwn, uned strôc uwch-acíwt a nifer o ysbytai newydd. Mae wedi arwain nifer sylweddol o gynlluniau aildrefnu clinigol proffil uchel a sensitif sy'n cynnwys gwasanaethau arbenigol, gan ganolbwyntio ar wella ansawdd a diogelwch, a dileu gwastraff.
Mae Len yn arweinydd a gydnabyddir yn fyd-eang o ran trawsnewid ac ailgyflunio gwasanaethau ac mae wedi cyflwyno statws Ymddiriedolaeth Sefydledig mewn ysbyty yn Lloegr. Mae wedi llwyddo i uno rhai o ysbytai a gwasanaethau mwyaf y GIG yn Lloegr: Ymddiriedolaeth GIG Barts ac Ysbyty Plant Manceinion, gyda Ymddiriedolaeth GIG Canol Manceinion.

Mae Len wedi mynd i’r afael a rhai heriau o bwys. Dangosodd ei ymrwymiad i "wneud y peth iawn" er budd ei sefydliad trwy dynnu'n ôl yn ddadleuol o raglen TG genedlaethol a gweithredu system sy'n canolbwyntio ar y claf yn fwy lleol, Cerner Millennium ac Ymddiriedolaeth Sylfaen Cilgwri. Mae’n credu’n gryf mewn gweithio’n agored ac yn gydweithredol gyda chleifion, y cyhoedd a gwleidyddion i gyflawni’r canlyniadau gorau posibl.

Mae Len yn arweinydd arloesol, sydd wedi dangos dulliau dysgu, cydweithredu a gwelliant parhaus ar draws systemau ledled y byd. Roedd yn un o’r rhai cynharaf i fabwysiadu System Gynhyrchu Toyota yn y GIG a manteisio ar ganlyniadau Canolfan Feddygol Virginia Mason yn Seattle, UDA. Llwyddodd i gyflwyno llawer o'r technegau a’r dysgu yn rhan o raglen a ddatblygodd: “Wirral Excellence in Healthcare System”. Roedd hyn o fudd i 50 o Weithdai Gwella Cyflym, gan gynnwys gwella perfformiad yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys, Hyd yr Arhosiad, Rheoli Cadwyni Cyflenwi, Gwasanaethau'r Fron a llawer o wasanaethau clinigol eraill. Roedd gwaith arloesol yn cynnwys datblygu "wardiau enghreifftiol" gan arwain at ostyngiad o ddau ddiwrnod i hyd arosiadau.

Mae Len wedi bod yn hynod lwyddiannus o ran cyflawni a pherfformio ar draws y GIG. Mae wedi datblygu nifer o Raglenni Gwella Cost (CIP) llwyddiannus a rhaglenni Ansawdd, Arloesedd, Cynhyrchiant ac Atal (QIPP), gan gyflawni arbedion sylweddol ac effeithlonrwydd i'r GIG.

Len oedd arweinydd iechyd Barts ar gyfer Paratoadau Argyfwng Gemau Olympaidd Llundain a defnyddiodd y sgiliau hyn trwy ddull Rheoli Trychineb ym mis Chwefror 2015 pan darodd Seiclon Marcia, Seiclon Categori 5, arfordir Capricorn.
Mae Len wedi gwneud cyflwyniadau i gynulleidfaoedd rhyngwladol yn Sweden, Awstralia a'r DU. Mae wedi siarad ar ystod eang o faterion iechyd, gan gynnwys diogelwch cleifion, gan weithio ar draws ffiniau a chynnal iechyd personol.
Mae Len yn un o Ymddiriedolwyr sylfaenol elusen “Improving Chances” sy'n canolbwyntio ar godi arian ar gyfer cyflenwi gwasanaethau i fenywod a phlant dan anfantais yn Fort Portal, Uganda. Mae'r elusen yn cefnogi datblygiad gwasanaethau addysg a gofal iechyd ar gyfer plant a menywod ag anghenion arbennig yn ystod geni..

Mae Len yn gerddwr brwd ac yn hyrwyddo ymarfer corff i gefnogi iechyd a lles yn y gweithle. Mae wedi arwain timau ar amrywiaeth o ddigwyddiadau elusennol, gan gynnwys Her y Tri Chopa a theithiau i Wersyll Sylfaen 1, Mynydd Everest.
Mae Len yn 53 mlwydd oed, yn briod â Jacqueline ac mae ganddynt dri o blant sy'n oedolion bellach. Mae'n sgïwr brwd,yn mwynhau sgwba blymio ac yn disgrifio ei hun yn "gefnogwr brwdfrydig dros ben o Glwb Pêl-droed Newcastle United".

Cronoleg swyddi

Mae gan Len swyddogaethau arweinyddiaeth sylweddol yn y GIG, gan gynnwys:

 • Dirprwy Brif Weithredwr, Iechyd De Awstralia
 • Prif Weithredwr, Ysbyty ac Iechyd Canol Queensland
 • Prif Swyddog Gweithredu,Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Barts
 • Prif Weithredwr, Ysbyty Athrofaol Newham
 • Cyfarwyddwr QIPP, Awdurdod Iechyd Strategol Gogledd-orllewin Lloegr
 • Prif Weithredwr, Ysbyty Athrofaol Prifysgol Cilgwri
 • Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG (Ymddiriedolaeth GIG Ysbyty Cilgwri gynt)
 • Prif Weithredwr, Ymddiriedolaeth GIG Ysbyty Cilgwri
 • Dirprwy Brif Weithredwr, Ymddiriedolaeth GIG Ysbyty Cilgwri
 • Cyfarwyddwr Gweithredol, Canol Manceinion a Manceinion
 • Ymddiriedolaeth GIG Ysbytai Prifysgol y Plant, Gwasanaethau Plant (Ymddiriedolaeth GIG Ysbyty Canol Manceinion gynt).
 • Cyfarwyddwr Clinigol Gwyddonol, Ymddiriedolaeth GIG Ysbyty Canol Manceinion
 • Cyfarwyddwr Prosesau (Llawfeddygaeth), Ymddiriedolaeth GIG Ysbytai Brenhinol Caerlŷr
 • Rheolwr Busnes (Obstetreg a Gynaecoleg), Ymddiriedolaeth GIG Ysbytai Brenhinol Caerlŷr
 • Ymddiriedolaeth GIG Good Hope Birmingham
 • Swyddog Gwasanaethau Rheoli, Saudi Arabia – IHG
 • Swyddog Gwasanaethau Rheoli, Awdurdod Iechyd De Cumbria
 • Peiriannydd Cynhyrchu, Thorn EMI