Ewch i’r prif gynnwys

Cymrodyr er Anrhydedd

Rydym ni'n dyfarnu Cymrodoriaethau Er Anrhydedd i unigolion sydd wedi cyflawni arbenigrwydd rhyngwladol yn eu maes.

Cymrodyr er Anrhydedd 2018

Heather Knight OBE

Heather Knight OBE yw capten tîm criced menywod Lloegr. Arweiniodd y tîm i lwyddiant yng Nghwpan y Byd yn haf 2017, gan godi’r tlws yng nghartref tîm criced Lloegr yn Lords, a dyfarnwyd OBE iddi am ei gwasanaeth i fyd criced yn dilyn hynny.

2018 Honorary Fellow, Heather Knight.
2018 Honorary Fellow, Heather Knight.

Sabrina Cohen-Hatton

Mae Sabrina Cohen-Hatton yn Gomisiynydd Cynorthwyol sydd wedi ei secondio i Arolygiaeth ei Mawrhydi o Wasanaeth Heddlu a Gwasanaeth Tân ac Achub Brigâd Dân Llundain. Mae hi hefyd yn seicolegydd arbrofol ac mae’n arwain ymchwil – sydd wedi ennill gwobr – am benderfyniadau hanfodol bwysig o ran risg sy’n gwella diogelwch ac yn chwyldroi'r polisi gorchymyn cenedlaethol ar gyfer yr holl wasanaethau brys.

2018 Honorary Fellow, Sabrina Cohen-Hatton.
2018 Honorary Fellow, Sabrina Cohen-Hatton.

Lyndon Wood

Lyndon Wood yw un o entrepreneuriaid a mentoriaid busnes mwyaf llwyddiannus y DU. Mae ganddi rôl mewn nifer o sectorau gan gynnwys cyllid ac yswiriant, iechyd a ffitrwydd, y cyfryngau, eiddo a manwerthu. Ei angerdd mwyaf yw rhannu ei wybodaeth a’i brofiad i helpu busnesau ac unigolion i lwyddo.

2018 Honorary Fellow, Lyndon Wood.
2018 Honorary Fellow, Lyndon Wood.

Eleri Butler MBE

Eleri Butler MBE yw Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Cymru - sefydliad ymbarél cenedlaethol sy’n ceisio dod â thrais yn erbyn menywod i ben. Â hithau'n ymgyrchydd brwd dros gyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldeb, dyfarnwyd MBE iddi yn 2007 am ei gwasanaeth i fenywod a phlant sy’n profi trais yn y cartref.

2018 Honorary Fellow, Eleri Butler.
2018 Honorary Fellow, Eleri Butler.

Phil Smith

Phil Smith yw Uwch-Gyfarwyddwr Annibynnol IQE PLC, cwmni uwch-ddeunyddiau blaenllaw yng Nghaerdydd. Mae arloesedd, sgiliau, technoleg, digido ac arwain yn feysydd sy’n agos iawn at ei galon, ac mae hefyd yn Gadeirydd Innovate UK a Tech Partnership.

2018 Honorary Fellow, Phil Smith.
2018 Honorary Fellow, Phil Smith.

Cynthia Ogbonna

Cynthia Ogbonna yw’r fenyw gyntaf yn hanes 110 o flynyddoedd Bws Caerdydd i gael ei phenodi’n Rheolwr Gyfarwyddwr. Mae wedi gweithio i wneud trafnidiaeth gyhoeddus yn fwy hygyrch a chynaliadwy ac hefyd wedi ymrwymo i’r cwmni fod yn gyflogwr cyflog byw.

2018 Honorary Fellow, Cynthia Ogbonna
2018 Honorary Fellow, Cynthia Ogbonna

Lazarus Hangula

Lazarus Hangula yw Is-Ganghellor Prifysgol Namibia ac un o sylfaenwyr Cymdeithas Prifysgolion Rhanbarthol Affrica Ddeheuol (SARUA). O dan ei arweiniad, mae Prifysgol Namibia bellach ymhlith 30 o brifysgolion gorau Affrica a derbyniodd Wobr Ddiemwnt Ryngwladol am Ragoriaeth mewn Ansawdd gan Gymdeithas Ewropeaidd Ansawdd Ymchwil.

2018 Honorary Fellow, Lazarus Hangula.
2018 Honorary Fellow, Lazarus Hangula.

Valerie Le Vaillant OBE

Mae Valerie Le Vaillant OBE yn weithiwr proffesiynol aml-ddisgyblaethol mewn eiddo ac yn bensaer, cynllunydd tref, syrfëwr ac amgylcheddwr siartredig. Mae hi’n rheoli ymgynghoriaeth sy’n arbenigo mewn adfywio cymunedol cymhleth a phrosiectau datblygu cynaliadwy, yn ogystal â gwaith treftadaeth.

2018 Honorary Fellow, Valerie LeVaillant.
2018 Honorary Fellow, Valerie LeVaillant.

David Anderson OBE

David Anderson OBE yw Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru, a chyn-lywydd Cymdeithas yr Amgueddfeydd. Mae wedi cyhoeddi llawer ar amgueddfeydd, polisïau diwylliannol a hawliau diwylliannol, yn ogystal ag adroddiad Llywodraeth y DU ar amgueddfeydd a dysgu.

2018 Honorary Fellow, David Anderson.
2018 Honorary Fellow, David Anderson.