Ewch i’r prif gynnwys

Cymraeg i Bawb

Cynllun dysgu iaith newydd y Brifysgol yn cynnig Cymraeg i Bawb

Bydd cynllun newydd sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd ddysgu Cymraeg ochr yn ochr â'u hastudiaethau, a hynny'n rhad ac am ddim, yn cael ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.

O fis Hydref 2015 ymlaen, bydd cynllun newydd y Brifysgol, Cymraeg i Bawb, yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ar draws disgyblaethau academaidd ddysgu Cymraeg.

Byddant yn cael eu haddysgu mewn grwpiau a bydd ganddynt fynediad at ystod o adnoddau ar-lein i’w helpu i ddatblygu eu sgiliau iaith. Bydd adnodd ymwybyddiaeth iaith ar gael i fyfyrwyr hefyd i ddatblygu eu dealltwriaeth o statws yr iaith heddiw.

Bydd Cymraeg i Bawb yn canolbwyntio ar addysgu ar lefel dechreuwyr i gychwyn, cyn i'r fenter gael ei datblygu ar gyfer pob lefel gallu.

Bydd Cymraeg i Bawb yn ategu darpariaeth bresennol y Brifysgol ar gyfer dysgu Cymraeg, sy'n cynnwys Cymraeg i Oedolion, y Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg ar gyfer athrawon a chynorthwywyr addysgu (a ariennir gan Lywodraeth Cymru), a Thystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae'r fenter newydd yn ehangu'r ddarpariaeth ar gyfer cynulleidfaoedd mewnol, a bydd yn rhaglen bwrpasol ar gyfer myfyrwyr yn unig.

Mae gan Ysgol y Gymraeg brofiad helaeth o ddarparu cyfleoedd arloesol i ddysgu Cymraeg a dysgu am ddiwylliant Cymru. Un enghraifft yw’r ddarpariaeth i fyfyrwyr o Brifysgol Colgate, Efrog Newydd, sy’n dod i Gaerdydd yn flynyddol, ac yn astudio modiwlau yn Ysgol y Gymraeg yn ogystal â'u pynciau gradd eu hunain.

Bydd cynllun Cymraeg i Bawb yn cael ei lansio'n ffurfiol yn yr Eisteddfod Genedlaethol (3 Awst) gan Brif Weinidog Cymru.

Dywedodd: "Mae'n bwysig bod myfyrwyr yn cael y cyfle i fynd ar gyrsiau dysgu Cymraeg a mwynhau ein diwylliant.  Yn wir, bydd llawer yn mynd yn eu blaenau i fod yn llysgenhadon dros Gymru ymhell ar ôl gadael y Brifysgol. 

“Rwy'n siŵr y bydd myfyrwyr sy'n dod i Gaerdydd yn mwynhau'r cyfle i ddysgu'r iaith a chymdeithasu gyda myfyrwyr eraill drwy gyfrwng y Gymraeg.  Hoffwn longyfarch Prifysgol Caerdydd ar y cynllun 'Cymraeg i Bawb' arloesol."

Meddai'r Athro Sioned Davies, Pennaeth Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd: "Fel Ysgol, rydym wedi ymrwymo i gynyddu nifer y myfyrwyr ar draws y Brifysgol sy'n cael y cyfle i ddysgu Cymraeg. Mae'r cynllun hwn yn enghraifft arall o sut ydym yn arwain y ffordd drwy ddarparu mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr ddysgu iaith ochr yn ochr â'u cyrsiau gradd.

“Rydym yn hyderus y bydd y sgiliau iaith y byddant yn eu datblygu drwy’r cynllun Cymraeg i Bawb o fudd enfawr iddynt; yn arbennig i'r rheini sy'n bwriadu byw a gweithio yng Nghymru. Mae ffigyrau cyrchfan graddedigion 2013/14 yn dangos bod 42% o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn cael eu cyflogi yng Nghymru, ac yn wir mae’r galw am y gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg ar lefel broffesiynol yn tyfu’n aruthrol.”