Skip to content
Skip to navigation menu

 

Ysgoloriaeth Ddoethurol Cyfrwng Cymraeg 2012

9 February 2012

gyda chymorth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd a Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd

Ymgeisier erbyn 15 Mehefin 2012

Cynhelir cyfweliadau ar 28 Mehefin 2012

Bydd yr ysgoloriaeth ymchwil yn cychwyn ym mis Medi 2012 a bydd yn talu am ffioedd dysgu ynghyd â grant cynhaliaeth (£13,590 y flwyddyn).

Sut i Wneud Cais

Mae’n rhaid i ymgeiswyr lenwi a chyflwyno’r dogfennau canlynol erbyn y terfyn amser sef 12.00pm, 15 Mehefin 2012. Sylwch fod y terfyn amser yn llwyr derfynol ac ni chaiff ceisiadau sy’n dod i law ar ôl yr amser a’r dyddiad penodedig hwn eu derbyn. 

 • Ffurflen gais wedi’i llenwi er mwyn eich derbyn ar gyfer astudiaethau doethurol yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol – wedi’i chyflwyno i’r Gofrestrfa Academaidd drwy gyfrwng y porth ceisiadau ar-lein. Sicrhewch eich bod yn rhoi ‘Ysgoloriaeth Ymchwil Cyfrwng Cymraeg’ yn yr opsiwn ariannu. (Rhowch ‘Y Gwyddorau Cymdeithasol’, ‘Graddau Ymchwil’, ‘Doethur Athroniaeth (Y Gwyddorau Cymdeithasol)’ amser llawn gyda’r dyddiad cychwyn, Hydref 201
 • Geirdaon Academaidd – mae pob cais am dderbyn yn gofyn am gyflwyno dau eirda i gefnogi’r cais. Sicrhewch fod eich canolwyr yn ymwybodol o’r terfyn amser, oherwydd byddwn yn defnyddio’r rhain i’n helpu i arfarnu eich cais.
 • Adysgrifau Academaidd – lle bo’n berthnasol, rhaid cyflwyno adysgrifau academaidd gyda’r cais ar-lein am dderbyn, a hynny erbyn y terfyn amser cyllido. Byddwn yn defnyddio’r rhain i wirio eich cymwysterau academaidd.

Yn ogystal, dylai ymgeiswyr lenwi adrannau crynhoi’r ‘Cynnig Ymchwil’ a’r ‘Datganiad Personol’ o’r ffurflen gais, ond dylent hefyd gyflwyno llythyr eglurhaol a chynnig ymchwil manylach, 3 tudalen, sydd wedi’i ysgrifennu yn y Gymraeg.

 • Llythyr eglurhaol – amlinellwch yr hyn sy’n eich gwneud yn ymgeisydd addas. Ni ddylai’r llythyr fod yn hwy na 2 dudalen. Nodwch hefyd a ydych yn dymuno gwneud cais ar sail +3 neu 1+3.
 • Cynnig ymchwil – Dylai disgrifiad amlinellol o’r ymchwil arfaethedig gynnwys:
  • Cynnig o deitl ar gyfer yr astudiaeth arfaethedig.
  • Datganiad o nodau’r ymchwil, cyd-destun ynghylch pam mae eich ymchwil yn bwysig.
  • Rhestr o’r cwestiynau y bydd yr ymchwil yn mynd i’r afael â nhw, dim mwy na 2 neu 3 chwestiwn yn ddelfrydol
  • Crynodeb byr o’r ymchwil sydd eisoes wedi’i wneud yn y maes hwn, gan ymdrin â llenyddiaeth allweddol ac ysgolheigion yn eich maes, ac arddangos hyd a lled yr amrywiaeth yn y llenyddiaeth.
  • Amlinelliad o’r cynllun arfaethedig, gan gynnwys gwybodaeth am sampl yr ymchwil a’r dulliau casglu data. Ceisiwch gynnwys cynllun ar gyfer amserlen tair blynedd.
  • Llyfryddiaeth enghreifftiol.
  • Goblygiadau i ymchwil ehangach, cymwysiadau ymarferol, goblygiadau i bolisi.

Gellir anfon y ddwy ddogfen hyn drwy neges e-bost at Vicky Parkin - parkinva@caerdydd.ac.uk.

 

Welsh-medium Doctoral Scholarship 2012 supported by Coleg Cymraeg Cenedlaethol

School of Social Sciences Cardiff University

Apply by 15th June 2012

Interviews will take place on 28th June 2012

The studentship will commence in September 2012 and will cover tuition fees as well as a maintenance grant (£13,590 per annum).

How to Apply

Applicants must complete and submit the following documentation by the deadline of 12.00pm, 15th June 2012. Note that the deadline is absolute and applications received after this specified time and date will not be accepted. 

 • A completed application form for admission to doctoral study in the School of Social Sciences – submitted to the Academic Registry via the online admissions portal. Ensure that you put ‘Welsh Medium Studentship’ in the funding option. (Please specify ‘Social Sciences’, ‘Research Degrees’, ‘Doctor of Philosophy (Social Sciences)’ full-time with a start date of October 2012)
 • Academic References – all admissions applications require two references to be submitted in support. Please ensure that your chosen referees are aware of the deadline, as we will be using these to help us evaluate your application.
 • Academic Transcripts – where applicable, academic transcripts must be submitted with the online admissions application by the funding deadline. We will be using these to verify your academic qualifications.

Applicants should also complete the ‘Research Proposal’ and ‘Personal Statement’ summary sections of the application form, but should also submit a covering letter and a fuller 3 page research proposal written in Welsh.

 • Covering letter - outline what makes you a suitable candidate. This should be no more than 2 pages. Please also specify whether you wish to apply on a +3 or 1+3 basis.
 • Research proposal - An outline description of the proposed research should include:
  • A suggested title for the proposed study.
  • A statement of the aims of the research, a context as to why your research is important.
  • A list of the questions to be addressed by the research, ideally no more than 2 or 3
  • A brief summary of research that has already been undertaken in this field, addressing key literature and scholars in your field. Demonstrating a depth and breadth of diversity in the literature.
  • An outline of the proposed design, including information on the research sample and methods of data collection. Try to include a plan for a three year timetable.
  • An indicative bibliography.
  • Implications for wider research, practical applications, policy implications.

Both of these documents can be emailed to Vicky Parkin - parkinva@cf.ac.uk.

If you have any queries about the application process, these should be directed to Vicky Parkin at parkinva@cf.ac.uk.

Miss Victoria Parkin
Administrative Assistant, Research and Graduate Studies

Telephone:+44 (0)29 208 70855Extension:70855

 

Research Degrees at the Cardiff School of Social Sciences