Skip to content
Skip to navigation menu

 

Ysgoloriaeth Ddoethurol Cyfrwng Cymraeg 2012

9 February 2012

gyda chymorth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

english version

Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd a Coleg Cymraeg Cenedlaethol

 

Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd

Ymgeisiwch erbyn 15 Mehefin 2012

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar 28 Mehefin 2012

Mae Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd, gyda chymorth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn gwahodd ceisiadau am ysgoloriaeth PhD a ariennir yn llawn, i ddechrau ym mis Hydref 2012. Mae gan yr Ysgol enw da yn rhyngwladol ar draws nifer o ddisgyblaethau gwyddorau cymdeithasol, a chafodd ei rhestru fel y gorau yn y DU ynghylch ‘grym ymchwilio’ cymdeithaseg, yn yr Ymarfer Asesu Ymchwil mwyaf diweddar.

Mae gennym Ysgoloriaeth PhD a ariennir yn llwyr ar gael ar gyfer 2012-2017. Bydd disgwyl i’r sawl sy’n ennill yr ysgoloriaeth gwblhau’r MSc mewn Dulliau Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol yn ystod blwyddyn gyntaf yr ysgoloriaeth (oni bai bod ganddo/ganddi’r cymhwyster hwn eisoes). Mae’r ysgoloriaeth yn elfen allweddol o strategaeth datblygu iaith Gymraeg yr Ysgol a bydd disgwyl i’r sawl sy’n llwyddiannus gyfrannu at addysgu a datblygu cyfrwng Cymraeg yn ystod yr ysgoloriaeth.  Gellir cyflwyno’r thesis yn Gymraeg neu Saesneg.

Gwahoddir ymgeiswyr i gynnig pwnc PhD mewn unrhyw faes o ddiddordeb i’r ysgol, gan gynnwys Troseddeg, Addysg, Gwyddoniaeth ac Astudiaethau Technoleg, Polisi Cymdeithasol, Gwaith Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol, a Chymdeithaseg. Mae’r Ysgol hefyd yn croesawu ceisiadau rhyngddisgyblaethol.

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr â gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch, neu radd meistr briodol.

Mae’r ysgoloriaeth yn ariannu holl ffioedd y PhD yn ogystal â bwrsari di-dreth, sy’n debyg i gyllid y cyngor ymchwil.

Sut i Wneud Cais

Ceir manylion ynglŷn â’r broses ymgeisio yma.

Manylion Pellach

Gwahoddir ymgeiswyr sy’n chwilio am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r Ysgol a’r broses ymgeisio i gysylltu â:

Miss Victoria Parkin
Administrative Assistant, Research and Graduate Studies

Telephone:+44 (0)29 208 70855Extension:70855

 

Welsh-medium Doctoral Scholarship 2012 supported by Coleg Cymraeg Cenedlaethol

School of Social Sciences Cardiff University

Apply by 15th June 2012

Interviews will take place on 28th June 2012

The Cardiff University School of Social Sciences, supported by the Coleg Cymraeg Cenedlaethol, invites applications to a fully-funded PhD scholarship to begin in October 2012. The School has an international reputation across a number of social science disciplines and was ranked number one in the UK for sociology ‘research power’ in the most recent Research Assessment Exercise.

We have a fully-funded PhD Scholarship available for 2012-2017. The scholarship holder will be expected to complete the MSc in Social Science Research Methods during the first year of the scholarship (unless he or she already holds this qualification). The scholarship is a key component of the School’s Welsh language development strategy and the post-holder will be expected to contribute to Welsh-medium teaching and development during the scholarship. The thesis may be presented in Welsh or English.

Candidates are invited to propose a PhD topic in any area of interest to the school, including Criminology, Education, Science and Technology Studies, Social Policy, Social Work and Social Care, and Sociology. The School also welcomes Interdisciplinary applications.

Applications are invited from candidates with a first class, or upper second class, honours degree or appropriate master’s degree.

The scholarship funds all PhD fees plus a tax-free bursary comparable to research council funding.

How to Apply

Details of the application process can be found here.

Further Details

Applicants looking for further information about the School and application process are invited to contact:

Miss Victoria Parkin
Administrative Assistant, Research and Graduate Studies

Telephone:+44 (0)29 208 70855Extension:70855

 

Research Degrees at the Cardiff School of Social Sciences