Skip to content
Skip to navigation menu

 

Equality 2020: Creating our vision for Wales

Starts: 11 September 2012

Equality 2020 / Cydraddoldeb 2020

 

11th September 2012, 10.00-16.00, President’s Lounge, Millennium Stadium, Cardiff

The past decade has seen significant changes in the equalities landscape including the introduction of the Equality Act 2010, the Welsh specific equality duties and the establishment of the Equality and Human Rights Commission (EHRC).  In research, the Anatomy of Economic Inequality reports for the UK and Wales have begun to demonstrate how economic advantage or disadvantage attaches to social groups, and Third Sector equalities organisations are adapting to advocating for equality and building community cohesion in the challenging funding environment.

Is it time to revisit our vision for equality in Wales? That is the idea behind this conference - to bring together Government, Third Sector organisations and academics to hear about each other’s work and renew our shared ‘vision’ for equality in Wales. 

Jane Hutt, Minister for Finance and Equality, will set out the Welsh Government’s ‘vision’ on equality; Third Sector representatives will set out theirs, and academics from Cardiff University’s School of Social Sciences will share latest research. There will be workshops, question and answer sessions, and a final panel discussion.  

Over the day we’ll build our vision; share our knowledge and identify opportunities and partners for collaboration.

To avoid disappointment please book early using this booking form and send to equality2020@cf.ac.uk. Booking closes 30th June 2012.   

We can accommodate up 100 delegates. If we are over-subscribed, we may ask organisations who have booked multiple places to reduce their numbers in order to include representatives from other organisations.  Please note registration on the day will be between 09.00 and 09.50 for a 10.00 start.

Draft conference programme


Cydraddoldeb 2020: Creu ein gweledigaeth ar gyfer Cymru

11eg Medi 2012, 10.00-16.00, Lolfa’r Llywydd, Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd

Yn ystod y degawd diwethaf gwelwyd newidiadau sylweddol ym maes cydraddoldeb gan gynnwys cyflwyno Deddf Cydraddoldeb 2010, dyletswyddau cydraddoldeb penodol i Gymru a sefydlu’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC).  Ym maes ymchwil mae adroddiadau Dadansoddiad o Anghydraddoldeb Economaidd ar gyfer y DU a Chymru wedi dechrau dangos y cysylltiad rhwng mantais neu anfantais gymdeithasol a grwpiau cymdeithasol, ac mae sefydliadau cydraddoldeb y Trydydd Sector yn addasu i’r angen i hyrwyddo cydraddoldeb a chreu cydlyniant cymunedol mewn amgylchedd ariannu heriol.

A yw’n bryd ailedrych ar ein gweledigaeth ar gyfer cydraddoldeb yng Nghymru? Dyna’r syniad y tu ôl i’r gynhadledd hon - dod â Llywodraeth, sefydliadau’r Trydydd Sector ac academwyr ynghyd i glywed am waith ei gilydd a chreu cydweledigaeth o’r newydd ar gyfer cydraddoldeb yng Nghymru.

Bydd Jane Hutt, y Gweinidog Cyllid a Chydraddoldeb, yn amlinellu ‘gweledigaeth’ Llywodraeth Cymru ar gyfer cydraddoldeb; bydd cynrychiolwyr y Trydydd Sector yn amlinellu eu gweledigaeth hwy, a bydd academwyr o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd yn rhannu’r gwaith ymchwil diweddaraf. Bydd gweithdai, sesiynau holi ac ateb a thrafodaeth panel i gloi, a fydd yn cynnwys cynrychiolwyr.

Yn ystod y diwrnod byddwn yn llunio ein gweledigaeth; yn rhannu ein gwybodaeth ac yn nodi cyfleoedd a phartneriaid ar gyfer cydweithio.

I osgoi cael eich siomi, archebwch le yn gynnar drwy ddefnyddio’r ffurflen archebu yma a’i hanfon i equality2020@cf.ac.uk erbyn 30ain Mehefin 2012.

Mae lle i 100  o gynadleddwyr. Os bydd llawer o alw am leoedd, efallai y byddwn yn gofyn i sefydliadau sydd wedi archebu mwy nag un lle i leihau eu niferoedd er mwyn cynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau eraill. Noder y bydd cofrestru rhwng 09.00 - 09.50 ar ddiwrnod y gynhadledd, i ddechrau am 10.00.

Rhaglen drafft y gynhadledd (Saesneg yn unig am y tro)

 

Other information

Open To: Staff and Students