Skip to content
Skip to navigation menu

Cymraeg

Cardiff University awards outstanding innovation

30 April 2010

Innovative research which is helping to add more to the positive environmental profile of steelmaking and offer an alternative solution to animal testing have been recognised at Cardiff University’s annual Innovation Awards.

The Innovation Awards are designed to recognise the successful collaborations forged between the University and industry.

This year’s awards celebrate innovation in engineering and medical research.

The 2010 Innovation Prize went to a successful collaboration between Cardiff University’s School of Engineering and steelmaker Corus, part of the Tata Steel Group, based in South Wales.

The project created a Centre of Excellence in Energy Optimisation, By-Product and Waste Management with the objective of exploring more energy efficient and materials efficient technology both of which contribute to the business’ competitiveness and environmental care.

Leading the collaboration, Professor Tony Griffiths from Cardiff University’s School of Engineering, said: "This project is an excellent example of how University knowledge and expertise can help a vital part of the Welsh economy and a key employer share knowledge and meet industry challenges.

"In particular the project is helping the company address some of the longstanding steel industry problems – especially the unwanted waste product of zinc in recycling of steel.

"It’s also an excellent example of how we, in the School of Engineering, can apply our knowledge to industry through skills transfer."

The collaboration was also recognised for helping the Corus workforce gain new skills. Corus employees received training in new areas of safe combustion, which is helping to improve energy efficiency and reduce accident levels.

Lianne Deeming, Corus’ Director of Business Improvement and Business Excellence said: "With the vital contribution of the public sector, including the academic expertise from Cardiff University Engineering Department’s Centre of Excellence, we are maintaining a competitive edge here in Wales."

The 2010 Innovation Award went to a collaboration between Cardiff School of Biosciences and Q Chip - a University spin-out company which specialises in innovative drug delivery methods.

Led by Dr Kelly BéruBé, the ‘micro-lung’ project has developed a novel 3D growth system for the culture of lung cells. The new method is designed to mimic human tissue and will offer an alternative solution to animal testing and further insight into lung disease mechanisms

Dr BéruBé said: "We are delighted that the research we’ve developed has been recognised in this way.

"This research, working alongside Q Chip, has enabled us to develop a novel method of growing cells to help generate environments that more closely resemble those experienced in the body, so we can generate conditions that correlate with the results we would expect to see in humans.

Dr Daniel Palmer, Head of Research and Development at Q Chip said: "Combining Q Chip’s novel microchemistry platform with Dr BéruBé’s lung disease model, this collaborative project aims to produce cell-specific growth supports, which enable human tissue-like constructs for investigating disease and regeneration."

Also recognised during the awards ceremony was the development of a novel "Virtual Patient" Ultrasound Simulator for Cardiff spin-out company, MedaPhor Ltd. The joint project, led by Mr Nazar Amso from the University’s School of Medicine with Professor Nick Avis from Cardiff’s School of Computer Science and Informatics, has developed groundbreaking new equipment to train students in sonography.

CardiffUniversity Vice-Chancellor, Dr David Grant, who hosted the awards ceremony said: "Cardiff University’s Innovation Awards, now in their eleventh year, are an opportunity to celebrate the links and successful collaborations forged between the University and industry.

"This year’s winners are yet again examples of the work that the University is doing to help support Welsh industry and develop new and innovative business solutions.

"On behalf of the University, I congratulate the award winners for their outstanding achievements."

Finance Wales, which makes commercial investments in Wales-based SMEs, has invested in both Q Chip and MedaPhor.

Previous award winners have included the design and commissioning of a new material recovery facility and the production of a low carbon affordable housing using homegrown Welsh softwood.

Cardiff University Innovation Awards are a key part of its Innovation Network. Founded in 1996, Cardiff University Innovation Network aims to develop a strong network for business in the regional knowledge-economy.

The Network provides opportunities for business to business and business to university links across all disciplines.

The 2010 awards were sponsored by Geldards Law Firm, Fusion IP and Finance Wales.

-Ends-

Notes to editors:

Cardiff University Innovation Network is one of the most established and popular business networking events in Wales. Since its creation in 1996, over 9,700 people in total have attended the 116 events it has run for local businesses and innovators. Regular events are held in the University and elsewhere with delegates from a variety of business backgrounds attending each meeting.

The Innovation Network is recognised by industry and those involved in business support to be an important source of problem solving and knowledge-based resource provision. Further information on the network is available at: www.innovation-network.org.uk

Sponsors

The 2010 Cardiff University Innovation Awards are sponsored by Geldards Law Firm, Fusion IP and Finance Wales.

If you require any further information from the sponsors, please contact:

Geldards Law Firm
Clare McCarthy
Tel: 029 2023 8239
clare.mccarthy@geldards.co.uk

Fusion IP
Natalie Wilkinson
PA to CEO
Tel: 0114 275 5633
nataliewilkinson@fusionip.co.uk

Finance Wales
Communications
Tel: 029 2033 8126
communications@financewales.co.uk

Further information or arrange an interview/comment from the Award winners, please contact:

Chris Jones

Public Relations

Cardiff University

Tel: 029 20 874731

E-mail: jonesc83@cardiff.ac.uk


Cymraeg

Prifysgol Caerdydd yn gwobrwyo arloesi nodedig

Dydd Gwener, 30 Ebrill 2010

Mae Gwobrau Arloesi blynyddol Prifysgol Caerdydd wedi cydnabod prosiectau ymchwil arloesol sy’n helpu i ychwanegu rhagor at broffil amgylcheddol cadarnhaol y diwydiant dur ac yn cynnig dewis yn lle profi ar anifeiliaid.

Mae’r Gwobrau Arloesi wedi’u cynllunio i gydnabod cydweithio llwyddiannus rhwng y Brifysgol a byd diwydiant.

Mae’r gwobrau eleni’n mawrygu’r arloesi ym myd peirianneg ac ymchwil feddygol.

Dyfarnwyd Gwobr Arloesi 2010 i’r cydweithio llwyddiannus rhwng Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd a’r cynhyrchydd dur Corus, rhan o’rTata Steel Group, sydd â’i ganolfan yn Ne Cymru.

Creodd y prosiect hwnnw Ganolfan Ragoriaeth ym maes Optimeiddio Ynni a Rheoli Sgil-Gynhyrchion a Gwastraff. Yr amcan oedd ymchwilio i dechnoleg a ddefnyddiai ynni a defnyddiau’n fwy effeithlon er mwyn cynyddu cystadleurwydd y busnes a chyfrannu at ofalu am yr amgylchedd.

Meddai arweinydd y cydweithio, yr Athro Tony Griffiths o Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd: "Mae’r prosiect yn enghraifft ragorol o’r ffordd y gall gwybodaeth ac arbenigedd y Brifysgol helpu rhan allweddol bwysig o economi Cymru, a chyflogwr allweddol, i rannu gwybodaeth a chwrdd â sialensiau’r diwydiant.

"Mae’r prosiect yn helpu’r cwmni, yn arbennig, i roi sylw i rai o broblemau hirhoedlog y diwydiant dur – yn enwedig cynhyrchu sinc yn ddiangen wrth ailgylchu dur.

"Mae’n enghraifft ragorol hefyd o sut y gallwn ni yn yr Ysgol Peirianneg gymhwyso’n gwybodaeth ni at fyd diwydiant drwy drosglwyddo sgiliau."

Cydnabuwyd y cydweithio hefyd am ddarparu sgiliau newydd i weithlu Corus. Cafodd gweithwyr Corus hyfforddiant ym meysydd newydd hylosgi’n ddiogel, ac mae hynny’n helpu i gynyddu effeithlonrwydd ynni a gostwng lefelau damweiniau.

Meddai Lianne Deeming, Cyfarwyddwraig Gwella Busnes a Rhagoriaeth Busnes Corus: "Oherwydd cyfraniad hollbwysig y sector cyhoeddus, gan gynnwys arbenigedd academaidd Canolfan Rhagoriaeth Adran Peirianneg Prifysgol Caerdydd, rydyn ni’n dal i fod ar y blaen yma yng Nghymru."

Rhoddwyd Gwobr Arloesi 2010 i’r cydweithio rhwng Ysgol y Biowyddorau, Caerdydd, a Q Chip – un o gwmnïau deilliannol y Brifysgol ac un sy’n arbenigo ar ddulliau arloesol o roi cyffuriau.

Dan arweiniad Dr Kelly BéruBé, mae prosiect y ‘micro-ysgyfaint’ wedi datblygu system dyfu 3D newydd ar gyfer meithrin celloedd ysgyfaint. Cynlluniwyd i’r dull newydd ddynwared meinwe ddynol, a bydd yn cynnig ateb yn lle profi ar anifeiliaid ac yn rhoi cipolwg pellach ar fecanweithiau clefyd yr ysgyfaint.

Meddai Dr BéruBé: "Rydyn ni wrth ein bodd bod yr ymchwil rydyn ni wedi’i datblygu wedi’i chydnabod fel hyn.

"Gan weithio ochr yn ochr â Q Chip, mae’r ymchwil wedi bod yn fodd i ni ddatblygu dull newydd o dyfu celloedd wnaiff helpu i gynhyrchu amgylcheddau sy’n debycach i’r rhai gewch chi yn y corff. Gallwn ni felly gynhyrchu amodau sy’n cydberthnasu â’r canlyniadau y bydden ni’n disgwyl eu gweld mewn pobl."

Meddai Dr Daniel Palmer, Pennaeth Ymchwil a Datblygu Q Chip: "Drwy gyfuno llwyfan microcemegol newydd Q Chip â model Dr BéruBé o glefyd yr ysgyfaint, nod y cydweithio ar y prosiect yw cynhyrchu cynheiliaid twf cell-benodol sy’n fodd i greu adeiladweithiau tebyg i feinwe ddynol ar gyfer ymchwilio i glefydau ac atffurfio."

Yn ystod y seremoni wobrwyo hefyd, cydnabuwyd datblygu Efelychydd Uwchsain "Claf Rhithiwr" gan gwmni deilliannol o Gaerdydd, MedaPhor Cyf. Mae’r cyd-brosiect hwnnw, dan arweiniad Mr Nazar Amso o Ysgol Meddygaeth y Brifysgol gyda’r Athro Nick Avis o Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Caerdydd, wedi datblygu offer newydd ac arloesol i hyfforddi myfyrwyr mewn seingraffeg.

Meddai Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, Dr David Grant, a fu wrth y llyw yn y seremoni wobrwyo: "Mae Gwobrau Arloesi y Brifysgol, sydd bellach ar eu hunfed flwyddyn ar ddeg, yn gyfle i fawrygu’r cysylltiadau a’r cydweithio llwyddiannus rhwng y Brifysgol a byd diwydiant.

"Mae’r enillwyr eleni unwaith eto’n enghreifftiau o’r gwaith y mae’r Brifysgol yn ei wneud i helpu byd diwydiant yng Nghymru ac i ddatblygu atebion newydd ac arloesol i fyd busnes.

"Ar ran y Brifysgol, hoffwn longyfarch enillwyr y gwobrau ar eu campau nodedig."

Ymhlith enillwyr gwobrau blaenorol mae dylunio a chomisiynu cyfleuster newydd i adennill defnyddiau, gan ddefnyddio pren meddal sydd wedi’i dyfu yma yng Nghymru i gynhyrchu tai fforddiadwy a charbon-isel.

Mae Gwobrau Arloesi Prifysgol Caerdydd yn rhan allweddol o’i Rhwydwaith Arloesi. Nod Rhwydwaith Arloesi Prifysgol Caerdydd, a sefydlwyd ym 1996, yw datblygu rhwydwaith cryf i fyd busnes yn yr economi gwybodaeth rhanbarthol.

Mae’r Rhwydwaith yn darparu cyfleoedd i sefydlu cysylltiadau busnes-i-fusnes a busnes-i-brifysgol ar draws pob disgyblaeth.

Noddwyd gwobrau 2010 gan Geldards LLP, Fusion IP a Cyllid Cymru.

-Diwedd-

Nodiadau i olygyddion:

Rhwydwaith Arloesi Prifysgol Caerdydd yw un o’r digwyddiadau rhwydweithio mwyaf hirhoedlog a phoblogaidd ym myd busnes yng Nghymru. Ers ei greu ym 1996, mae cyfanswm o fwy na 9,700 o bobl wedi dod i’r 116 o ddigwyddiadau y mae ef wedi’u rhedeg i fusnesau ac arloeswyr lleol. Cynhelir digwyddiadau’n gyson yn y Brifysgol a mannau eraill, ac i bob cyfarfod daw cynrychiolwyr o amrywiaeth o gefndiroedd busnes.

Cydnabyddir y Rhwydwaith Arloesi gan fyd busnes, a’r rhai sy’n ymwneud â chynorthwyo busnesau, yn ffynhonnell bwysig o ddarpariaeth i ddatrys problemau a darparu adnoddau gwybodaeth. Ceir gwybod rhagor am y rhwydwaith yn: www.innovation-network.org.uk

Noddwyr

Noddwyd Gwobrau Arloesi Prifysgol Caerdydd 2010 gan Geldards LLP, Fusion IP a Chyllid Cymru.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth gan y noddwyr, cysylltwch â:

Geldards LLP
Clare McCarthy
Ffôn: 029 2023 8239
clare.mccarthy@geldards.co.uk

Fusion IP
Natalie Wilkinson
Cynorthwyydd Personol y Prif Weithredwr
Ffôn: 0114 275 5633
nataliewilkinson@fusionip.co.uk

Cyllid Cymru
Ffôn: 029 2033 8100
communciations@financewales.co.uk

I gael gwybod rhagor, i drefnu cyfweliad ag enillwyr y Gwobrau neu i gael sylwadau ganddynt, cysylltwch â:

Chris Jones

Cysylltiadau Cyhoeddus

Prifysgol Caerdydd

Ffôn: 029 20 874731

E-bost: jonesc83@caerdydd.ac.uk