Skip to content
Skip to navigation menu
Open for Business

Beth yw Datblygu Proffesiynol Parhaus (DPP)?

Un o amcanion allweddol y Brifysgol yw cael ei chydnabod yn ganolfan ddewisol ar gyfer addysg barhaus ac addysg broffesiynol. Mae DPP yn fodd i helpu pobl yn y gweithle i ddeall mwy am yr amgylchedd y maen nhw’n gweithio ynddo, y swydd y maen nhw’n ei gwneud a sut i’w gwneud yn well.

Yn yr amgylchedd o newid cyflym sydd ohoni, bydd sicrhau bod gweithwyr yn parhau i ddatblygu eu sgiliau i’r eithaf yn helpu sefydliadau i barhau’n arloesol, yn gystadleuol ac yn gyfoes o’u cymharu â’r datblygiadau diweddaraf mewn diwydiant.

Gall DPP gael ei gyflwyno mewn sawl ffordd:

Cwrs Byr 
Mae’r cyrsiau hyn at ei gilydd yn cyflwyno Datblygu Proffesiynol Parhaus am ychydig ddyddiau yn amser-llawn neu efallai unwaith neu ddwy yr wythnos am sawl wythnos.

Cynhadledd
 Bydd Cynadleddau DPP yn defnyddio cyfres o anerchiadau, gweithdai a chyflwyniadau i gyflwyno’r Datblygu Proffesiynol Parhaus. Mae’r rhain yn tueddu i fod yn ddigwyddiadau cymharol uchel eu proffil ac yn aml yn cael eu defnyddio i gyflwyno neu i gyfleu syniadau neu ddatblygiadau newydd mewn maes.

Seminar 
Mae seminarau’n tueddu i ganolbwyntio ar un maes penodol, gan gynnwys grŵp cymharol fach o bobl sy’n dod at ei gilydd gydag arweinydd seminar. Mae’r fformat yn tueddu i olygu cymysgedd o gyflwyniadau a thrafodaeth neu ddadleuon grŵp. Disgwylir fel rheol i aelodau’r seminar gymryd rhan weithredol, gan ofyn cwestiynau a chynnig eu safbwyntiau a’u syniadau eu hunain.

Cwrs ar-lein / Webinar
 Gall cyrsiau Datblygu Proffesiynol Parhaus ar-lein fod yn gyrsiau i’w lawrlwytho a’u cwblhau yn amser y myfyriwr, neu gallan nhw ei gwneud yn ofynnol i’r myfyriwr fewngofnodi a chwblhau sesiwn hyfforddi ar adeg benodol. Mae seminarau ar y we, neu “webinarau”, yn seminarau sy’n cael eu darlledu’n fyw i gyfrifiadur y sawl sy’n hyfforddi, lle gall gydadweithio ag arweinydd y seminar a gofyn cwestiynau drwy deipio ar ei fysellfwrdd. Mae cyrsiau dysgu cyfunol yn cynnwys cyfuniad o gydadweithio wyneb-yn-wyneb a dysgu ar-lein.

Cwrs pwrpasol 
Mae cyrsiau pwrpasol yn cael eu creu a’u rhedeg yn unswydd i’r cwsmer, naill ai yng nghyfleusterau’r Brifysgol neu yn swyddfeydd y cwsmer, ac maen nhw’n cael eu teilwra at anghenion penodol y cwsmer.

Gweithdy
 Mae gweithdai’n fath rhyngweithiol iawn o gyflwyno Datblygu Proffesiynol Parhaus. Gallan nhw gynnwys sesiynau mwy ymarferol, gan helpu drwy roi theori ar waith drwy feithrin sgiliau ymarferol sy’n berthnasol i’r gweithle. Maen nhw’n aml yn cael eu hymgorffori mewn mathau eraill o DPP, megis cyrsiau byr neu gynadleddau.