Skip to content
Skip to navigation menu
Open for Business

Cyllid

ReAct

Gallwn roi dyfarniad hyfforddi o hyd at £1,500 ichi, i’ch helpu i sicrhau’r sgiliau y mae arnoch eu hangen i ddod o hyd i swydd. Gallwch hyfforddi tra byddwch yn chwilio am swydd neu gallwch wneud cyrsiau i godi’r sgiliau angenrheidiol hyd yn oed os ydych chi’n bwriadu mynd yn hunan-gyflogedig yn y pen draw.

Mae cymorth o dan gynllun ReAct II ar gael i unigolion:

sydd wedi dod yn ddi-waith yn ystod y chwe mis diwethaf am fod eu swydd wedi mynd yn afreidiol, sy’n ddi-waith ar hyn o bryd ac sydd heb fod mewn cyflogaeth barhaus am chwe wythnos neu fwy ers colli eu swydd; neu sydd o dan rybudd ar hyn o bryd fod eu swydd yn dod i ben; ac

sydd heb wneud hyfforddiant wedi’i ariannu’n gyhoeddus ers i’w swydd ddod i ben, gan gynnwys ar y gyfres o raglenni dysgu sydd wedi’u seilio ar waith.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: wales.gov.uk/topics/educationandskills/skillsandtraining/reactemployers/?skip=1&lang=cy

GO Wales

Go Wales logo

Mae Cronfa Hyfforddi a Datblygu Graddedigion GO Wales yn cynnig cymorth ariannol i raddedigion sy’n gweithio mewn mentrau bach a chanolig yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag info@gowales.co.uk, neu ewch i

www.gowales.co.uk/training

Sgiliau Twf Cymru Llywodraeth Cymru
Cronfa Gymdeithasol Ewrop

European Social Fund

Nod y cynllun yw helpu 200 o gwmnïau i greu dros 3,000 o swyddi dros gyfnod o dair blynedd. I fod yn gymwys i gael cymorth, rhaid i’r cwmnïau ddangos bod ganddyn nhw gynllun twf credadwy a fydd yn arwain at greu cyfleoedd cyflogaeth yn eu cwmni. Gallai’r cynllun gynnwys marchnad newydd, cynhyrchion newydd, gwasanaethau newydd, contractau newydd neu fuddsoddiad arfaethedig.  Bydd y cwmnïau a gymeradwyir yn gallu cael hyd at £2,500 ar gyfartaledd am bob unigolyn a hynny at hyfforddiant a fydd o gymorth uniongyrchol i greu’r twf.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: wales.gov.uk/topics/educationandskills/skillsandtraining/skillsgrowth/?skip=1&lang=cy

Rhaglen Datblygu’r Gweithlu (Cyllid Dewisol)
Cronfa Gymdeithasol Ewrop

European Social Fund

Mae’r rhaglen yma’n caniatáu i sefydliadau â mwy na 10 o weithwyr gydweithio ag un o Gynghorwyr Datblygu Gweithlu (WDA) Llywodraeth Cymru yn rhad ac am ddim i asesu eu hanghenion o ran sgiliau arwain a rheoli. Mae cyllid yn cael ei ganiatáu yn ôl maint y sefydliad a’r sgiliau y mae eu hangen. Gall sefydliadau sydd â llai na 10 o weithwyr wneud cais yn uniongyrchol i Lywodraeth Cymru am gyllid tuag at ddatblygu sgiliau achrededig mewn arwain a rheoli. Mae’r ddau yn caniatáu cyfradd o 50% o’r cyllid.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: wales.gov.uk/topics/educationandskills/skillsandtraining/leadershipmanagement/;jsessionid=CD94F9A29B76C60B9FF6159DD9D4401E?skip=1&lang=cy