Skip to content
Skip to navigation menu
Open for Business

Cwestiynau Cyffredin

Dwi wedi gweld cwrs yr hoffwn ei wneud . Sut mae cadw lle?

Gallwch argraffu’n ffurflen archebu, ei llenwi a’i hanfon yn ôl drwy’r ffacs neu’r e-bost. Neu gallwch lenwi ffurflen archebu ar-lein os ydych chi’n bwriadu gofyn inni roi anfoneb ichi.

Ga i gadarnhad ar ôl imi archebu lle?

Cewch, cewch lythyr cadarnhau ar y dechrau ac wedyn y manylion llawn am ymuno â’r cwrs, gan gynnwys amserau, lleoliad a map ryw 10 diwrnod cyn i’r cwrs ddechrau.

Ble mae’r cyrsiau Datblygu Proffesiynol yn cael eu cynnal?

Mae’r cyrsiau’n cael eu cynnal yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes ym Mhrifysgol Caerdydd, ar Senghennydd Road.

Sut mae cyrraedd y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes?

Gallwch weld y cyfeiriad o ddrws i ddrws yma.

Beth fydd yn digwydd os na alla i ddod i’r cwrs?

Os cysylltwch â ni o leiaf 10 diwrnod gwaith cyn dechrau’r cwrs (15 diwrnod gwaith yn achos cyrsiau PRINCE2 ac MSP) cewch drosglwyddo i ddyddiad y cwrs nesaf os oes un wedi’i drefnu, neu byddwn yn rhoi ad-daliad ichi llai tâl gweinyddol o £40 (£100 yn achos cyrsiau PRINCE2 ac MSP).

Bydd y ffioedd yn cael eu fforffedu os byddwch yn canslo ar ôl y dyddiad yma.

Ga i gymhwyster ar ôl cwblhau cwrs?

Mae pawb yn cael tystysgrif bresenoldeb gan Brifysgol Caerdydd, ond mae rhai o’n cyrsiau’n cael eu hachredu’n allanol, er enghraifft PRINCE2. Gallwch weld rhagor o wybodaeth ar dudalennau gwe’r cyrsiau.

Beth yw’r nifer uchaf o fyfyrwyr sy’n cael dilyn cwrs?

Ar y rhan fwyaf o’n cyrsiau, mae yna uchafswm o 12 o fyfyrwyr er mwyn sicrhau bod pawb yn cael manteisio i’r eithaf ar yr hyfforddiant.

Rydyn ni newydd gwblhau arfarniad cwmni a byddai un o’r cyrsiau’n addas i lawer o’n gweithwyr ni. Oes modd archebu bloc o leoedd ar gwrs?

Oes, ond os ydych chi’n credu y byddai cwrs pwrpasol i’ch tîm yn fanteisiol, gall ein Tîm Datblygu Proffesiynol eich helpu i lunio cwrs i ateb eich anghenion hyfforddi.

Beth yw’r rheolau cyffredinol ynglŷn â’ch dillad ar y diwrnod?

Does dim rheolau ffurfiol. Mae’r rhan fwyaf o’r myfyrwyr yn gwisgo’n gyffyrddus ond yn smart.

Oes lluniaeth yn cael ei darparu ar ddiwrnod y cwrs?

Oes. Mae lluniaeth a chinio bwffe wedi’u cynnwys yn ffi’r cwrs.

Ydych chi’n darparu hyfforddiant mewnol ar y safle i sefydliadau?

Ydyn. Mae hyfforddiant mewnol yn ddewis cost-effeithiol os oes gan eich sefydliad nifer o bobl a fyddai ar eu hennill o ddilyn cwrs penodol.

Mae’n rhaglen cyrsiau Agored ar gyfer Busnes yn gallu cael ei theilwra i ateb anghenion penodol eich sefydliad chi o ran hyfforddiant. Gallwn ddatblygu cyrsiau pwrpasol ichi hefyd.

Gall y cyrsiau gael eu cynnal ar safle’ch sefydliad neu yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes. Cysylltwch ag un o’n Rheolwyr Datblygu Busnes i drafod eich anghenion hyfforddi.

Oes maes parcio ar gael gennych?

Eithriadol o gyfyngedig yw nifer y lleoedd ym meysydd parcio’r Brifysgol ac felly dyw’r rhain ddim ar gael i aelodau cyrsiau. Er hynny, mae sawl maes parcio cyhoeddus ar gael am gyfnodau byr a hir yn agos i’r Brifysgol (mae’r manylion ar y map sy’n cael ei anfon at y myfyrwyr). Mae modd parcio hefyd ar y ffyrdd yn yr ardal o amgylch y Ganolfan, lle mae system talu ac arddangos ar waith.