Skip to content
Skip to navigation menu

Telerau ac amodau

Ymrestru bythefnos ymlaen llaw ar gyfer Cyfrifiadureg

Os ydych chi am ymrestru ar gwrs cyfrifiadur mae’n RHAID ichi wneud hynny bythefnos o leiaf cyn i’r cwrs ddechrau. Bydd hynny’n caniatáu i gyfrif cyfrifiadur gael ei greu ichi ac i’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair gael eu hanfon at eich tiwtor er mwyn ichi eu defnyddio yn y wers gyntaf.

Talu

Rhaid talu wrth ymrestru bob amser. Yn ddelfrydol, dylech ymrestru cyn y dosbarth cyntaf ond mae modd ymrestru yn ystod y dosbarth cyntaf os oes lleoedd ar gael o hyd.

Anfonebau i Gyflogwyr

Os yw eich cwmni’n mynd i dalu am y cwrs, bydd angen ichi anfon llythyr awdurdodi oddi wrth eich cwmni. Wedyn bydd y Brifysgol yn darparu anfoneb ynglŷn â’r taliad.

Dileu Cyrsiau ac Ad-dalu

Mae’r Ganolfan yn cadw’r hawl i ddileu cyrsiau neu eu cwtogi. Pan fydd hyn yn digwydd, bydd ad-daliad llawn neu rannol yn cael ei roi yn awtomatig. Os ydych am dynnu’n ôl o’r cwrs, rhaid inni gael rhybudd mewn ysgrifen o leiaf bum diwrnod gwaith cyn dechrau’r cwrs. Wedyn gallan drefnu’r ad-daliad. Ar adegau prysur gall eich ad-daliad gymryd hyd at chwe wythnos i’w brosesu a bydd yna dâl gweinyddu o £10.00.

Myfyrwyr yn tynnu’n ôl ac Ad-dalu

Os ydych am dynnu’n ôl o’r cwrs, rhaid inni gael rhybudd mewn ysgrifen o leiaf bum diwrnod gwaith cyn dechrau’r cwrs. Wedyn byddwn yn prosesu’ch ad-daliad. Ar adegau prysur gall eich ad-daliad gymryd hyd at bedair wythnos i’w brosesu a bydd yna dâl gweinyddu o £10. Sylwch nad yw’r polisi ad-dalu hwn yn gymwys i deithiau astudio. Pan fydd cwrs wedi dechrau, fyddwn ni ddim yn rhoi ad-daliad i fyfyriwr sy’n penderfynu tynnu’n ôl wedyn.

Trosglwyddo

Ar ôl i’r cwrs ddechrau, mae’n bosibl y gallwn ni ganiatáu ichi drosglwyddo i gwrs arall o dan amgylchiadau penodol, er enghraifft os nad yw’r lefel yn briodol. Sylwch na fyddwn yn cytuno i drosglwyddiad yn awtomatig o dan bob amgylchiad, ac y dylai ceisiadau gael eu gwneud mewn ysgrifen (er y caiff y myfyrwyr ffonio yn achos ceisiadau brys). Os caniateir y trosglwyddiad ac os yw ffi’r cwrs newydd yr un fath neu’n is, fydd dim tâl yn cael ei godi arnoch. Os yw ffi’r cwrs newydd yn uwch yna rhaid ichi dalu’r gwahaniaeth yn llawn. Sylwch mai dim ond unwaith y cewch drosglwyddo ffi rhwng cyrsiau.

Ffioedd Aelodaeth Canolfannau Allanol

Mae’n bosibl y bydd rhai canolfannau, y tu allan i’r Brifysgol, yn codi tâl bach am ymaelodi â’r ganolfan, sef tâl sydd i’w dalu ar wahân ac nad yw’n cael ei godi gan y Brifysgol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am hyn, gofynnwch i’r ganolfan briodol.

Sylwch ei bod yn bosibl na fydd y derbynebau wedi cael eu hanfon erbyn i’r cwrs ddechrau.