Skip to content
Skip to navigation menu

Cynllunio Datblygu Personol

Mae Canolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes yn cynnig y cyfle i gymryd rhan mewn proses o Gynllunio Datblygu Personol (CDP).

Beth yw Cynllunio Datblygu Personol (CDP)?

Proses yw CDP sy’n anelu at wella’ch gallu i ddeall yr hyn rydych chi’n ei ddysgu a sut y bydd yn eich helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich profiad fel myfyriwr, a hynny drwy’ch helpu i gymryd cyfrifoldeb dros eich gwaith dysgu a chodi’ch ymwybyddiaeth o’r amryw o gyfleoedd ar gyfer datblygu.

Gall fod llawer o resymau gwahanol dros astudio yn y Ganolfan: diweddaru’ch sgiliau, datblygu’n broffesiynol, paratoi at astudiaethau ôl-raddedig neu o ran hwyl. Gallech ddilyn cwrs yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes fel rhan o’ch datblygu personol chi’ch hun neu, os ydych chi mewn swydd, gallai fod yn rhan o’ch datblygu proffesiynol parhaus. Efallai hefyd eich bod yn dilyn eich cwrs fel cam cyntaf tuag at fynd yn ôl i ddysgu er mwyn gweld pa lefel o astudio mewn addysg uwch sy’n briodol ichi.

Beth bynnag fo’ch cymhelliant dros gymryd cwrs, nod proses Cynllunio Datblygu Personol yw eich helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich amser yn y brifysgol a sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r holl gyfleoedd sydd ar gael.

Beth yw strwythur proses CDP?

Mae proses CDP y Ganolfan wedi’i seilio ar gylch parhaus o hunan-arfarnu, myfyrio a datblygu personol.

Pa gymorth gewch chi?

Er mai’r unigolion sy’n gyfrifol am gymryd rhan ym mhroses CDP, mae’r Ganolfan wedi ymrwymo i’ch helpu yn y gwaith yma. Mae ffurflenni i’ch helpu i feddwl am bob cyfnod sydd wedi’i amlinellu uchod wedi’u cynnwys yn y llawlyfr i Fyfyrwyr.

Mae Cynllunydd Personol a Phroffesiynol manylach ar gael hefyd:

Os ydych yn dymuno, gallwch drafod eich datblygiad gyda’ch Tiwtor, eich Darlithydd Cydlynol, eich cyd-fyfyrwyr neu aelodau o dîm cymorth y Brifysgol, sef y gwasanaeth cymorth i fyfyrwyr a’r gwasanaeth gyrfaoedd.