Skip to content
Skip to navigation menu

Llwybrau at radd ym Mhrifysgol Caerdydd


Mae Addysg Barhaus a Phroffesiynol wedi datblygu sawl llwybr i’ch helpu i gyflawni eich uchelgais ac astudio gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae pob llwybr wedi’i ddatblygu ar gyfer dysgwyr sy’n oedolion prysur. Golyga hyn eu bod yn cael eu haddysgu’n rhan-amser, min nos ac ar benwythnosau mewn awyrgylch cyfeillgar a hamddenol.  Gan amlaf, ni fydd angen i chi fod eisoes wedi ennill cymwysterau, a bydd digon o gymorth i ddatblygu eich sgiliau astudio.

PYNCIAU SYDD AR GAEL

Mae’r llwybrau hyn ar gyfer y rheiny sydd â phrofiad bywyd ac rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr nad ydynt efallai wedi cael addysg ffurfiol ers sawl blwyddyn.

pathway


NEWYDD!! – Llwybr at Radd mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Rydym yn hynod gyffrous i lansio’r Llwybr at Wleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol newydd. Mae model y Llwybr yn golygu bod modd i fyfyrwyr ennill 60 credyd mewn blwyddyn neu ddwy cyn symud ymlaen i’r Ysgol y maent am fynd iddi. Mae pob cwrs yn yr adran Gwleidyddiaeth a’r Gyfraith yn cynnig cyfleoedd i astudio materion sy’n effeithio arnom i gyd – bydd ein tiwtoriaid medrus yn eich helpu i fwynhau dysgu am y meysydd astudio cymhleth hyn.

Rhagor o wybodaeth

insideNarratives

Llwybr at Radd mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Athroniaeth

Os ydych wastad wedi breuddwydio dysgu rhagor am lenyddiaeth, iaith neu athroniaeth, cewch yr hyfforddiant a’r gefnogaeth i’ch galluogi i harneisio eich sgiliau. Bydd y llwybr newydd yn eich cyflwyno i bynciau newydd diddorol ac yn meithrin eich creadigrwydd. Byddwch yn dysgu am storïau: Y storïau yr ydym yn eu defnyddio i ddeall bywyd, y codau a’r patrymau sy’n ein cysylltu â’n gilydd, a’r syniadau sy’n sail i’r storïau a’r codau hynny.

Rhagor o wybodaeth

Astudio Llwybr y Gorffennol (ar gyfer gradd mewn Hanes, Archaeoleg neu Grefydd)

Mae Astudio’r Gorffennol yn cynnwys chwe modiwl 10 credyd cyffrous ac arloesol mewn archeoleg, astudiaethau crefyddol a hanes (hynafol, canoloesol a modern). Tra bod pob modiwl yn ddiddorol yn ei rinwedd ei hun, bydd y llwybr hefyd yn eich paratoi ar gyfer Addysg Uwch drwy roi’r profiadau a’r sgiliau y mae arnoch eu hangen i astudio graddau yn y pynciau hyn ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rhagor o wybodaeth

Llwybr at Gyfieithu 

Mae’r Llwybr at Radd mewn Cyfieithu yn gydweithrediad rhwng yr adran Addysg Barhaus a Phroffesiynol a’r Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’n cyfuno ein profiad helaeth o gefnogi oedolion ag arbenigedd cyffrous yr Ysgol ym meysydd addysgu ac ymchwil.

Rhagor o wybodaeth

Llwybr at Ieithoedd Modern

Mae’r Llwybr at Radd mewn Ieithoedd Modern yn gydweithrediad rhwng yr adran Addysg Barhaus a Phroffesiynol a’r Ysgol Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’n cyfuno ein profiad helaeth o gefnogi oedolion ag arbenigedd cyffrous yr Ysgol ym meysydd addysgu ac ymchwil.

Rhagor o wybodaeth

Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol

Os hoffech astudio’r Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol, bydd angen i chi gofrestru ar y modiwlau (cyrsiau) a restrir ar y dudalen hon, gan sicrhau eich bod yn cofrestru ar y Cyflwyniad i’r Gwyddorau Cymdeithasol cyn y dyddiad dechrau. Mae’r ffurflenni cofrestru ar gael ar ein gwefan ac yn y Dderbynfa.. Rhagor o wybodaeth 

 Llwybr at Reoli Busnes, Cyfrifeg neu Gyfrifeg a Chyllid

I gofrestru ar y Llwybr at Radd mewn Rheoli Busnes (BSc), cysylltwch â Jan Stephens (StephensJ4@caerdydd.ac.uk). Gallwch gofrestru ar y Llwybr at radd mewn Rheoli Busnes (BSc) o fis Gorffennaf 2014.

Rhagor o wybodaeth

Ein Cyfryngau, Ein Byd

Mae llwybr dilyniant Ein Cyfryngau, Ein Byd yn ffordd hyblyg a fforddiadwy o fynd ati i astudio graddau yn Ysgol Newyddiaduriaeth, Y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Prifysgol Caerdydd.

Rhagor o wybodaeth


 RHESYMAU DROS ASTUDIO AR LWYBR

 • Mae’r llwybrau yn eich paratoi i astudio ar lefel gradd
 • Gall gwaith a gwblheir ar Lwybr gyfrif tuag at eich gradd
 • Mae’r cyrsiau yn rhan-amser
 • Addysgir dosbarthiadau mis nos ac ar benwythnosau
 • Mae’r dosbarthiadau’n fach, yn gyfeillgar ac yn gefnogol
 • Cewch gyngor personol gan eich tiwtor neu eich Darlithydd Cydlynu
 • Gall cymorth ariannol fod ar gael i’ch helpu gyda ffioedd cyrsiau
 • Mae cyngor ariannol ar gael ynghylch astudio gradd
 • Mae cyngor a chefnogaeth ar gael ynghylch sgiliau astudio academaidd
 • Nid oes angen unrhyw gymwysterau blaenorol
 • Dyma eich cyfle i baratoi ar gyfer Addysg Uwch!

Efallai y bydd rhai myfyrwyr yn gallu hawlio cymorth ariannol. Ewch i’n tudalennau am gymorth ariannol.