Skip to content
Skip to navigation menu

Ariannu’ch addysg

Darllenwch er mwyn gweld a ydych chi’n gymwys i gael gostyngiadau prisiau neu hyd yn oed cyrsiau AM DDIM. Ceir manylion isod am y cynlluniau sydd ar gael a’r meini prawf angenrheidiol i unigolion sy’n chwilio am gymorth ariannol. Os oes gennych chi gwestiynau sydd heb gael eu hateb yma, cysylltwch â ni ac fe fyddwn ni’n ddigon bodlon helpu!

Cynllun Anwybyddu Ffioedd CCAUC

Os nad oes gennych chi radd gyntaf, a’ch bod yn cael budd-daliadau penodol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau neu os ydych chi wedi cofrestru fel ceisiwr gwaith ers o leiaf chwe wythnos, mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael anwybyddu’ch ffioedd i gyd o dan Gynllun Anwybyddu Ffioedd CCAUC (Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru).

Rhagor o wybodaeth am y Cynllun Anwybyddu Ffioedd a manylion cymhwystra.

Cynllun Bwrsariaethau Canolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes 2013/14

Mae Canolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes yn trefnu bod nifer cyfyngedig o fwrsariaethau ar gael o fis Medi 2010 ymlaen. Bydd y rhain yn darparu cymorth ariannol i fyfyrwyr o gefndir incwm is, ac yn enwedig y rhai nad ydyn nhw’n gymwys ar gyfer cynlluniau eraill, fel y Cynllun Anwybyddu Ffioedd Myfyrwyr, sydd wedi ymrestru ar raglenni penodol.

ReAct

Ydych chi ar fin cael neu ydych chi wedi cael eich gwneud yn afreidiol yn y chwe mis diwethaf? Oeddech chi’n gwybod ei bod yn bosibl bod gennych chi hawl i gael arian at hyfforddiant o dan raglen ReAct Llywodraeth Cymru. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag:

Eleri Lewis
Rheolwr ReAct 
Llywodraeth Cymru 
Ffôn: 01792 765 882
E-bost: eleri.lewis@cymru.gsi.gov.uk

Sylwch fod ReAct yn cael ei ariannu drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

GO Wales

Mae Cynllun Hyfforddi a Datblygu Graddedigion GO Wales yn cynnig cymorth ariannol o hyd at £1500 i raddedigion (*neu rai cyfatebol) sy’n hunan-gyflogedig neu sy’n gweithio mewn mentrau bach a chanolig yng Nghymru. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â gowalesgtd@caerdydd.ac.uk neu ffoniwch 029 2087 0123 (dydd Mercher i ddydd Gwener)

*gradd neu unrhyw gymhwyster Lefel 4 yr NQF (e.e. gradd gyntaf, gradd arall, diploma Addysg Uwch, HND, HNC etc…)

Y Fargen Newydd

Caiff ceiswyr swyddi cymwys wneud cais am gymorth i ailhyfforddi neu i astudio er mwyn gwella’u sgiliau, tra bôn nhw’n cael budd-daliadau. Mae gwahanol gategorïau o gymorth ar gael ac mae’n bosibl y gall cyflogwyr sy’n cymryd rhan yn y Fargen Newydd gael arian tuag at hyfforddi gweithwyr sydd ar y Fargen Newydd.

Cysylltwch â’ch Canolfan Gwaith a threfnu gweld Cynghorydd Personol Bargen Newydd i weld a ydych chi’n gymwys.

Mae rhagor o wybodaeth am y Fargen Newydd ar gael drwy ffonio 0845 606 2626.

Gostyngiad Ffioedd

Os nad ydych chi’n gymwys ar gyfer unrhyw un o’r Cynlluniau Cymorth Ariannol, mae’n dal yn bosibl eich bod yn gymwys i gael y gostyngiadau sy’n cael eu cynnig gan y Ganolfan. Dangosir y gostyngiadau wrth ochr y ffi safonol ar gyfer pob cwrs. Er enghraifft:

reduced-fee

Cymhwystra

Mae gostyngiad yn eu ffioedd ar gael i’r rhai sy’n cael:

neu sydd:

Mae’n bosibl hefyd fod gostyngiadau ar ffioedd ar gael i fyfyrwyr. Cysylltwch â’r Ganolfan i gael y manylion.

Tystiolaeth o Hawl

Rhaid ichi roi tystiolaeth o’ch hawl i gael gostyngiad ar eich ffioedd wrth ichi ymrestru. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn ynghylch prawf o’ch hawl, cysylltwch â’r Ganolfan.

Amodau

Sylwch nad oes gostyngiad ar eich ffioedd ar gael os yw’r ffi yn cael ei thalu gan noddwr. Allwn ni ddim ad-dalu na gostwng costau cludiant, lluniaeth, llety na ffioedd eraill heblaw hyfforddiant sy’n rhan o weinyddu’r cwrs. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni.

Talu fesul rhandaliadau

Yn achos cyrsiau lle mae’r ffi sy’n daladwy yn fwy na £285, gallwch dalu mewn dau randaliad ar gyfer y cyrsiau unigol (heb gynnwys cyrsiau ar-lein). Mae angen talu’r rhandaliad cyntaf, sef naill ai £210 (ar gyfer cyrsiau lle mae’r ffi rhwng £285 a £399) neu £260 (lle mae ffi’r cwrs yn £400 a rhagor) wrth ichi ymrestru. Cewch wybod drwy lythyr wedyn am ddyddiad yr ail daliad a faint i’w dalu. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch â’n staff ymrestru ar 02920 870000 neu dysgu@caerdydd.ac.uk