Skip to content
Skip to navigation menu

Cwestiynau Cyffredin

Gobeithio y gwelwch chi fod yr wybodaeth isod yn ateb eich cwestiynau. I gael gwybodaeth gynhwysfawr am bopeth sydd wedi’i restru yma, edrychwch ar y Llawlyfr i Fyfyrwyr. Os na allwch chi weld yr ateb, mae croeso ichi gysylltu â ni a byddwn yn falch o helpu!

Pryd i ymrestru a sut

Yn achos rhai cyrsiau, mae’n orfodol ymrestru ymlaen llaw, ac fe ddylai hyn gael ei ddangos yn glir yn y prosbectws. Mae hyn yn arbennig o wir am y cyrsiau hynny lle mae ar y myfyrwyr angen cyfrif cyfrifiadur, gan y bydd yn caniatáu i’r cyfrif gael ei greu ac i enw defnyddiwr a chyfrinair gael eu hanfon atoch ymlaen llaw.

Os hoffech ymrestru ar unrhyw rai o’r cyrsiau sydd wedi’u rhestru o dan y pennawd Cyfrifiadureg, rhaid ichi wneud hynny o leiaf bythefnos cyn dechrau’r cwrs.

Yn achos pob cwrs arall, os oes modd, rydyn ni’n gofyn ichi ymrestru ar gyfer y cwrs cyn dechrau’r dosbarth cyntaf (gweler yr adran ‘Sut i ymrestru’ isod). Os byddwch am ryw reswm yn methu ymrestru ymlaen llaw, dylech ymrestru yn y dosbarth cyntaf.

1.Ymrestrwch mor gynnar â phosibl oherwydd:

◦ Bydd y cyrsiau poblogaidd yn llenwi’n gyflym – gwnewch yn siŵr o’ch lle drwy ymrestru’n gynnar.

◦ Gall cyrsiau lle nad oes digon wedi ymrestru gael eu dileu. Mae hyn yn arbennig o wir am Ysgolion Undydd.

◦ Os yw eich cwrs yn un achrededig, bydd ymrestru’n gynnar yn rhoi amser ichi wneud cais am gerdyn adnabod a cherdyn llyfrgell cyn i’r cwrs ddechrau. Gallwch weld y cyfan y mae arnoch ei angen ynglŷn â hyn yn y Llawlyfr i Fyfyrwyr.

2. I gael ffurflen ymrestru gallwch naill ai:

◦ Lawrlwytho ac argraffu’r ffurflen ymrestru ddwyieithog (os cewch unrhyw anhawster i weld y ffurflenni, gallwch lawrlwytho’r Adobe Reader yn rhad ac am ddim), neu

◦ Cysylltu â ni i ofyn i un o’r Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr anfon ffurflen atoch.

3. Llenwch eich ffurflen ymrestru.

◦ Llenwch bob adran ar y ffurflen ymrestru mewn priflythrennau a llofnodi’r datganiad ar ddiwedd y ffurflen. Does dim modd prosesu ffurflen heb lofnod a chaiff ei hnafon yn ôl atoch i gael ei llofnodi.

4. Ar ôl ei llenwi, anfonwch y ffurflen aton ni.

◦ Ar ôl ei llenwi, gallwch anfon y ffurflen ymrestru a’r taliad yn ôl drwy’r post neu’r ffacs

◦ Fel arall, gallwch ymrestru’n bersonol yn y Ganolfan. Mae’r Dderbynfa ar agor rhwng 9:00am a 4:30pm ar ddydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau a dydd Gwener, a rhwng 9:45am a 4:30pm ar ddydd Mercher. Gall ein Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr cyfeillgar ateb unrhyw gwestiwn a all fod gennych.

◦ Ar hyn o bryd does dim modd cymryd ymrestriad na thaliad dros y ffôn nac ar-lein.

Ffioedd a thalu

Mae ffi lawn a ffi ostyngedig pob cwrs llawn yn cael eu dangos yn y cofnod ar y cwrs unigol yn y prosbectws neu ar y we. Gweler yr adran isod ynghylch Cymorth Ariannol i weld a ydych chi’n gymwys i gael cymorth ariannol neu ffi ostyngedig.

Rhaid gwneud eich taliad wrth ymrestru bob amser a dylech ymrestru cyn y dosbarth cyntaf neu yn ystod y dosbarth cyntaf (gweler yr adran Pryd i ymrestru)

Cewch dalu â siec, archeb bost, arian parod, Switch/Maestro neu Visa/MasterCard neu ag Archeb Brynu Masnach Fewnol Prifysgol Caerdydd. Cewch lenwi manylion eich cerdyn ar y ffurflen, neu amgáu siec neu archeb bost. Peidiwch ag anfon arian parod drwy’r post.

Os oes cyflogwr (heblaw Prifysgol Caerdydd) am dalu am y cwrs a’i fod yn dymuno cael anfoneb, dylai’r cyflogwr roi gwybod am hynny mewn ysgrifen, a dylech amgáu’r wybodaeth yma gyda’ch ffurflen ymrestru.

Os ydych yn hawlio’ch ffioedd cyfan drwy Gynllun Anwybyddu Ffioedd CCAUC, amgaewch y ffurflen gais am Anwybyddu Ffioedd a’r prawf perthnasol o’ch hawl gyda’ch ffurflen ymrestru.

Os ydych yn gwneud cais am ffi ostyngedig o dan gonsesiynau’r Ganolfan, yna dylech gyplysu’r prawf perthnasol o’ch hawl â’ch ffurflen ymrestru. Dylai’r prawf fod wedi’i ddyddio dim mwy na chwe wythnos cyn y dyddiad pan fyddwch yn ymrestru. Cysylltwch â’r Ganolfan os oes arnoch angen cyngor am y math o brawf y mae ei angen.

Cynlluniau Cymorth Ariannol a Gostyngiadau Ffioedd i Fyfyrwyr Rhan-amser

Mae nifer o opsiynau talu ar gael sydd ar gael i unigolion sy’n chwilio am gymorth ariannol i dalu ffioedd cyrsiau.

Mae manylion yr opsiynau sydd ar gael ar hyn o bryd i’w gweld ar ein tudalennau Cyllid.

Telerau ac amodau ymrestru

Cadarnhau’ch archeb a lleoliad y dosbarthiadau

Dim ond os na allwn dderbyn eich ymrestriad am ryw reswm y byddwn yn cysylltu â chi.

Os na fyddwch yn clywed gennyn ni, dylech ddod i’r cyfarfod cyntaf ar yr adeg a’r dyddiad ac yn y lleoliad sydd wedi’u nodi yn Choices.

Bydd amserlenni i’w gweld yn y Ganolfan, yn Adeilad y Dyniaethau ac yn adeiladau eraill y Brifysgol yn dangos pa ystafelloedd sy’n cael eu defnyddio, a dylech chwilio am rif ystafell eich dosbarth ar y rhain pan ddewch chi i’r sesiwn cyntaf.

Faint o amser dylwn i ei dreulio yn astudio?

Mae pob cwrs achrededig yn gofyn cyfnodau o baratoi ac astudio’n annibynnol yn ychwanegol at y cyfarfodydd wythnosol ar yr amserlen, a hynny er mwyn sicrhau eich bod yn elwa i’r eithaf o ddilyn y cwrs. Bydd natur y gwaith astudio annibynnol yn amrywio o’r naill bwnc i’r llall. Paratoi at aseiniadau fydd y gwaith pwysicaf, ond gall gweithgareddau eraill gynnwys darllen, mynd i’r llyfrgell, chwilio am wybodaeth ar y rhyngrwyd, a pharatoi at brofion y bydd y tiwtor yn eu gosod i’r dosbarth yn y dyfodol.

Wrth benderfynu faint o amser a ddylai gael ei dreulio ar astudio’n annibynnol, mae’r Ganolfan yn defnyddio’r confensiwn bod un credyd yn cyfateb i 10 awr o ddysgu. Felly, os ydych chi wedi ymrestru ar gwrs 10-credyd, nifer yr oriau dysgu fydd 100. Efallai fod hynny’n swnio’n dipyn o faich! Ond, o rannu’r oriau hyn dros 10 wythnos (sef cyfnod arferol cwrs 10-credyd), mae’n llawer mwy hydrin:

Amser astudio ar yr amserlen: 20 awr (sef sesiynau dwy-awr wyneb yn wyneb dros y 10 wythnos)

Amser astudio annibynnol: 80 awr, sy’n cyfateb i 8 awr yr wythnos dros gyfnod o 10 wythnos (sylwch mai rhifau ar gyfartaledd yw’r rhain, gan eich bod chi fel rheol yn treulio mwy o amser yn astudio’n annibynnol cyn rhoi aseiniadau i mewn).

Sylwch mai un enghraifft benodol yw hon: bydd y gydran o astudio ar yr amserlen o’i chymharu â’ch amser astudio annibynnol, ac union natur y ddau, yn amrywio o’r naill bwnc i’r llall, ac o’r naill gwrs i’r llall. Mae’n bwysig, felly, eich bod yn siarad â’ch tiwtor neu â’r Darlithydd Cydlynol i gael canllawiau mwy penodol am y cwrs rydych chi’n astudio arno.