Skip to content
Skip to navigation menu

Gofynion mynediad, credydau a chymwysterau

Mae’n cyrsiau i gyd yn gyrsiau rhan-amser ac mae’r rhan fwyaf yn agored i bawb.

Beth yw Credydau?

Mae credydau’n rhan o gynllun cenedlaethol sy’n caniatáu ichi weithio yn y mwyafrif o’r prifysgolion tuag at ddyfarniad sydd wedi’i gydnabod yn genedlaethol. Maen nhw’n gydnabyddiaeth eich bod wedi llwyddo i gwblhau uned astudio. Mae credydau fel arfer yn cael eu rhoi i uned astudio fesul 10. Maen nhw’n dangos ar ba lefel rydych chi’n gweithio, a faint o waith sydd wedi’i wneud.

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae pob uned astudio’n cael ei alw’n fodiwl ac mae pob modiwl fel arfer yn werth 10, 20 neu 30 o gredydau. Yng Nghanolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes, rydyn ni’n galw modiwlau yn gyrsiau ac fe welwch chi fanylion am faint o gredydau sy’n perthyn i bob cwrs yn Choices ac ar Daflenni Ffeithiau’r Cyrsiau.

Mae credydau’n cael eu cynnig ar lefelau gwahanol, fel a ganlyn:

Sylwch y gall fod rhaid cael profiad neu gymwysterau blaenorol ar gyfer rhai cyrsiau Lefel 2 (Lefel 5 CQFW). 

Ystyr CQFW yw Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru, sy’n fframwaith sy’n caniatáu i gyraeddiadau ym mhob math o addysg a hyfforddiant gael eu cydnabod a’u cymharu.

Rhagor o wybodaeth am Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru

Sut mae cymhwyso i ennill credydau?

Os ydych chi wedi ymrestru ar gwrs sy’n cynnwys credydau yna mae angen ichi gwblhau’r asesiadau’n llwyddiannus (gweler y Llawlyfr i Fyfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth am asesu).

At ba gymwysterau y ca i astudio?

Mae pedwar cymhwyster yn cael eu cynnig yng Nghanolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes: Tystysgrifau Sylfaen, y Dystysgrif Addysg Uwch, Tystysgrifau Astudiaethau Uwch Lefel 2 a Diploma Addysg Uwch.

Tystysgrifau Sylfaen

Dyfarniadau adrannol yw Tystysgrifau Sylfaen, ac maen nhw’n cael eu dyfarnu ar ôl ichi ennill 60 o gredydau mewn un pwnc. Mewn rhai achosion, mae’r cyfuniad o gyrsiau wedi’i ddiffinio ymlaen llaw. Os ydych yn dymuno astudio ar gyfer Tystysgrif Sylfaen, cysylltwch â’r darlithydd cydlynol priodol i drafod eich opsiynau. Gall y credydau y byddwch yn eu hennill tuag at Dystysgrif Sylfaen gyfrif tuag at Dystysgrif Addysg Uwch hefyd.

Rhestr o dystysgrifau sylfaen

Tystysgrif Addysg Uwch

Mae’r cymhwyster hwn yn cael ei gydnabod yn genedlaethol ac mae’n cael ei ddyfarnu gan Brifysgol Caerdydd ar ôl ichi ennill 120 o gredydau lefel 1 o unrhyw gyfuniad o gyrsiau (mae hyn yn cyfateb i’r gwaith y mae angen ei wneud yn ystod blwyddyn gyntaf gradd israddedig amser-llawn). Y terfyn amser ar gyfer ennill y cymhwyster yw 10 mlynedd. Dim ond unwaith yn y dystysgrif y caniateir i gredydau pob modiwl unigol gael eu cynnwys. Cewch ddefnyddio credydau lefel 2 yn lle credydau lefel 1. Ond, os ydych yn bwriadu astudio ymhellach, hynny yw tuag at Ddiploma, rhaid ichi gofio na fydd modd cyfrif y credydau lefel 2 hyn at y Ddiploma hefyd.

Tystysgrif Astudiaethau Uwch Lefel 2

Dyfarniadau adrannol yw Tystysgrifau Astudiaethau Uwch Lefel 2 ac maen nhw’n cael eu dyfarnu ar ôl ichi sicrhau 60 o gredydau mewn un pwnc ar lefel 2. Mae’r cyfuniad o gyrsiau wedi’i ddiffinio ymlaen llaw yn y mwyafrif o bynciau.

Rhestr o dystysgrifau astudiaethau uwch

Diploma Addysg Uwch

Mae’r cymhwyster hwn yn cael ei gydnabod yn genedlaethol. Mae’n ddyfarniad lefel 2 ac mae’n cael ei ddyfarnu gan Brifysgol Caerdydd ar ôl ichi ennill 120 o gredydau lefel 2. Y terfyn amser ar gyfer ennill y cymhwyster yw 10 mlynedd. I gael gwybodaeth am y gofynion mynediad a’r amrywiaeth o bynciau sydd ar gael ar hyn o bryd, gweler y Daflen Ffeithiau am y Ddiploma.

Symud ymlaen

Mae’n bosibl defnyddio’n cyrsiau ni er mwyn symud ymlaen i raglen i israddedigion. Mae’r cyrsiau’n rhoi tystiolaeth bod gennych y gallu i astudio ar lefel gradd, p’un a ydych chi wedi astudio Safon Uwch yn y gorffennol neu beidio. Os ydych yn dymuno i unrhyw fodiwlau gyfrif fel credydau tuag at eich gradd, bydd rhaid iddyn nhw gyd-fynd â modiwlau yn rhaglen y radd. Mae hyn yn bosibl weithiau. Os ydych yn ystyried symud ymlaen i astudio at radd israddedig neu ôl-raddedig, mae’n syniad da siarad ag un o’n darlithwyr cydlynol. Os ydych yn glir pa gwrs yr hoffech ei ddilyn mae’n fuddiol yn aml siarad â thiwtor derbyn y cwrs hwnnw er mwyn cael syniad am y ffordd fwyaf priodol i baratoi at y cwrs cyn ichi ddechrau. Yn dibynnu ar eich profiad addysgol a’ch profiad arall, fe allai fod yn ofynnol ichi wneud mwy neu lai o waith paratoi. I lawer o fyfyrwyr, Tystysgrif Sylfaen yw’r llwybr gorau i’w ddilyn.

Seremoni Wobrwyo Flynyddol

Bob blwyddyn mae’r Ganolfan yn cynnal ei Seremoni Wobrwyo ei hun, lle gall y myfyrwyr dderbyn eu dyfarniad yng nghwmni eu cyd-fyfyrwyr, eu ffrindiau a’u teulu.