Skip to content
Skip to navigation menu

Hygyrchedd i Fyfyrwyr Anabl

Mae’r Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes yn ceisio sicrhau bod ei holl raglenni ar gael i bawb. Rydyn ni am groesawu pawb i’n cyrsiau ac rydyn ni’n gwneud ein gorau glas i’w cynnwys, o ran y mynedfeydd i’r adeiladau neu o ran cynorthwyon dysgu. Mae’r Dderbynfa’n ddigon bodlon ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych yn hyn o beth.

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i wella mynediad i’w chyfleusterau. Mae cynlluniau’r Brifysgol yn cynnwys eitemau sy’n ymwneud yn benodol â chyfleusterau i fyfyrwyr sydd ag anghenion penodol, yn ogystal â chynlluniau adnewyddu er mwyn gwella hygyrchedd yr amgylchedd yn gyffredinol. Mae gwaith wedi’i wneud neu wrthi’n cael ei wneud i ddarparu rhampiau, cadeiriau dianc, drysau mynediad awtomatig, drysau lletach yn y coridorau, drysau â modur mewn lifftiau, larymau a thai bach hwylus.

Mae’r Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes hefyd yn defnyddio safleoedd sy’n perthyn i sefydliadau eraill ac yn yr achosion hyn rydyn ni’n ceisio sicrhau eu bod mor hwylus â phosibl eu cyrraedd, o gofio’r amgylchiadau yn lleol.

Gallwn fodloni anghenion pobl sydd â nam ar eu golwg neu eu clyw ar lawer o gyrsiau, ond ichi wneud cais. Gadewch inni wybod os oes arnoch angen y cyfleusterau hyn neu gyfleusterau eraill, naill ai wrth lenwi’r ffurflen ymrestru neu drwy gysylltu â’r Dr Jill Baird (Ffôn: 029 2087 4953 bairdjf1@caerdydd.ac.uk).

Mae’n bosibl hefyd y gallwn ddarparu mapiau a rhagor o wybodaeth berthnasol am barcio etc.

Rhagor o wybodaeth am hygyrchedd