Skip to content
Skip to navigation menu

Cyfrifon Cyfrifiadur

i fyfyrwyr ar gyrsiau achrededig yn unig

Pam agor cyfrif?

O gael cyfrif cyfrifiadur Prifysgol Caerdydd bydd gennych eich cyfeiriad e-bost eich hun a’r cyfle i ddefnyddio llawer o feddalwedd. Bydd gennych chi hefyd gysylltiad â’r rhyngrwyd a all gynnig llawer o gyfleoedd dysgu, gan ganiatáu ichi gadw mewn cysylltiad â’r Ganolfan drwy’r wefan yma. Byddwch hefyd yn cael defnyddio LibrarySearch ar-lein y Brifysgol i chwilio am lyfrau a chyfnodolion ac os oes gennych chi gerdyn llyfrgell gallwch gadw llygad ar eich cyfrif llyfrgell ac archebu eitemau ar-lein.

Sut mae agor cyfrif?

Os ydych chi wedi ymrestru ar gwrs cyfrifiadureg, bydd cyfrif cyfrifiadur wedi’i roi ichi yn awtomatig – fydd dim angen ichi wneud dim byd arall.

Os ydych chi wedi ymrestru ar gwrs achrededig mewn unrhyw bwnc arall, dylech lenwi’r Ffurflen Gais am Gyfrif Cyfrifiadur yma. Wedyn caiff manylion eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair eu hanfon atoch drwy’r post.

Telerau ac amodau

1.Dim ond myfyrwyr ar gyrsiau achrededig sydd â hawl i gael cyfrif cyfrifiadur Prifysgol Caerdydd.

2.Ni fydd cyfrifon yn cael eu creu nes bod y Ganolfan wedi cael taliad y myfyriwr.

3.Bydd y cyfrifon yn aros ar agor tan ddiwedd y sesiwn academaidd ac wedyn cânt eu dileu heb roi rhybudd – cynghorir y myfyrwyr y dylent wneud copïau o unrhyw ffeiliau yr hoffent eu cadw cyn diwedd y sesiwn academaidd.

4.Gall cyfrifon sydd heb eu defnyddio am gyfnod o fwy na thri mis gael eu dileu.

5.Bydd angen i fyfyrwyr sy’n ymrestru ar gwrs yn y flwyddyn academaidd ddilynol wneud cais newydd am gyfrif.

6.Llywodraethir y ffordd dderbyniol i ddefnyddio cyfrifon gan Reoliadau’r Brifysgol.

7.Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i dynnu’r cyfle i ddefnyddio cyfrif cyfrifiadur yn ôl, heb roi rhybudd, os yw o’r farn bod cyfleusterau’r Brifysgol yn cael eu defnyddio mewn modd amhriodol.

Ble i gael hyd i gyfrifiadur

Gall myfyrwyr Addysg Gydol Oes ddefnyddio’u henw defnyddiwr i fewngofnodi ar unrhyw un o’r cyfrifiaduron sydd ar gael ar hyn o bryd o amgylch y Brifysgol i fyfyrwyr israddedig yn y llyfrgelloedd.

Yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes, mae yna gyfrifiaduron yn y Caffi Seibr ac yn Llyfrgell Senghennydd.

Cymorth cyfrifiadura

Mae gan Ganolfan Cyfrifiadura’r Adran Gwasanaethau Gwybodaeth wasanaeth cymorth TG i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd (mae cymorth ar gael hefyd yn y llyfrgelloedd). Cysylltwch â’r Adran Gynghori i gael cymorth ynglŷn â meddalwedd a’r Ddesg Gymorth i roi gwybod am namau.

Angen rhagor o sgiliau TG?

Mae’r Adran Gwasanaethau Gwybodaeth yn rhedeg cyfres o gyrsiau hyfforddi TG yn rheolaidd ac mae’r rhain yn agored i staff a myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. Ceir cyrsiau ar lefel sylfaenol, canolradd ac uwch a hynny yn y meysydd cyffredinol a ganlyn: