Skip to content
Skip to navigation menu

Cyrsiau Choices

Choices Autumn 2017 Prospectus

Mae’n bleser gen i’ch croesawu i rifyn 2016-17 o CHOICES; rhaglen Prifysgol Caerdydd o gyrsiau rhan-amser i ddysgwyr sy’n oedolion. Rydym yn cynnig ystod eang o bynciau i’w hastudio ar amrywiaeth o lefelau, o ddechreuwyr pur i lefel uwch. Nid oes angen llawer o gymwysterau arnoch, dim ond diddordeb mewn pwnc a pharodrwydd i’w astudio yng nghwmni pobl eraill. Rhestrir ein pynciau ar dudalen un.

Rydym hefyd wedi datblygu Llwybrau Gradd sy’n cynnig llwybr rhan-amser i raddau israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd (gweler y blwch isod). Felly p’un a ydych yn astudio gyda ni ar gyfer datblygiad personol, i wella eich rhagolygon gyrfa, neu i gynyddu eich gwybodaeth, gallwch ddisgwyl cael eich ysgogi a’ch herio, ac ar y rhan fwyaf o gyrsiau, ennill credydau tuag at gymhwyster o Brifysgol Caerdydd.

Dymuniadau gorau,

Dr Zbig Sobiesierski

Cyfarwyddwr, Addysg Barhaus a Phroffesiynol


Y Dyniaethau

Mae’n dda gennyn ni gynnig amrediad cyffrous o gyrsiau yn y Dyniaethau sydd wedi’u bwriadu’n unswydd i danio’ch dychymyg. Edrychwch ar ein cyrsiau mewn Ysgrifennu Creadigol, Astudiaethau Hanes, Cerddoriaeth ac Athroniaeth.

Ieithoedd

Mae’n cyrsiau iaith yn amrywiol iawn gan rychwantu ieithoedd sy’n cael eu siarad ledled y byd, gan gynnwys Sbaeneg, Ffrangeg, Tsieinëeg, Arabeg, Almaeneg, Eidaleg, Japaneg a llawer mwy (gan gynnwys Cyfieithu ar y Pryd yn y Gwasanaeth Cyhoeddus).

Busnes a Rheoli

Mae’r cyrsiau sydd wedi’u datblygu ar gyfer Astudiaethau Busnes a Rheoli yn adlewyrchu anghenion pobl sy’n gweithio mewn amgylchedd deinamig sy’n newid, ac angen cyflogwyr am weithwyr medrus.

Cyfrifiadureg

Os nad oes gennych fawr o wybodaeth am gyfrifiaduro, dylai’n cyrsiau ni roi sylfaen gadarn ichi mewn meysydd amrywiol a diddorol: cronfeydd data, rhaglennu, dylunio ar gyfer y we a sgriptio.

Edrych ar y Gorffennol

Mae Edrych ar y Gorffennol wedi’i ddatblygu i’ch helpu i wireddu’ch uchelgais o astudio hanes, hanes yr henfyd, archaeoleg neu grefydd ar lefel gradd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Mae’n cyrsiau yn y Gyfraith yn ateb awydd cynyddol ymysg y cyhoedd i ddeall a herio’r modd rydyn ni’n cael ein llywodraethu, a phwy yn ein cymdeithas ni sy’n gwneud y rheolau a’r rheoliadau ynglŷn â byw ein bywyd beunyddiol.

Byw yn Lleol Dysgu’n Lleol

Mae hyd at 40 o gyrsiau AM DDIM yn cynnig cyfleoedd dysgu atyniadol a hyblyg, sydd wedi’u bwriadu i helpu myfyrwyr yn y gymuned i symud ymlaen i’r cyfnod nesaf, boed gwaith, coleg neu brifysgol.

Llwybrau at Radd ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae Canolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes wedi datblygu nifer o lwybrau i’ch helpu i wireddu’ch uchelgais o astudio at radd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gwyddoniaeth a’r Amgylchedd

Mae gwyddoniaeth yn rhan o ffabrig y gymdeithas, ac mae’n gallu ni i gwestiynu a deall sut mae pethau’n ymddwyn yn rhan bwysig o’r hyn sy’n ein gwneud ni’n ddynol.

Astudiaethau Cymdeithasol

Mae’n cyrsiau ni mewn Cymdeithaseg yn cynnig cyflwyniad da i astudio cymdeithas gyfoes Prydain. Rydyn ni’n cynnig cyrsiau hefyd mewn Seicoleg, Cwnsela a Niwro-ieithyddiaeth.

Datblygu Proffesiynol

Mae’r Tîm Datblygu Proffesiynol yn cynnig cyfle ichi ddilyn: cyrsiau byr, cyrsiau arbenigol, atebion dysgu cyfunol, achredu, cyrsiau pwrpasol a chyfleoedd hyfforddi mewnol ym Mhrifysgol Caerdydd.