Diwrnod Agored Llwybrau Gradd – dydd Mercher 11 Ionawr 2017

graduates

Ai mynd i’r brifysgol oedd wastad eich nod?  Hoffech chi gael ail gyfle? Dewch i gael gwybodaeth am ein cyrsiau Llwybrau Gradd. Rydym yn cynnig rhaglenni sy’n galluogi oedolion i astudio tuag at radd o Brifysgol Caerdydd. Addysgir y rhaglenni yn rhan-amser ac nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol fel arfer*.

 • Cyfrifeg
 • Rheoli Busnes
 • Saesneg Iaith, Llenyddiaeth neu Athroniaeth (Naratifau Mewnol)
 • Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol (Ein Cyfryngau, Ein Byd)
 • Hanes, Archaeoleg a Chrefydd (Archwilio’r Gorffennol)
 • Ieithoedd Modern (Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg a Sbaeneg)
 • Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol
 • Translation
 • Gofal Iechyd NEWYDD eleni – gan gynnwys Nyrsio Oedolion, Nyrsio Iechyd Meddwl, Nyrsio Pediatrig, Bydwreigiaeth, Therapi Galwedigaethol, Ymarfer Gofal Llawdriniaethol, Radioleg a Radiotherapi.

Dewch draw i siarad â’n Cydlynwyr, a fydd yn gallu trafod eich opsiynau dysgu.

 • Dyddiad: Dydd Mercher, 11 Ionawr 2017
 • Amser: 12.00 – 2.00pm
 • Lleoliad: Gwe-gaffi, Addysg Barhaus a Phroffesiynol, 21-23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd CF24 4AG

studying

*Bydd angen o leiaf gradd B TGAU mewn Mathemateg (neu bwnc cyfatebol) ar ymgeiswyr i astudio Llwybr Gradd yn Ysgol Busnes Caerdydd; Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr sydd am ddilyn Llwybr Gradd mewn Ieithoedd Modern neu Gyfieithu fod wedi cyrraedd lefel benodol yn yr iaith/ieithoedd ddewisol.

Ymgeiswyr Llwybrau at Ofal Iechyd: bydd angen 5 TGAU A-C, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg, i ymrestru ar bob un o’r Llwybrau hyn. Bydd angen 5 TGAU A-C gan gynnwys Gwyddoniaeth Ddwbl (neu Ffiseg a Gwyddor arall), Mathemateg a Saesneg/Cymraeg, i astudio Llwybr Gradd Radioleg a Radiotherapi.

student

 

Dewch draw i ddarlith ar thema Gymreig yng nghyfres Edrych ar y Gorffennol ym mis Tachwedd

wales

Ym mis Tachwedd eleni rydyn ni’n cynnal darlith Saesneg ar thema Gymreig yng nghyfres Edrych ar yGorffennol, mewnpartneriaeth â’r Gymdeithas Hanes.

Diwylliant y Dref yng Nghymru’r 14eg Ganrif

Y Dr Matthew Stevens (Prifysgol Abertawe)

Nos Fercher 4 Tachwedd 2015

Mae pob anerchiad yn dechrau am 7.15pm ac yn cael ei gynnal yn yr Adran Addysg Barhaus a Phroffesiynol, 21-23 Senghennydd Road, Caerdydd CF24 4AG.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Dr Paul Webster ar 029 2087 5610 neu drwy’r ebost websterp@caerdydd.ac.uk

Mae rhagor o wybodaeth am gyrsiau sydd yn yr arfaeth ar gael yma (www.caerdydd.ac.uk/learn/choices/exploring-the-past/)

 

Yn dod yn fuan – Darlith gyhoeddus nesaf Edrych ar y Gorffennol

Coutances-cathedral

Yn dod yn fuan – Darlith gyhoeddus nesaf Edrych ar y Gorffennol

Mae’n hanerchiad nesaf yng nghyfres darlithoedd di-dâl Edrych ar y Gorffennol yn dod yn fuan.

‘Codi’r cloff oddi ar y llawr a’r tlodion allan o’r budreddi’: esgyniad yr Esgob Geoffrey o Coutances a chymeriad yr esgobaeth yn Normandi ym 1048

Y Dr Chris Dennis (Prifysgol Metropolitan Caerdydd)

Mae pob anerchiad yn dechrau am 7.15pm ac yn cael ei gynnal yn yr Adran Addysg Barhaus a Phroffesiynol, 21-23 Senghennydd Road, Caerdydd CF24 4AG.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Dr Paul Webster ar 029 2087 5610 neu drwy’r ebost websterp@caerdydd.ac.uk

Mae rhagor o wybodaeth am gyrsiau sydd yn yr arfaeth ar gael yma (www.caerdydd.ac.uk/learn/choices/exploring-the-past/)

Pathway students welcomed to Cardiff University School of Social Sciences by Head of School

newpost1

Head of Social Sciences, Professor Amanda Coffey, welcomed this year’s cohort of 12 adult learners who completed the Pathway to Social Science during 2013/14.

The Pathway to Social Science is a progression route to higher education at Cardiff University. The students are from a diverse range of local backgrounds and bring motivation and commitment to their studies.

 

Professor Coffey said: “I am delighted to welcome a new cohort of Pathway students into the school of social sciences. It is particularly pleasing to see that the opportunities provided through the Pathway modules enable adult learners to access degree level studies with confidence and enthusiasm.

newspost2

If you would like to find out more about the Pathway to Social Science contact Jan Stephens StephensJ4@cardiff.ac.uk or by calling 029 2087 6248.

Keep up-to-date by joining our Pathway to Social Science Mailing List

 

Gwobr Cerddoriaeth yn y Gymuned 2015

Gwahoddir enwebiadau am Wobr Leonard a Marian Jones ar gyfer Cerddoriaeth yn y Gymuned. Mae’r wobr yn cael ei rhoi i unigolyn neu unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i’r cysylltiadau rhwng unrhyw agwedd ar gerddoriaeth a’r gymuned yn ardal y De.

Mae’r wobr yn werth £250. Anfonwch eich enwebiadau at y Dr Nick Jones – jonesn3@caerdydd.ac.uk – erbyn dydd Gwener 30 Ionawr 2015 fan bellaf, gan unigolyn neu gan unigolyn sy’n cynrychioli grŵp. Gofalwch gynnwys enw a manylion cysylltu y sawl sy’n cael ei enwebu ac, mewn dim mwy na 500 o eiriau, rhowch y rhesymau pam rydych chi wedi ei enwebu. Rhaid i’r datganiad ysgrifenedig ategol amlinellu’n glir sut mae’r sawl sydd wedi’i enwebu wedi gwneud cyfraniad eithriadol i’r cysylltiadau rhwng cerddoriaeth a’r gymuned, yn enwedig felly o ran effaith y sawl sydd wedi’i enwebu a’i brosiect ar y gymuned, a chynaliadwyedd y prosiect yn y tymor hir

Cyhoeddir enw’r enillydd neu’r enillwyr ym mis Chwefror 2015 a chyflwynir y wobr yn ystod Seremoni Wobrwyo Canolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes ym mis Mawrth/Ebrill 2015.

Gweler ein hamodau a thelerau yn llawn

Myfyrwyr y Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol yn paratoi i ddechrau astudio at eu gradd

Pathway to Social Science (1)

Daeth myfyrwyr a gwblhaodd y Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol eleni ar ymweliad ag Adeilad Morgannwg yn y Brifysgol lle byddan nhw’n dechrau ar eu hastudiaethau gradd ym mis Medi. Yn y Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol, sef llwybr cynnydd i mewn i addysg uwch ym Mhrifysgol Caerdydd, bydd 12 o oedolion lleol yn gweddnewid eu bywydau ac yn symud ymlaen i wneud cynllun gradd. Mae’r myfyrwyr yn dod o ystod eang o gefndiroedd ac yn dangos ymroddiad a brwdfrydedd ynglŷn â’u hastudiaethau. Ymunodd y myfyrwyr â Darlithydd Cydlynol y Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol, Jan Stephens, a chyn-fyfyrwyr y Llwybr sydd eisoes wedi dechrau ar eu graddau israddedig i gael cyngor a chymorth cyn dechrau yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

Beth am i chithau ddechrau ar eich siwrnai ddysgu drwy ymrestru ar y Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol? Mae’r Ganolfan yn derbyn myfyrwyr newydd o fis Awst 2014 ymlaen. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth yn y cyfamser, cysylltwch â Jan Stephens yn StephensJ4@caerdydd.ac.uk neu drwy ffonio 029 2087 6248.

Mynnwch yr wybodaeth ddiweddaraf drwy ymuno â rhestr bostio’r Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol.

Bydd y Tîm Ehangu Mynediad yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes yn dathlu llwyddiant eu partneriaeth

Bydd y Tîm Ehangu Mynediad yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes yn dathlu llwyddiant eu partneriaeth â Chynllun Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd a Chymunedau yn Gyntafyn ystod Diwrnod o Hwyl i’r Teulu y penwythnos hwn. Mae’r diwrnod wedi’i drefnu gan ACE Caerdydd, SEF Cymru, Clwb Gwaith Cartref Glanyrafon a Chanolfan Addysg Cymru, sydd i gyd wedi’u lleoli yn ardal Cymunedau yn Gyntafyn Butetown, Glanyrafon a Grangetown yng Nghaerdydd.

Bydd y digwyddiad, sy’n cael ei gynnal ddydd Sadwrn 7 Mehefin yn Butetown, yn dathlu cyfraniadau a champau addysgol yr holl fyfyrwyr sy’n dod i Glybiau Gwaith Cartref yr ardal sy’n cael eu cefnogi gan diwtoriaid o fyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd.

Disgwylir y bydd rhyw 70 i 80 o blant yn bresennol ar y diwrnod gyda’u teuluoedd, a fydd yn rhan annatod o ddathlu siwrnai addysgol eu plant ac o fwynhau gweithgareddau’r diwrnod.

Dywedodd Cydlynydd y Prosiect i Fyfyrwyr-Diwtoriaid yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes, Liena Abulaban: “Rydyn ni’n gwirioneddol edrych ymlaen at gefnogi’r digwyddiad ar y penwythnos sydd am ddangos gwaith caled y disgyblion a Myfyrwyr-Diwtoriaid Prifysgol Caerdydd yn enwedig”.

Dywedodd un o’r Myfyrwyr-Diwtoriaid, Rachel Ware: “Dwi wedi dysgu cymaint am addysgu ac maen nhw’n dweud mai yn y dosbarth y cewch chi’r profiad gorau – felly clybiau gwaith cartref yw’r peth agosaf at hynny! Mae hi mor anodd cael profiad ymarferol, felly mae hyn wedi bod yn amhrisiadwy. Mae’n bendant wedi bod yn rhan fawr o sicrhau lle yn y Brifysgol i wneud fy TAR!”

Mae Clwb Gwaith Cartref Caerdydd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd wirfoddoli fel rhan o dîm sy’n cefnogi plant 11-18 oed yn eu haddysg. Gall y gwirfoddolwyr symud ymlaen a dod yn Arweinwyr Tîm gan ehangu eu set sgiliau i gynnwys arwain a rheoli timau bach o diwtoriaid gwirfoddol.

I gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Myfyrwyr-Diwtoriaid y Clybiau Gwaith Cartref, ewch i www.caerdydd.ac.uk/learn/widening-access/student-tutor-project/

Sut cafodd diwylliant cyffredin ei drechu gan ddelfrydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf

Yn y Rhyfel Byd Cyntaf, gwelwyd ideoleg yn trechu diwylliant cyffredin, meddai’r hanesydd Syr Hew Strachan wrth ddarlith gyhoeddus orlawn ym Mhrifysgol Caerdydd ar 21 Mai 2014. Dywedodd yr hanesydd rhyfel enwog wrth 250 o wrandawyr eiddgar fod y rhyfel wedi cymryd wythnosau yn unig i dorri cysylltiadau diwylliannol cyffredin a’u disodli ag ideolegau amrwd rhyfel.

Dywedodd trefnydd y digwyddiad, y Dr Richard Marsden, ‘Mae’n wych gweld cynifer o bobl o bob lliw a llun yma heno. Diben y gyfres darlithoedd yma yw dod ag ymchwil allan o’r tŵr ifori a’i defnyddio hi at wasanaeth y cyhoedd. Rydyn ni’n clywed llawr am ‘effaith gwaith ymchwil’ yn y prifysgolion heddiw. Mae ymchwil Syr Hew yn bendant wedi creu effaith ar gannoedd o bobl yma heno, ac fe fu’n rhaid iddo feddwl yn ofalus am gwestiynau ardderchog ar y diwedd.’

Hew-Stratchan

Bu’r gynulleidfa hefyd yn mwynhau derbyniad caws a gwin cyn y ddarlith. Yn ystod y derbyniad cafwyd cyfle i weld gwybodaeth am rai o’r cyrsiau hanes cymunedol a’r prosiectau estyn allan yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes a’r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

Roedd y ddarlith yn rhan o gyfres darlithoedd di-dâl Edrych ar y Gorffennol a gynigir gan y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes ar y cyd á’r Gymdeithas Hanes. Mae’r anerchiadau’n cael eu cynnal bob mis gan gynnig cyfle i aelodau’r cyhoedd ddysgu am yr ymchwil ddiweddaraf yn y Dyniaethau.

Mae’r gyfres darlithoedd ei hun yn gangen o lwybr Edrych ar y Gorffennol, sy’n cynnig llwybr hyblyg tuag at radd mewn Hanes, Archaeoleg a Chrefydd i oedolion sydd heb gymwysterau ffurfiol. Dyma un yn unig o nifer o lwybrau tebyg sy’n cael eu cynnal gan y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes fel rhan o’u rhaglen o Lwybrau tuag at Radd.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau rhan-amser, ewch i www.caerdydd.ac.uk/learn neu ffoniwch 029 2087 0000

I gael rhagor o wybodaeth am y Llwybrau tuag at raddau israddedig, ewch i www.caerdydd.ac.uk/learn/pathway

 

A third CPD webinar: A dose of lunch time learning

Cardiff University’s Professional Development Team hosted a one hour Medical Risk: Lifestyles webinar on Friday 28th March, exploring the links between various lifestyle choices and health. Dr Niven-Jenkins led a discussion on today’s ‘hot’ topics of obesity, diet, activity levels, alcohol consumption and smoking, assessing their impact on medical risk.  The webinar was attended by medical underwriters and insurers and was delivered as part of an ongoing suite of Assessing and Managing Medical Risk programmes.

Medical-Risk-Webinar

The webinar was a great success attracting top insurance companies from across the United Kingdom and Ireland. The new corporate booking option was well-received with several organisations choosing to screen the event to groups of colleagues, creating a shared learning environment.  There was a high level of participation from all attendees, with submission of some discussion-generating questions such as ‘have the introduction of e-cigarettes helped to combat the bad effects of smoking?’

Delegates from Legal and General commented: ‘Legal & General Bristol loved it!’; ‘The webinar provided appropriate and useful information that will assist in risk assessment.’

Business Development Manager, Clare Sinclair, said: “Cardiff University has a track record in delivering award winning and innovative professional development.  Offering the suite of Medical Risk Webinars is a natural progression for us.  The webinar enables the delivery of a concise learning experience and gives maximum impact while causing minimal disturbance to the working day.”

To keep up-to-date with future webinars and events follow us on Twitter, @CardiffUniCPD, or visit our website www.cardiff.ac.uk/train