Pennaeth Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd yn croesawu myfyrwyr y Llwybr

newpost1

Rhoddodd Pennaeth y Gwyddorau Cymdeithasol, yr Athro Amanda Coffey, groeso i garfan eleni o 12 o oedolion o ddysgwyr a gwblhaodd y Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol yn ystod 2013/14.

Mae’r Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol yn llwybr cynnydd i mewn i addysg uwch ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r myfyrwyr yn dod o amryw o gefndiroedd ac yn dod â chymhelliad ac ymrwymiad i’w hastudiaethau.

.

 

Dywedodd yr Athro Coffey: “Dwi wrth fy modd yn cael croesawu carfan newydd o fyfyrwyr y Llwybr i Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. Mae’n arbennig o braf gweld bod y cyfleoedd sy’n cael eu cynnig drwy fodiwlau’r Llwybr yn galluogi oedolion o ddysgwyr i ddilyn astudiaethau ar lefel gradd a hynny â hyder a brwdfrydedd.” 

newspost2

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol, cysylltwch â Jan Stephensdrwy anfon at StephensJ4@caerdydd.ac.uk neu drwy ffonio 029 2087 6248.

Mynnwch y newyddion diweddaraf drwy ymuno â Rhestr Bostio’r Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol.

 

Gwobr Cerddoriaeth yn y Gymuned 2015

Gwahoddir enwebiadau am Wobr Leonard a Marian Jones ar gyfer Cerddoriaeth yn y Gymuned. Mae’r wobr yn cael ei rhoi i unigolyn neu unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i’r cysylltiadau rhwng unrhyw agwedd ar gerddoriaeth a’r gymuned yn ardal y De.

Mae’r wobr yn werth £250. Anfonwch eich enwebiadau at y Dr Nick Jones – jonesn3@caerdydd.ac.uk – erbyn dydd Gwener 30 Ionawr 2015 fan bellaf, gan unigolyn neu gan unigolyn sy’n cynrychioli grŵp. Gofalwch gynnwys enw a manylion cysylltu y sawl sy’n cael ei enwebu ac, mewn dim mwy na 500 o eiriau, rhowch y rhesymau pam rydych chi wedi ei enwebu. Rhaid i’r datganiad ysgrifenedig ategol amlinellu’n glir sut mae’r sawl sydd wedi’i enwebu wedi gwneud cyfraniad eithriadol i’r cysylltiadau rhwng cerddoriaeth a’r gymuned, yn enwedig felly o ran effaith y sawl sydd wedi’i enwebu a’i brosiect ar y gymuned, a chynaliadwyedd y prosiect yn y tymor hir

Cyhoeddir enw’r enillydd neu’r enillwyr ym mis Chwefror 2015 a chyflwynir y wobr yn ystod Seremoni Wobrwyo Canolfan Caerdydd ar gyfer Addysg Gydol Oes ym mis Mawrth/Ebrill 2015.

Gweler ein hamodau a thelerau yn llawn

Myfyrwyr y Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol yn paratoi i ddechrau astudio at eu gradd

Pathway to Social Science (1)

Daeth myfyrwyr a gwblhaodd y Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol eleni ar ymweliad ag Adeilad Morgannwg yn y Brifysgol lle byddan nhw’n dechrau ar eu hastudiaethau gradd ym mis Medi. Yn y Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol, sef llwybr cynnydd i mewn i addysg uwch ym Mhrifysgol Caerdydd, bydd 12 o oedolion lleol yn gweddnewid eu bywydau ac yn symud ymlaen i wneud cynllun gradd. Mae’r myfyrwyr yn dod o ystod eang o gefndiroedd ac yn dangos ymroddiad a brwdfrydedd ynglŷn â’u hastudiaethau. Ymunodd y myfyrwyr â Darlithydd Cydlynol y Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol, Jan Stephens, a chyn-fyfyrwyr y Llwybr sydd eisoes wedi dechrau ar eu graddau israddedig i gael cyngor a chymorth cyn dechrau yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

Beth am i chithau ddechrau ar eich siwrnai ddysgu drwy ymrestru ar y Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol? Mae’r Ganolfan yn derbyn myfyrwyr newydd o fis Awst 2014 ymlaen. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth yn y cyfamser, cysylltwch â Jan Stephens yn StephensJ4@caerdydd.ac.uk neu drwy ffonio 029 2087 6248.

Mynnwch yr wybodaeth ddiweddaraf drwy ymuno â rhestr bostio’r Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol.

Bydd y Tîm Ehangu Mynediad yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes yn dathlu llwyddiant eu partneriaeth

Bydd y Tîm Ehangu Mynediad yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes yn dathlu llwyddiant eu partneriaeth â Chynllun Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd a Chymunedau yn Gyntafyn ystod Diwrnod o Hwyl i’r Teulu y penwythnos hwn. Mae’r diwrnod wedi’i drefnu gan ACE Caerdydd, SEF Cymru, Clwb Gwaith Cartref Glanyrafon a Chanolfan Addysg Cymru, sydd i gyd wedi’u lleoli yn ardal Cymunedau yn Gyntafyn Butetown, Glanyrafon a Grangetown yng Nghaerdydd.

Bydd y digwyddiad, sy’n cael ei gynnal ddydd Sadwrn 7 Mehefin yn Butetown, yn dathlu cyfraniadau a champau addysgol yr holl fyfyrwyr sy’n dod i Glybiau Gwaith Cartref yr ardal sy’n cael eu cefnogi gan diwtoriaid o fyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd.

Disgwylir y bydd rhyw 70 i 80 o blant yn bresennol ar y diwrnod gyda’u teuluoedd, a fydd yn rhan annatod o ddathlu siwrnai addysgol eu plant ac o fwynhau gweithgareddau’r diwrnod.

Dywedodd Cydlynydd y Prosiect i Fyfyrwyr-Diwtoriaid yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes, Liena Abulaban: “Rydyn ni’n gwirioneddol edrych ymlaen at gefnogi’r digwyddiad ar y penwythnos sydd am ddangos gwaith caled y disgyblion a Myfyrwyr-Diwtoriaid Prifysgol Caerdydd yn enwedig”.

Dywedodd un o’r Myfyrwyr-Diwtoriaid, Rachel Ware: “Dwi wedi dysgu cymaint am addysgu ac maen nhw’n dweud mai yn y dosbarth y cewch chi’r profiad gorau – felly clybiau gwaith cartref yw’r peth agosaf at hynny! Mae hi mor anodd cael profiad ymarferol, felly mae hyn wedi bod yn amhrisiadwy. Mae’n bendant wedi bod yn rhan fawr o sicrhau lle yn y Brifysgol i wneud fy TAR!”

Mae Clwb Gwaith Cartref Caerdydd yn rhoi cyfle i fyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd wirfoddoli fel rhan o dîm sy’n cefnogi plant 11-18 oed yn eu haddysg. Gall y gwirfoddolwyr symud ymlaen a dod yn Arweinwyr Tîm gan ehangu eu set sgiliau i gynnwys arwain a rheoli timau bach o diwtoriaid gwirfoddol.

I gael rhagor o wybodaeth am Brosiect Myfyrwyr-Diwtoriaid y Clybiau Gwaith Cartref, ewch i www.caerdydd.ac.uk/learn/widening-access/student-tutor-project/

Sut cafodd diwylliant cyffredin ei drechu gan ddelfrydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf

Yn y Rhyfel Byd Cyntaf, gwelwyd ideoleg yn trechu diwylliant cyffredin, meddai’r hanesydd Syr Hew Strachan wrth ddarlith gyhoeddus orlawn ym Mhrifysgol Caerdydd ar 21 Mai 2014. Dywedodd yr hanesydd rhyfel enwog wrth 250 o wrandawyr eiddgar fod y rhyfel wedi cymryd wythnosau yn unig i dorri cysylltiadau diwylliannol cyffredin a’u disodli ag ideolegau amrwd rhyfel.

Dywedodd trefnydd y digwyddiad, y Dr Richard Marsden, ‘Mae’n wych gweld cynifer o bobl o bob lliw a llun yma heno. Diben y gyfres darlithoedd yma yw dod ag ymchwil allan o’r tŵr ifori a’i defnyddio hi at wasanaeth y cyhoedd. Rydyn ni’n clywed llawr am ‘effaith gwaith ymchwil’ yn y prifysgolion heddiw. Mae ymchwil Syr Hew yn bendant wedi creu effaith ar gannoedd o bobl yma heno, ac fe fu’n rhaid iddo feddwl yn ofalus am gwestiynau ardderchog ar y diwedd.’

Hew-Stratchan

Bu’r gynulleidfa hefyd yn mwynhau derbyniad caws a gwin cyn y ddarlith. Yn ystod y derbyniad cafwyd cyfle i weld gwybodaeth am rai o’r cyrsiau hanes cymunedol a’r prosiectau estyn allan yn y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes a’r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

Roedd y ddarlith yn rhan o gyfres darlithoedd di-dâl Edrych ar y Gorffennol a gynigir gan y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes ar y cyd á’r Gymdeithas Hanes. Mae’r anerchiadau’n cael eu cynnal bob mis gan gynnig cyfle i aelodau’r cyhoedd ddysgu am yr ymchwil ddiweddaraf yn y Dyniaethau.

Mae’r gyfres darlithoedd ei hun yn gangen o lwybr Edrych ar y Gorffennol, sy’n cynnig llwybr hyblyg tuag at radd mewn Hanes, Archaeoleg a Chrefydd i oedolion sydd heb gymwysterau ffurfiol. Dyma un yn unig o nifer o lwybrau tebyg sy’n cael eu cynnal gan y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes fel rhan o’u rhaglen o Lwybrau tuag at Radd.

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau rhan-amser, ewch i www.caerdydd.ac.uk/learn neu ffoniwch 029 2087 0000

I gael rhagor o wybodaeth am y Llwybrau tuag at raddau israddedig, ewch i www.caerdydd.ac.uk/learn/pathway

 

A third CPD webinar: A dose of lunch time learning

Cardiff University’s Professional Development Team hosted a one hour Medical Risk: Lifestyles webinar on Friday 28th March, exploring the links between various lifestyle choices and health. Dr Niven-Jenkins led a discussion on today’s ‘hot’ topics of obesity, diet, activity levels, alcohol consumption and smoking, assessing their impact on medical risk.  The webinar was attended by medical underwriters and insurers and was delivered as part of an ongoing suite of Assessing and Managing Medical Risk programmes.

Medical-Risk-Webinar

The webinar was a great success attracting top insurance companies from across the United Kingdom and Ireland. The new corporate booking option was well-received with several organisations choosing to screen the event to groups of colleagues, creating a shared learning environment.  There was a high level of participation from all attendees, with submission of some discussion-generating questions such as ‘have the introduction of e-cigarettes helped to combat the bad effects of smoking?’

Delegates from Legal and General commented: ‘Legal & General Bristol loved it!’; ‘The webinar provided appropriate and useful information that will assist in risk assessment.’

Business Development Manager, Clare Sinclair, said: “Cardiff University has a track record in delivering award winning and innovative professional development.  Offering the suite of Medical Risk Webinars is a natural progression for us.  The webinar enables the delivery of a concise learning experience and gives maximum impact while causing minimal disturbance to the working day.”

To keep up-to-date with future webinars and events follow us on Twitter, @CardiffUniCPD, or visit our website www.cardiff.ac.uk/train

The Ideas of War, 1914 by Professor Sir Hew Strachan

Poppy-field

This lecture will address how World War I became driven by ideologies very quickly after its outbreak despite the commonalities of culture and even religion in Europe before it.

Cardiff University’s Centre for Lifelong Learning is pleased to welcome Professor Sir Hew Strachan (All Souls College, University of Oxford) to deliver this lecture which is part of an exciting series from the Exploring the Past FREE Lecture series offered in collaboration with the Historical Association.

Professor Sir Hew Strachan is Chichele professor of the history of war at Oxford University, director of its Changing Character of War programme, and author of The Politics of the British Army.

Advance booking for the Public Lecture is not essential and last minute attendees are most welcome. However if you definitely intend to come to one or more of the lectures, it would be most useful if you could register via our “Book now” facility or by clicking the link below:

www.eventbrite.co.uk/e/the-ideas-of-war-1914-by-professor-sir-hew-strachan-all-souls-college-university-of-oxford-tickets-10986552073

To find out more about part time courses visit www.cardiff.ac.uk/learn or call 029 2087 0000

To find out more about Pathways to undergraduate degrees visit

Learn more about our other Exploring the Past talks here:

New Hanban tutors arrive in Cardiff University

Cardiff Confucius Institute was delighted to welcome four new Chinese tutors from Hanban on 25 February 2014. The four new tutors will be based in three of Cardiff Confucius Institutes Confucius Classrooms –  St Cenydd Comprehensive in Caerphilly, Cathays High School and Lansdowne Road Primary School in Cardiff.

The tutors will be hosted by Cardiff Confucius Institute for two years and in that time will deliver Mandarin and Chinese culture classes throughout schools in Wales, as well as working within the Lifelong Learning Centre at Cardiff University to provide Language tuition to adult learners and undergraduates.

hanban

The four new tutors are (left to right) Yuchuan Liu, Weili Wang, Jing Liu and Qi Ying

2014 is the perfect year to reflect on Cardiff’s proud sporting history – New Course

CC4 Museum of Welsh Cricket - cropped

Cardiff University’s Centre for Lifelong Learning is launching a new course this spring.  Coinciding with Cardiff being named as European Capital of Sport, Cardiff’s Sporting History will be delivered by leading sports historian Dr Andrew Hignell. The author of over two dozen sporting books and currently the 1st XI scorer and archivist for Glamorgan CCC, Dr Hignell will bring to the class his passion for Welsh sporting legends while providing a passionate introduction to Cardiff’s rich and proud sporting heritage.

One of the sessions will be held at the CC4 Museum of Welsh Cricket at the SWALEC Stadium, but this course does not just concentrate on cricket.  A variety of sports, teams and Welsh sporting legends will be discussed, as well as tracing the evolution of rugby and football, plus the creation of the Cardiff Arms Park and its modern metamorphosis into the Millennium Stadium and a barometer of national pride.

“With Cardiff being the 2014 European Capital of Sport, this year is a highly appropriate time to look back on the achievements of the men and women who have played such an important role in the sporting history of our great city, “ said Dr. Hignell. “ Without the efforts of so many people, plus the support of businesses and landowners alike, the sporting landscape of Cardiff would be very different.”

The 10 week course will begin on Thursday 1st May from 7.00pm to 9.00pm at Centre for Lifelong Learning, Senghennydd Road, Cardiff.