Skip to content
Skip to navigation menu

 

Brain Training

Picture for Week 3 News Article Brain Training

Mae rhai ysgolion yn yr Alban wedi dechrau defnyddio Dr Kawashima’s Brain Training ar gyfer Nintendo DS mewn gwersi mathemateg.  Cynhaliodd Colasarium brosiect i weld sut oedd Brain Training yn effeithio ar eu addysg.  Mae’r gêm yn cynnwys gemau llai yn ymwneud â rhifau, darllen, datrys problemau a posau cof.

Gwnaeth Learning Training Scotland brosiect debyg â’r gem Brain Gym, gan ganolbwyntio ar fathemateg.  Roedd y plant yn cael prawf mathemateg cyn cymryd rhan yn y brosiect, gan ganolbwyntio ar fathemateg pen.  Tri dosbarth blwyddyn chwech ysgol gynradd oedd yn cymryd rhan, ac roeddent yn cael eu trin yn wahanol  Roedd Ysgol A yn cael tri Nintendo DS a 30 copi o’r gêm.  Roeddwn nhw’n chwarae am 15-20 munud pob bore cyn dechrau eu gwersi arferol ac yna’n gwneud Brain Age Check ar brynhawn dydd Gwener.  Roedd Ysgol B wedi defnyddio Brain Gym eisioes.  Dywedodd yr athro nad oedd o am ei ddefnyddio ond lle roedd o’n teimlo fod ei angen ac yn gweddu at y gwaith.  Ysgol C oedd y grwp rheoli, felly nid oedden nhw’n cael defnyddio’r gêm o gwbwl.  Roedd yr arbrawf yn parhau am ddeg wythnos.

Ar ôl yr arbrawf, roedd mathemateg y plant wedi gwella ac roedden nhw’n gorffen y prawf yn gynt y tro hwn.  Roedd y gêm wedi bod yn help mawr i’r plant â sgôr isel – aeth un plentyn o 25/100 o 68/100.  Y marc lleiaf yn yr ail brawf oedd 65/100.  Roedd y plant wedi cynnyddu eu marciau o 10 pwynt, ar gyfartaledd.

Roedd yr athrawon i weld yn hoff o ddefnyddio’r gêm hefyd.  Dywedodd un athrawes ei bod hi’n help i dawelu’r plant yn y bore gan ei bod yn rhan o’u routine.  Dyweddodd hefyd fod defnyddio’r gêm yn hawdd a bod y plant yn ei hoffi.  Dywedodd y gallai unrhyw athro gynnal gwers o’r fath. 

Roedd rhai’n ofni y byddai’r plant yn gystadleuol iawn, yn cymharu marciau drwy’r amser, ond roedd y plant yn canolbwyntio ar wella eu sgor eu hunain heb gymharu â’u ffrindiau.  Roedd hefyd yn helpu i godi hunan hyder y plant yn eu mathemateg.

1.) Ym mhle oedd yr arbrawf yn cael ei gynnal?

2.) Faint o ysgolion oedd yn cymryd rhan yn y brosiect?

3.) Am ba mor hir oedd yr arbrawf yn cael ei gynnal?

4.) Faint o farciau’n fwy, ar gyfartaledd, oedd y plant wedi eu ennill yn yr ail brawf?

5.) Pam oedd yr athrawes yn hoffi’r gêm?

 •     Geirfa    

  posau cof – memory puzzles

  arferol – usual

  eisioes – already

  yn gweddu at y gwaith – suited the work

  grwp rheoli – control group

  parhau – went on

  wedi cynnyddu – had increased

  ar gyfartaledd – on average

  cystadleuol – competitive

  hunan hyder – self esteem

Related Resources