Skip to content
Skip to navigation menu

Community Journalism Conference

Bydd Cynhadledd Newyddiaduraeth Gymunedol Prifysgol Caerdydd yn edrych ar y syniadau, yr ymchwil a’r profiad ymarferol diweddaraf ym maes newyddiaduraeth hyperleol a chymunedol, sy’n faes sy’n datblygu’n gyflym iawn, gan ystyried y potensial i gynnwys a grymuso cymunedau drwy ddefnyddio technolegau digidol a rhwydweithiau cymdeithasol mewn ffyrdd arloesol, rhad a chynaliadwy. English

Newyddiaduraeth Gymunedol

Mae newyddiaduraeth leol a chymunedol draddodiadol yn cael ei gweddnewid gan dechnolegau digidol a newidiadau ym mhatrymau defnyddio a dosbarthu’r cyfryngau.

Mewn rhai achosion mae cymunedau wedi cael eu gadael heb newyddon a gwybodaeth annibynnol a heb le cyffredin i greu cydlynedd a chyd-ddeall. Mae hyn yn codi her ddifrifol ar gyfer newyddiaduraeth annibynnol a chynnal cymunedau democrataidd iach, ymroddgar a chydlynol.

Dyfodol y Newyddion

Ar yr un pryd – yn y Deyrnas Unedig, Ewrop a’r Unol Daleithiau – rydyn ni’n gweld mentrau newydd ac arloesol yn dod i’r amlwg mewn newyddiaduraeth gymunedol a lleol, a’r rheiny wedi’u creu gan y bobl leol ac i’r bobl leol. Fel yn achos pob sector sy’n datblygu, mae’r potensial a’r problemau yn dod yn fwy amlwg, ynghyd â ffyrdd newydd i weithio a mathau newydd o gynaliadwyedd.

Dysgu byd-eang: effaith leol

Mae’r gynhadledd yn dod â rhai o feddylwyr ac academyddion mwyaf blaenllaw’r byd at ei gilydd gyda newyddiadurwyr, arloeswyr a gwneuthurwyr polisïau hyperleol er mwyn ystyried y dystiolaeth sy’n dechrau dod i’r amlwg ac edrych ar ffyrdd effeithiol i ddatblygu canolfannau newyddion cymunedol.

Newyddiaduraeth Gymunedol

Bydd y gynhadledd hefyd yn dechrau adeiladu rhwydwaith bywiog o ganolfannau newyddion cymunedol, gan lansio Canolfan Newyddiaduraeth Gymunedol Prifysgol Caerdydd.

Cofrestru aír Lleoliad

Cynhelir y gynhadledd yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Prifysgol Caerdydd yn Adeilad Bute, Parc Cathays. CF10 3NB

Schedule

Cyfranwyr

Gweithdy

Cofrestru aír Lleoliad

Cost y gynhadledd yw £95 yr un a darperir cinio a lluniaeth.

Gwahoddir ymarferwyr newyddion cymunedol i wneud cais am ddod i’r gynhadledd am ffi ostyngedig o £40.

Booking is now closed

Pwy ddylai ddod iír gynhadledd?

Bydd y gynhadledd o ddiddordeb i ymarferwyr, penderfynwyr, ffurfwyr barn, academyddion a galluogwyr, gan gynnwys:

  • y rhai sy’n gweithio yn y cyfryngau ac sydd â diddordeb mewn llunio dyfodol newyddiaduraeth gymunedol a lleol
  • academyddion, gwneuthurwyr polisi, gweithwyr cymunedol a gweithredwyr
  • newyddiadurwyr cymunedol a lleol sy’n arwain neu’n cynllunio mentrau
  • cyrff cyllido a chwmnïau masnachol yn y cyfryngau cymdeithasol

Bydd y gynhadledd yn hoelio sylw ar rannu’r ymchwil ddiweddaraf mewn newyddiaduraeth hyperleol; dod o hyd i’r galluogwyr allweddol a’r ffactorau sy’n effeithio ar lwyddiant neu fethiant; a chychwyn rhwydwaith o newyddiadurwyr hyperleol a chymunedol yng Nghymru.

Bydd hefyd yn codi proffil newyddiaduraeth gymunedol a lleol ac yn ystyried y potensial i bartneriaethau a chymorth polisi sicrhau deilliannau ar ran cymunedau.

Who should attend?

Bydd siaradwyr y gynhadledd a chyflwynwyr y gweithdai yn rhannu gwybodaeth ymarferol hanfodol ynghylch dulliau digidol, y gyfraith a moeseg.

Mae’r siaradwyr yn y Gynhadledd yn cynnwys:
Cysylltwch â’r Gynhadledd

Cysylltwch â Sara Moseley i gael manylion y siaradwyr ac i holi am gynnwys y gynhadledd.
MoseleyS@cardiff.ac.uk ¦ 029 208 76843

Cysylltwch ag Emma Meese i gael manylion y sesiynau ac i holi am y cynnwys.
MeeseE@cardiff.ac.uk ¦ 029 208 70101

Contact the Conference

Cysylltwch â Deb Lloyd i gael amserau’r sesiynau ac i holi am archebu lleoedd.
LloydDL@cardiff.ac.uk ¦ 029 208 74509