Skip to content
Skip to navigation menu

Cymraeg

Appointment of Assistant Director of IT Portfolio and Partnership Management Group, Cardiff University


Cardiff University is looking for an exceptional leader to develop its IT Portfolio and Partnership Management Group. This group will facilitate the delivery of the University transformation programme through partnering to deliver world class initiatives.

Operating as part of the University IT Senior Management Board you will enhance and implement a strategy that will mature the way Cardiff University partners within the university for delivery of IT and Business Transformation programmes. You will manage a team of business partners, programme and project managers who will liaise with colleagues across the University, shaping appropriate business cases, developing priorities, resources and timelines to manage the delivery of initiatives. Your challenge will be to establish an operational model with structure, processes and procedures that will work across all University departments and colleges. This partnership approach will ensure all activities are directed towards the achievement of agreed objectives, aimed at positioning and sustaining the university at the forefront of innovation, and customer focused information services. 

For further information on how to apply, please visit http://www.roberthalf.co.uk/jobid/391945-UKen/Assistant%20Director%20of%20Portfolio%20and%20Partnership%20Management and quote reference number: 391945.

The deadline for applications is end of business day November 1st, 2013.


Penodi Cyfarwyddwr Cynorthwyol Grŵp Rheoli Partneriaethau a Phortffolio TG, Prifysgol Caerdydd

Mae Prifysgol Caerdydd yn chwilio am arweinydd rhagorol i ddatblygu ei Grŵp Rheoli Partneriaethau a Phortffolio TG. Bydd y grŵp hwn yn hwyluso’r gwaith o gyflwyno rhaglen drawsnewid y Brifysgol trwy ddull partneriaeth er mwyn cyflwyno mentrau o’r radd flaenaf.

Gan weithredu’n rhan o Uwch Fwrdd Rheoli TG y Brifysgol, byddwch yn gwella a gweithredu strategaeth a fydd yn aeddfedu’r ffordd y mae Prifysgol Caerdydd yn llunio partneriaethau o fewn y brifysgol er mwyn cyflwyno rhaglenni TG a Thrawsnewid Busnes. Byddwch yn rheoli tîm o bartneriaid busnes, rheolwyr rhaglenni a rheolwyr prosiectau a fydd yn cydgysylltu â chydweithwyr ar draws y Brifysgol, yn llunio achosion busnes priodol ac yn datblygu blaenoriaethau, adnoddau ac amserlenni i reoli’r gwaith o gyflwyno mentrau. Eich her fydd sefydlu model gweithredol gyda strwythur, prosesau a gweithdrefnau a fydd yn gweithio ar draws holl adrannau a cholegau’r Brifysgol. Bydd y dull partneriaeth hwn yn sicrhau bod yr holl weithgareddau wedi’u cyfeirio tuag at gyflawni amcanion cytûn, sydd â’r nod o osod a chynnal y brifysgol ar frig arloesedd, a gwasanaethau gwybodaeth sy’n canolbwyntio ar y cwsmer. 

I gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais, ewch i http://www.roberthalf.co.uk/jobid/391945-UKen/Assistant%20Director%20of%20Portfolio%20and%20Partnership%20Management a dyfynnwch gyfeirnod: 391945.

Y terfyn amser ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw erbyn diwedd y diwrnod busnes, 1 Tachwedd 2013.