Skip to content
Skip to navigation menu

 

Women in Universities Mentoring Scheme (WUMS)

Call for applications 2013/14

Become a mentor and/or a mentee with the Women in Universities Mentoring Scheme

The Women in Universities Mentoring Scheme (WUMS) is currently inviting applications from women working in academic and support departments of HEIs at all levels to participate as mentors in this dynamic and innovative scheme.  

As a mentor you may:

 • Increase your job satisfaction?
 • Help another woman working in Higher Education to achieve success?
 • Develop your mentoring skills?

As a mentee you may:

 • Improve your chances of career progression?
 • Reduce your feelings of isolation in a male-dominated environment?
 • Receive support and guidance from a senior member of staff?

WUMS aims to promote and facilitate professional development for women working in Welsh universities by setting up inter-university mentoring partnerships where mentees receive encouragement, support and advice from a more experienced colleague to help realise potential and fulfil career aspirations.
My mentor has been personally very supportive, boosted my confidence and provided some insightful questions for reflection.
(Feedback from mentee, WUMS 2008)

WUMS is a great project. Having women helping other women across a network of universities is truly inspirational.  I am proud to be part of it.
(Feedback from mentor, WUMS 2010)

How to apply

Closing date for mentor applications: 6th December 2013

How to apply: Application packs and further details can be found on the WUMS website, http://www.bangor.ac.uk/hr/staffdevelopment/wums/home.php.en. Alternatively, contact Dr Michelle Jackson (WUMS Project Coordinator) on wums@bangor.ac.uk.

Mentees and mentors will have half a days training each (either in the morning or the afternoon) on these dates with the chance for paired mentors and mentees to meet over lunch.

University of South Wales - Thursday 23rd January 2014
Bangor University - Friday 7th February 2014.


 

Cynllun Mentora'r Prifysgolion i Fenywod (WUMS) ar gyfer Menywod mewn Addysg Uwch yng Nghymru

Galw am geisiadau 2013/14

Bod yn fentai neu mentor gyda’r Cynllun Mentora i Ferched mewn Prifysgolion

Mae’r Cynllun Mentora i Ferched mewn Prifysgolion (WUMS) bellach yn gwahodd ceisiadau gan fenywod sy’n gweithio mewn adrannau academaidd a chymorth ar bob lefel mewn Sefydliadau Addysg Uwch i gyfranogi fel menteiod yn y cynllun deinamig ac arloesol hwn.

Hoffech chi:

 • Wella’ch dilyniant gyrfaol?
 • Leihau’ch teimladau o unigedd mewn amgylchedd sy’n cael ei oruchafu gan ddynion?
 • Gael cymorth a chyfarwyddyd gan aelod o staff uwch?
 • Deimlo’n fwy bodlon yn eich swydd eich hun?  
 • Helpu merch arall sy’n gweithio mewn Addysg Uwch i lwyddo?
 • Datblygu eich sgiliau mentora?

Mae WUMS yn ceisio hyrwyddo a hwyluso datblygiad proffesiynol i ferched sy’n gweithio mewn prifysgolion yng Nghymru drwy sefydlu partneriaethau mentora rhwng prifysgolion lle caiff menteiod anogaeth, cefnogaeth a chyngor gan gyd-weithiwr mwy profiadol i helpu i wireddu potensial a chyflawni uchelgeisiau gyrfa.
Mae fy mentor i wedi bod yn gefnogol iawn yn bersonol, wedi rhoi hwb i’m hyder ac wedi rhoi rhai cwestiynau deallus i mi feddwl amdanynt.   (Adborth gan fentai, WUMS 2008)

Mae WUMS yn brosiect gwych. Ysbrydoliaeth fawr yw cael menywod yn helpu menywod eraill ar draws rhwydwaith o brifysgolion. Teimlaf yn falch iawn i fod yn rhan ohono.  (Adborth gan fentor, WUMS 2010)

Sut i wneud cais

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau menteiod yw 6fed Ragfyr 2013

Sut i wneud cais: Mae pecynnau cais a manylion pellach i’w cael ar wefan WUMS http://www.bangor.ac.uk/hr/staffdevelopment/wums/home.php.cy, neu fel arall gellir cysylltu â Dr Michelle Jackson (Cydlynydd Prosiect WUMS) ar wums@bangor.ac.uk.

Bydd mentoriaid a’r rhai sy’n cael eu mentora yn derbyn hanner diwrnod o hyfforddiant yr un (unai yn y bore neu’r prynhawn) ar y dyddiadau canlynnol a bydd cyfle i fentoriaid a’r rhai sy’n cael eu mentora gwrdd drost ginio.

Prifysgol De Cymru – dydd Iau 23ain o Ionawr 2014
Prifysgol Bangor – dydd Gwener 7fed o Chwefror 2014.

 

wums logo