Skip to content
Skip to navigation menu

 

How to Book

To apply to attend a Staff Development Programme event:

 

1. To reserve a place on any of the events listed please download and complete the booking form on the resources section of this page. Your form should then be authorised by your Head of College/School/Directorate and submitted to the Staff Development Team, Human Resources, 30-36 Newport Road.

 

2. We will email you to confirm receipt of your booking form and will email a course confirmation to delegates to confirm final arrangements around 1 week prior to the event.

 

To be completed by the School Office / Administrator:

 

WHERE A COURSE FEE IS REQUIRED

Full details of course fees are available online at:

 

 www.cardiff.ac.uk/humrs/training/programme/coursefees 

 

On receipt of an application form approved by the College/School/Directorate, please raise a requisition via Oracle selecting HRSHE Staff Development as the ‘Request Type’.

 

Enter the full course title, date and delegate name in the description field of the Requisition (e.g. Effective Minute Taking – 01/12/09 – Jo Bloggs).  

 

Please note: Where a training course is cancelled more than 7 days in advance, Human Resources will contact School Office/Administrator requesting that the purchase order be cancelled. Fees will be charged where a course is cancelled less than 7 days in advance.

 

Once a requisition has been raised in Oracle, please forward the application form to:

Lucy Forrester

Training & Development Administrator

Organisational and Staff Development

Human Resources Division

Human Resources, Safety, Health and Environment

Cardiff University

11th Floor, McKenzie House

30 – 36 Newport Road

Cardiff, CF24 0DE

 

Please confirm receipt of the service in ORACLE as soon as possible after the event. This is a requirement of the Oracle system.

 

WHERE COURSE FEES DO NOT APPLY

 

No purchase order is required and the application form should be forwarded to Human Resources once approved by the Head of School or nominee. 

 

Bespoke Training

 

It may be appropriate for a group of staff within a College/School/Directorate to work together on particular issues. You may be interested in adapting one of the courses listed in the Staff Development Programme, or you may require a specific training activity designed to meet the needs of your College/School/Directorate. We would be pleased to help with such enquiries, and, similarly, can offer help or support in arranging College/School/ Directorate ‘away days’.

 

Please contact us to discuss the design and delivery of an event for your individual College, School or Directorate and for details of fees for bespoke training.

 

 

___________________________________________________________________

 

 

Sut i Gadw Lle

I wneud cais i fynychu digwyddiad Rhaglen Datblygu Staff:

 

1. I gadw lle yn unrhyw un o’r digwyddiadau a restrir, lawrlwythwch a llenwch y ffurflen cadw lle yn adran adnoddau’r dudalen hon. Dylai eich Pennaeth Coleg/Ysgol/Cyfarwyddiaeth awdurdodi’r ffurflen a’i chyflwyno i’r Tîm Datblygu Staff, Adnoddau Dynol, 30-36 Newport Road.

 

2. Byddwn yn anfon neges e-bost atoch i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich ffurflen cadw lle ac yn anfon cadarnhad cwrs ar neges e-bost i fynychwyr i gadarnhau’r trefniadau terfynol oddeutu wythnos cyn y digwyddiad.

 

I’w lenwi gan Swyddfa’r Ysgol / Gweinyddydd:

 

OS OES ANGEN TALU FFI

Mae manylion llawn am ffioedd cyrsiau ar gael ar-lein ar:

 

 www.caerdydd.ac.uk/humrs/training/programme/coursefees 

 

Ar ôl derbyn ffurflen gais wedi’i chymeradwyo gan Bennaeth Ysgol, codwch archeb trwy Oracle gan ddewis HRSHE Datblygu Staff fel y ‘Math o Gais’.

 

Nodwch deitl llawn y cwrs, ei ddyddiad ac enw’r cyfranogwr ym maes disgrifiad yr Archeb (e.e. Cymryd Cofnodion yn Effeithiol – 01/12/09 – Jo Bloggs).  

 

Sylwer: Os bydd cwrs hyfforddi’n cael ei ganslo fwy na 7 niwrnod ymlaen llaw, bydd Adnoddau Dynol yn cysylltu â Swyddfa’r Ysgol/Gweinyddydd yn gofyn am ganslo’r archeb brynu. Bydd ffioedd yn cael eu codi os bydd cwrs yn cael ei ganslo llai na 7 niwrnod ymlaen llaw.

 

Ar ôl codi archeb yn Oracle, anfonwch y ffurflen gais at:

Lucy Forrester

Gweinyddydd Hyfforddi a Datblygu

Datblygu Sefydliadol a Staff

Yr Adran Adnoddau Dynol

Adnoddau Dynol, Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd

Prifysgol Caerdydd

11eg Llawr, Tŷ McKenzie

30 – 36 Newport Road

Caerdydd, CF24 0DE

 

Cadarnhewch eich bod wedi derbyn y gwasanaeth yn ORACLE cyn gynted â phosibl ar ôl y digwyddiad. Mae hyn yn ofyniad gan system Oracle.

 

OS NAD OES ANGEN TALU FFI

 

Nid oes angen archeb brynu a dylid anfon y ffurflen gais at Adnoddau Dynol ar ôl iddi gael ei chymeradwyo gan Bennaeth Ysgol neu enwebai. 

 

Hyfforddiant Pwrpasol

 

Gallai fod yn briodol i grŵp o staff mewn Coleg/Ysgol/Cyfarwyddiaeth weithio gyda’i gilydd ar faterion penodol. Efallai bod gennych ddiddordeb mewn addasu un o’r cyrsiau a restrir yn y Rhaglen Datblygu Staff, neu efallai bod arnoch angen gweithgaredd hyfforddi penodol wedi’i gynllunio i fodloni anghenion eich Coleg/Ysgol/Cyfarwyddiaeth. Byddem yn falch o helpu gydag ymholiadau o’r fath ac, yn yr un modd, gallwn gynnig help neu gymorth i drefnu ‘diwrnodau i ffwrdd’ ar gyfer Coleg/Ysgol/Cyfarwyddiaeth.

 

Cysylltwch â ni i drafod cynllun a dull cyflwyno digwyddiad ar gyfer eich Coleg, Ysgol neu Gyfarwyddiaeth unigol, ac i gael manylion am ffioedd hyfforddiant pwrpasol.


Related Resources