Skip to content
Skip to navigation menu

 

Training and Development

To ensure success against the University's objectives and priorities we need to foster a supportive environment for all our staff. We do this through nurturing leadership and management, empowerment and development, recognising and valuing good performance and maintaining a healthy and safe working environment within a culture based on dignity, respect and courtesy.

I sicrhau llwyddiant yn erbyn amcanion a blaenoriaethau’r Brifysgol mae angen i ni feithrin amgylchedd cefnogol ar gyfer ein holl staff. Gwnawn hyn drwy feithrin arweinyddiaeth a rheolaeth, grymuso a datblygu, cydnabod a gwerthfawrogi perfformiad da a chynnal amgylchedd gwaith iach a diogel o fewn diwylliant yn seiliedig ar urddas, parch a chwrteisi.

 

How to Book / Sut i Gadw Lle

Book a place on a Staff Development Programme course.


Cadwch le ar gwrs y Rhaglen Datblygu Staff

Calendar / Calendr

A calendar of all the events taking place as part of the Staff Development Programme.


Calendr o’r holl ddigwyddiadau a gynhelir fel rhan o’r Rhaglen Datblygu Staff