Skip to content
Skip to navigation menu

 

Training and Development

To ensure success against the University's objectives and priorities we need to foster a supportive environment for all our staff. We do this through nurturing leadership and management, empowerment and development, recognising and valuing good performance and maintaining a healthy and safe working environment within a culture based on dignity, respect and courtesy.

I sicrhau llwyddiant yn erbyn amcanion a blaenoriaethau’r Brifysgol mae angen i ni feithrin amgylchedd cefnogol ar gyfer ein holl staff. Gwnawn hyn drwy feithrin arweinyddiaeth a rheolaeth, grymuso a datblygu, cydnabod a gwerthfawrogi perfformiad da a chynnal amgylchedd gwaith iach a diogel o fewn diwylliant yn seiliedig ar urddas, parch a chwrteisi.Staff Development Programme 2014/15

The 2014/15 Staff Development Programme offers courses across a wide range of key areas of personal and professional development which are open to all staff, including online modules.

 

Rhaglen Datblygu Staff 2014/15

Mae Rhaglen Datblygu Staff 2014/15 yn cynnig cyrsiau ar draws ystod eang o feysydd allweddol datblygiad personol a phroffesiynol, sy’n agored i’r holl staff, gan gynnwys modiwlau ar-lein.

NODER OS GWELWCH YN DDA, CYNHELIR Y CYRSIAU ISOD TRWY GYFRWNG Y SAESNEG YN UNIG

 

application form and pencil

How to Book / Sut i Gadw Lle

Book a place on a Staff Development Programme course.


Cadwch le ar gwrs y Rhaglen Datblygu Staff

Calendar of Events

Calendar / Calendr

A calendar of all the events taking place as part of the Staff Development Programme.


Calendr o’r holl ddigwyddiadau a gynhelir fel rhan o’r Rhaglen Datblygu Staff