Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Digwyddiadau

Digwyddiadau'r gorffennol

23-24 Tachwedd 2013: Yng Ngwlad y Basg

‘Legislative Devolution and the Enactment of the Official Status of Welsh in Wales’. Cynhadledd Ryngwladol ar Hawliau Diwylliannol a Democrateiddio, Prifysgol Gwlad y Basg

9 Hydref 2013: Yn Moncton

‘Language Rights in Great Britain and Ireland: The Welsh Experience’ Cynhadledd Adran y Gyfraith ar Hawliau Ieithyddol, Prifysgol Moncton

23-4 Mai 2013: Yng Nghaerdydd

Cynhadledd Ryngwladol ar Hawliau Ieithyddol, Dulyn, cyd-drefnywd gan Gomisiynydd y Wyddeleg, Fiontar, DCU a'r Uned Ymchil Iaith Polisi a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd

14 Mai 2013: Yn Barcelona

‘European and Canadian Perspectives on Language Strategies’, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona

Mai 2013: Yn Nulyn

Cynhadledd rhynglwadol ar gomisiynwyr iaith, Dulyn

22 Mawrth 2013: Yng Nghaernarfon

(Gyda M.P.Jones) ‘Datblygiadau Ewropeaidd’, Cynhadledd Genedlaethol Dyfodol Cymunedau Cymraeg, Llywodraeth Cymru, Galeri, Caernarfon

12 Mawrth 2013: Yng Nghaerdydd

Y seminar ymchwil cyntaf yn ein cyfres ar gomisiynwyr iaith, cyfraith iaith a chynllunio ieithyddol:

Yr Athro Rob Dunbar - 'All at sea in the North Atlantic? The Welsh Language Measure, the 'Celtic model' a 'Canadian model' of Language Legislation'

21 Chwefror 2013: Ym Mrwsel

‘Language Strategies in Comparative Perspective’, Cynhadledd Flynyddol NPLD, Brwsel

18 Ionawr 2013: Yn Amsterdam

‘Language Strategies in Comparative Perspective’, NPLD, Amsterdam

14 Rhagfyr 2012: Yn Glasgow

Linguistic Landscapes and Soillsie’, 'Soillsie Management Training', Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Glasgow

13 Rhagfyr 2012: Yn Glasgow

‘Official Language Strategies’ 'Soillsie Management Training', Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Glasgow

13 Tachwedd 2012: Ym Mrwsel

‘Towards a Roadmap for European Languages’. NPLD. Brwsel

12 Hydref 2012: Yng Nghaerdydd

Fforwm Amlddiwylliannedd yng Nghymru

Trefnodd grŵp o fyfyrwyr PhD fforwm undydd ddydd Gwener 12 Hydref 2012 er mwyn trafod amlddiwylliannedd yng Nghymru. Ariennir y digwyddiad gan Goleg Graddedigion Prifysgol Caerdydd. Nod y fforwm hwn yw ceisio ateb y cwestiynau canlynol:


Bydd y digwyddiad yn dod ag academyddion, gweithwyr y trydydd sector a’r sector cyhoeddus ynghyd i drafod y pwyntiau hyn. Bydd y siaradwyr gwadd yn cynnwys Vaughan Gething (Aelod Cynulliad), sefydliadau diwylliannol o wahanol ardaloedd ledled Cymru, a phanel o academyddion o Brifysgol Caerdydd. Y gobaith yw sefydlu rhwydwaith o gysylltiadau yn y maes yn sgil y fforwm hwn.

Cynhelir y digwyddiad yn Siambr y Cyngor, Prif Adeilad, Prifysgol Caerdydd rhwng 10am a 4pm
Darperir cinio am ddim. Cysylltwch â Geraint Whittaker (whittakergr@cardiff.ac.uk) er mwyn cadw lle.

9 Hydref 2012: Yng Nghaerdydd

‘Dwyieithrwydd ac Amlieithrwydd’, ‘Bilingualism and Multilingualism’, Lansiad Cenedlaethol 'Language Rich Europe Project' y Cyngor Prydeinig, Caerdydd; Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mis Medi 2012: Yng Nghaerdydd

Rhwydwaith Ymchwil AHRC ‘Translation and Non-State Cultures’

Mae Diarmait Mac Giolla Chríost yn aelod o’r rhwydwaith ymchwil uchod a ariennir gan AHRC, prosiect ar y cyd rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Bangor. Cyflwynodd dau bapur i’r rhwydwaith: ‘Cyfieithu’r Cofnod’ ym mis Medi 2012 a ‘Cyfieithu Cymru: Lessons from ‘Translating Ireland’ ym mis Ebrill 2012.

http://www.bangor.ac.uk/ml/ahrc_translation.php.cy?

https://twitter.com/CyfieitNonState

23 Awst 2012: Yn Berlin

(Gyda Dr P.O Flaharta), ‘Ireland’s Regenerative Challenge: Language Legislation, Regulation and Amalgamation? Symposiwm Sosioieithyddiaeth, 19, Prifysgol Freie, Berlin

21-24 Awst 2012: Yn Berlin

Symposiwm Sosioieithyddiaeth 19, Berlin, 2012, Panel 172: ‘Urban Language Conflict’

Arweiniodd Diarmait Mac Giolla Chríost a Jeroen Darquennes banel mewn Symposiwm Sosioiethyddiaeth diweddar yn Berlin. Roedd y panel yn cynnwys:

23 Awst 2012: Yn Berlin

‘The Welsh Language Commissioner: The First Fruits of Legislative Devolution in Wales,’ Symposiwm Sosioieithyddiaeth, 19, Prifysgol Freie, Berlin

21 Gorffennaf 2012: Ym Mangor

‘The Mask of Piety and the Faltering Polity,’ Cynhadledd Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Bangor

11 Gorffennaf 2012: Yn Ottawa

‘Recent Developments in Welsh Language Legislation,’ Cyflwyniad i Swyddfa'r Comisiynydd Ieithoedd Swyddogol, Ottawa

5 Gorffennaf 2012: Yn Ninas Quebec

‘La transformation du cadre législatif relatif à la langue au Pays de Galles.’ La Monde de la francophonie, Quebec City

17 Mai 2012: Yn Barcelona

‘Multilingualism and Minority Languages: Challenges to Strategy,’ Cyflwyniad i Brifysgol Agored Barcelona (UOC) Barcelona

23 Ebrill 2012: Yng Nghaerdydd

‘Strategic Priorities for the New Language Regime,’ Gweithdy ARUC, Caerdydd

22-24 Ebrill 2012: Yng Nghaerdydd

Croesawodd Ysgol y Gymraeg criw o ysgolheigion o Ganada. Fel rhan o’u hymweliad cynhaliwyd seminar ymchwil ar y cyd rhwng yr Uned Ymchwil Iaith, Polisi a Chynllunio sy’n rhan o Ysgol y Gymraeg a’r ARUC/CURA, Canada i drafod polisi iaith Gymraeg cyfoes. Wedi’r seminar cynhaliwyd y cyfarfod ffurfiol cyntaf gyda Chomisiynydd y Gymraeg, Meri Huws. Diben yr ymweliad oedd codi arfer da o Gymru ar gyfer ddatblygu polisi iaith Canada a chryfhau'r elfen gymunedol ymysg Francophonie Canada.  Bu un o'r grŵp, Martin Normand, yn ymweld â ni yn nhymor yr Hydref 2011 fel rhan o’i ymchwil PhD ym Mhrifysgol Montreal sy’n cymharu Ontario, New Brunswick a Chymru o safbwynt polisi iaith.

Rhaglen y Digwyddiad [555KB]

'Cynghrair Ymchwil: Les Savoirs de la gouvernance communautaire (Astudiaethau Llywodraethiant Cymunedol)' yn ymweld Phrifysgol Caerdydd [1.99MB]

CynrychiolwyrCynrychiolwyr gyda Meri Huws

 

30 Mawrth 2011: Yn Nghaerdydd

Yr Athro Xavier Lamuela (Prifysgol Girona)
Seminar yn dehongli datblygiadau yn y Gatalaneg, yr Ocitaneg a'r Friulianeg
Ystafell 1.69, Ysgol y Gymraeg, Adeilad y Dyniaethau
Cyflwyniadau gan Dr Patrick Carlin, Dr Diarmait Mac Giolla Chriost, Dr H.S Thomas a'r Athro Colin Williams.

 

20 a 21 Mai 2010: Yn Marcelona

Yr Athro Colin Williams
Cyfres o ddarlithoedd sef 1. 'Language, Rights and Legislation'; 2. ' Legislation and Bilingual Services: A Comparative Analysis'; 3. ' In Defence of Language Rights: Language Commissioners in Canada, Ireland and Wales'.
Linguamón, Casa de Llengues, Barcelona

Rhaglen y Digwyddiad [275KB]

 

19 Ebrill 2010: Yng Nghaerdydd

Cynhadledd Un Dydd: 'Yr Ysgolion Cymraeg mewn Cyd-destun Rhyngwladol'
Neuadd a Chanolfan Gynadledda’r Brifysgol, Pen-y-lan, Caerdydd

Rhaglen a Ffurflen Gofrestru [10KB]

 

27 Mai 2009: Yng Nghaerdydd

Gweithdy CHRI: Rheoleiddio a Hyrwyddo Ieithoedd Swyddogol yn y DU ac Iwerddon

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wrthi'n llunio Mesur Cynulliad newydd ar yr Iaith Gymraeg, a all gynnwys sefydlu Comisiynydd Iaith i Gymru.

Bydd y broses o gadarnhau'r Mesur yn San Steffan yn cymryd hyd at ddiwedd 2010. O ganlyniad, mae cyfle i godi ymwybyddiaeth o fewn y byd academaidd a’r gymdeithas sifil er mwyn asesu sut y gall datblygiad o’r fath effeithio ar statws cyfreithiol a chymdeithasol yr ieithoedd Celtaidd eraill yn yr ynysoedd hyn.

Bydd y gweithdy hanner diwrnod hwn yn casglu ynghyd bedwar o'r ysgolheigion mwyaf blaenllaw ym maes hyrwyddo a rheoleiddio ieithoedd swyddogol y DU ac Iwerddon.

Yn dilyn eu cyflwyniadau, bydd fforwm agored i drafod materion sy'n codi o'r themâu a gyflwynir yn y gweithdy. Darperir cyfieithu ar y pryd.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â chofrestru, cysylltwch â Swyddfa'r Ysgol:

cymraeg@caerdydd.ac.uk

(029)20 874843

Rhaglen y Gweithdy [20 KB]