Neidio at y cynnwys
Neidio at y fwydlen fordwyo

Ysgoloriaethau i fynd i Batagonia

Cyfle arbennig i fynd ar brofiad gwaith am fis i Dde America
a hybu’r Gymraeg yr un pryd!

17/03/2014

Trwy haelioni Banc Santander, cynigir DWY YSGOLORIAETH gan Ysgol y Gymraeg er mwyn cynorthwyo myfyrwyr israddedig i fynd am fis o brofiad gwaith yn y Wladfa ym Mhatagonia yn ystod gwyliau’r haf, 2014.

Y Cefndir
Yn 1865 sefydlwyd gwladfa Gymreig yn Nyffryn Chubut ym Mhatagonia, gyda’r bwriad o greu Cymru Gymraeg newydd yn Ne America. Fe’i disgrifiwyd gan Saunders Lewis yn ei ddarlith enwog ‘Tynged yr Iaith’ (1962) fel antur arwrol ac arwyddocaol. Dros y degawdau cyntaf llwyddwyd i greu sefydliad Cymraeg ffyniannus, ond yn ystod yr ugeinfed ganrif gwelwyd y Gymraeg yn cilio yn raddol fel iaith gymunedol yno a dod yn iaith leiafrifol.

Er mai’r Sbaeneg yw prif iaith yr ardal bellach, ac unig iaith llawer iawn o’r trigolion, y mae rhai o ddisgynyddion yr ymfudwyr Cymreig yn parhau i siarad Cymraeg. Yn fwy na hynny, oddi ar y 1990au cafwyd adfywiad mawr yno yn y diddordeb yn y Gymraeg a’i diwylliant. Mae llawer o oedolion wedi mynd ati i ddysgu’r iaith; mae gweithgareddau cymdeithasol Cymraeg wedi amlhau; ac mae nifer o blant bellach yn derbyn eu haddysg feithrin a chynradd yn ddwyieithog, trwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â’r Sbaeneg. Un arwydd o’r adfywiad hwn yw’r ffaith fod 985 o bobl wedi mynychu gwersi Cymraeg mewn ysgolion a dosbarthiadau nos yn y Wladfa yn ystod 2013.

Y Cynllun
Oddi ar y 1990au mae Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd wedi bod yn rhan o ‘Gynllun yr Iaith Gymraeg yn Chubut, Patagonia’. Cynllun yw hwn sy’n bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, y Cyngor Prydeinig, Prifysgol Caerdydd, Cymdeithas Cymru-Ariannin a Menter Iaith Patagonia. Arweinydd y Cynllun yw Mr Gareth Kiff, sydd yn aelod o staff y Ganolfan Cymraeg i Oedolion sy’n rhan o Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.

Bydd yr ysgoloriaethau a gynigiwn yn galluogi dau o fyfyrwyr israddedig Ysgol y Gymraeg i gael profiad gwaith am fis, yn cynorthwyo gyda gwahanol agweddau ar weithgarwch Cynllun yr Iaith Gymraeg yn y Wladfa. Gall hynny gynnwys bod yn gynorthwyydd dosbarth mewn ysgol feithrin neu ysgol gynradd, neu fod yn gynorthwyydd mewn dosbarthiadau dysgu Cymraeg i oedolion, neu gynorthwyo gyda’r gweithgareddau Cymraeg a drefnir gan Fenter Patagonia. Bydd Mr Gareth Kiff yn paratoi rhaglen waith ar gyfer yr ymgeiswyr llwyddiannus a fydd wedi’i theilwra yn arbennig ar eu cyfer nhw a’u diddordebau.


Y Cynnig
Cynigir DWY ysgoloriaeth gwerth £3,000 yr un mewn cystadleuaeth sy’n agored i holl fyfyrwyr israddedig Ysgol y Gymraeg a fydd yn parhau yn fyfyrwyr israddedig yn ystod gwyliau’r haf, 2014. (Felly ni fydd myfyrwyr sydd ar eu blwyddyn olaf ar hyn o bryd ac a fydd wedi graddio erbyn mis Gorffennaf 2014 yn gymwys i ymgeisio.) Dyma’r amodau a’r dull o ymgeisio:

Ni fydd y profiad gwaith hwn yn Chubut yn rhan ffurfiol o raglen eich gradd, ac ni fydd felly yn ennill credydau, etc., ond bydd yn brofiad gwerthfawr tu hwnt. Bydd yn gyfle ichi ledu’ch gorwelion ac ennill profiadau newydd amrywiol a chyfoethog. Bydd hefyd yn gyfle ichi hyrwyddo’r Gymraeg a’i diwylliant ac i arsylwi ar ymdrechion i gynllunio’n ieithyddol ar gyfer iaith leiafrifol mewn cyd-destun sydd, mewn llawer ffordd, yn wahanol iawn i’r sefyllfa yng Nghymru.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â’r
Athro E. Wyn James (JamesEW@caerdydd.ac.uk)

 

 

Ffurflen Gais